شناسایی راهکارهای افزایش مشارکت جامعه روستایی در «طرح توسعه منطقه‌ای سلسله» به‌عنوان الگویی بومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، عضو هیئت رئیسه انجمن علمی توسعه روستایی ایران، تهران، ایران.

2 استادیار، عضو هیئت علمی موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، تهران، ایران.

چکیده

«طرح توسعه منطقه‌ای سیله سیله » با رویکرد درون‌زا و با هدف توانمندسازی روستاییان شهرستان سیله سیله (الشتر) واقع در شمال استان لرستان، در فاصله سال‌های 1352 تا 1357 انجام گرفته است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی راهکارهای افزایش مشارکت جامعه روستایی در «طرح توسعه منطقه‌ای سیله سیله» انجام شده است. این پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی- توصیفی است. روش پژوهش تحلیل محتوای کیفی استقرایی است. نمونه‌گیری به روش هدفمند و کدگذاری اولیه به‌صورت استقرایی و بر اساس محتویات اسناد «طرح توسعه منطقه‌ای سیله سیله» انجام گرفت و در نهایت مقوله‌ها استخراج گردید. از کدهای اولیه و ثانویه اسناد، 47 مفهوم استخراج شده و در سه دسته اصلی نهادها، گروه‌ها و افراد گروه‌بندی شدند. در مرحله بعد مبتنی بر کدگذاری محوری سه ساخت: نهادی، اجتماعی و نگرش‌ها به‌عنوان بستر و مکانیسم مشارکت شناسایی شدند. مبتنی بر یافته‌ها، در «طرح توسعه منطقه‌ای سیله سیله» مشارکت روستاییان در دو بخش: الف) بسترسازی مشارکت و ب) سطح مشارکت، افزایش یافته است. افزایش بستر مشارکت روستاییان با استفاده از تأمین کادر محلی، ایجاد مکانیسم مشارکت، تحقیقات و نوآوری، بودجه‌بندی و آموزش ایجاد شده و افزایش سطح مشارکت روستاییان از طریق تأمین خدمات زیربنایی، امور ارتباطی، امور آب‌رسانی، امور تعاونی، عمومی و عمران الشتر صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


Alavi Tabar, A. R. (2000). [Participate in the administration of city affairs (Persian)]. Tehran: Organization of Municipalities of the country Publishing.
Anbari, M. (2011). [Sociology of Development (Persian)]. Tehran: Samt Publishing.
Azkiya, M. (2002). [Sociology of Development (Persian)]. Tehran: Kalameh Publishing.
Beheshti, M. (1992). [Saba Persian Dictionary (Persian)]. Tehran: Saba Publishing.
Botchway, k. (2001). Paradox of empowerment: Reflections on a case study from northern Ghana. 29, 135-153.
Chambers, R. (1992). Rapid Appraisal: Rapid, Relaxed and Participatory, Brighton: Institute of Development Studies, University of Sussex Publishing.
DHV consultants. (1992). [Guidelines for rural center planning, ESCAP, Translated by Behnam Shapouri (Persian)]. Tehran: Ministry of Jihad for Agriculture Publishing.
Eftekhari, A., & Solamani, M. (2002). [Factors Affecting Rural Youth Participation in Development Planning with Emphasis on Spatial Factors (Case Study: Kerman City) (Persian)]. Modares, 6(4), 11-37.
Endogenous Development Studies Center (ESDT). (1977). [Selasela Regional Development Plan (Persian)]. Tehran: Prime Minister Publishing.
Ghafari, G. R. (2001) Explaining Social and Cultural Factors Affecting Organized Socio-Economic Participation of Rural People as a Mechanism for Rural Development in Iran. Tehran, Irsn: Tehran Publishing.
Gharani Arani, B. (2015). [A quantitative study of the role of participatory planning in rural poverty reduction (Persian)]. Geography and urban planning, 15, 117-136.
Hosseini, S. A. (2011). [Issues and Barriers to Development in Lorestan Province (Persian)]. Social Research, 10(4), 37-57.
Iran Economic Research Center (IERC). (2002). [Development planning system (Persian)]. Conference on Challenges and Measures of Country Development, Management and Planning Organization, 235-263.
Jenniny, R. (2000). Participatory Development as New Paradigm: The Transition of Development Professionalism, Washington, DC Publishing.
Kamali, M. B. (2011). [Participatory Evaluation of the Rural Women Facilitator Project: Implementation Process and Impacts (Persian)]. Tehran: Agricultural Research, Education and Promotion Organization Publishing.
Latifi, G. R. (2001). [The planning process with emphasis on its participatory aspects (Persian)]. Workshop on the Development of Women's Participation, 53-69.
Ministry of Cooperatives, Labuor and Social Welfare. (2005). [Cooperative management in cooperatives (Persian)]. Tehran: Paygan Publishing.
Mosavi, S. R., Vahida, F., Haghighatiyan, M. (2018). [Analysis of Factors Related to Participatory Development from the Perspective of Local Development Capacities in Ilam Province (Persian)]. Social Development, 12(3), 115-146.
Pir Babaei, M. (2004). [Assessing Capacity Building in Rural Development Initiatives; Case Study: Regional Regional Development Plan (Persian)]. Tehran: Iran Rural Development Institute.
Rahnema, M., & Bawtree, V. (eds) (1999). [The Postdevelopment Reader, London: Zed Books.
Rezvani, M., Badri, S. A., Salmani, m., Gharani Arani, B. (2009). [Analysis of Factors Affecting the Participatory Model of Rural Development (Persian)]. Rural Researches, 69, 67-86.
Taghavi, N. (2005). [Social participation and rural development (Persian)]. social Sciences, 1, 28-45.
Talib, M. (1997). [Rural Management in Iran (Persian)]. Tehran: University of Tehran Publishing.
Talib, M., A. Haghighi Moghadam, A. (2011). [Rethinking the Selaselah Regional Development Plan (Persian)]. Social Research, 3(2), 29-50.
Torkashvand, Z. (2014). [Rural Entrepreneurship Participatory Development Strategy (Persian)]. Geographical Society of Iran, 12(42), 257-275.
Tosi, M. A. (1991). [Participation in management and ownership (Persian)]. Tehran: Government Management Training Center Publishing.
Tudaro, M. (1989). [Economic Development In the Third World (Persian)]. Tehran: Institute of Planning and Development Publishing.
Watkins, J., & Tacchi, J. (Eds.) (2008). Participatory content creation for development:principles and practices. UNESCO, New Delhi, India.
World Bank. (1993). World Development Report, New York: Oxford University Publishing.