ارزیابی خدمات منظر در عرصه پیراشهری صالح آباد شرقی، جنوب تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 'گروه مهندسی طراحی محیط زیست دانشکده محیط زیست، پردیس دانشکده های فنی ، دانشگاه تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی طراحی محیط زیست، گروه طراحی محیط، دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 دانشیار، گروه طراحی محیط، دانشکده محیط زیست پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

خدمات منظر رابط بین ساختار، عملکرد و ارزش های اکولوژیک است ازجمله رویکردهایی است که می‌تواند در تحلیل محیط پیراشهری استفاده شود. این روش با تمرکز برگروه‌های اجتماعی هدف، آن را تبدیل به بدیلی برای خدمات اکوسیستم می‌سازد. از این رو، مقاله حاضر در پی تحلیل خدمات منظر در محیط پیراشهری مورد مطالعه است. به این منظور شاخص های خدمات منظر مبتنی بر ادبیات موضوعی در محور های تولیدی، تنظیمی و فرهنگی تدوین شد. در ادامه وضعیت آنها در منطقه مورد مطالعه بر اساس پیمایش میدانی و مصاحبه با ساکنان تولید گردید. نتیجه حاصله به شکل نقشه های قابلیت و مطلوبیت پردازش شد. خروجی مذکور با استفاده از وزن‌دهی مبنی بر چارچوب تحلیل سلسله مراتبی با هم تلفیق و در نهایت پهنه بندی کیفیت خدمات منظر در منطقه به دست آمده است. درنهایت راهبردهای چهارگانه حفاظتی، تدافعی، تهاجمی و سودجویانه مبتنی بر تفاوت قابلیت و مطلوبیت هر پهنه و در تناسب با ویژگی های محیطی آنها، تدوین شد.
نتایج نهایی نشان می دهد ناهمگنی در بهره برداری از فضا مشهود است ضمن اینکه محدوده مورد بررسی در معرض تغییر قرار داشته و از قابلیت های فضا به درستی استفاده نمی‌شود. بکارگیری خدمات منظر بستری مناسبی را تدوین الگوی راهبردی متناسب با توان عرصه فراهم می سازد که در صورت بکارگیری اصولی آن می تواند تضمین کننده‌ی توسعه یکپارچه عرصه پیراشهری باشد. البته پیوند میان این خدمات و نظام برنامه ریزی رسمی موضوع مطالعات گسترده تری است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 04 دی 1398
  • تاریخ بازنگری: 26 فروردین 1399
  • تاریخ پذیرش: 08 اردیبهشت 1399