تبیین استلزامات ارتقاء نظام سیاست‌گذاری توسعه روستایی و عشایری ایران مبتنی بر سبک مدیریت جهادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر از طریق شناخت ویژگی‏ها و مؤلفه‏های مدیریت جهادی، به‌منظور تبیین استلزامات ارتقای نظام سیاست‌گذاری توسعه روستایی و عشایری انجام شده است. برای شناخت ویژگی‏ها و مؤلفه‏های مذکور، بیانات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله‏العالی) در بازه زمانی بین سال‏های 1358 تا 1397 با استفاده از نظریه‏پردازی داده‏بنیاد تحلیل شد. از 160 گزاره کلیدی، تعداد 469 کد باز اولیه، 102 کد باز ثانویه و 35 کد محوری به دست آمد که در قالب پنج بعد «ارزش‏ها و مبانی فکری و فلسفی سازمان»، «ساختار و فرهنگ سازمانی»، «ارزش‏های نگرشی کارکنان»، «ارزش‏های رفتاری کارکنان» و «مأموریت و چشم‏انداز سازمان»،  دسته‏بندی شدند. ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‏های مدیریت جهادی پرهیز از ساختار اداری سلسله‏مراتبی عمودی، سیاست‌گذاری و برنامه‏ریزی مبتنی بر شواهد میدانی و نیازهای روستائیان و عشایر، مشارکت‏محوری و اتخاذ رویکردهای پایین به بالا و چندبعدی‏نگری است که بر محور دستیابی به اهداف عالیه عدالت‏گستری و تعالی انسان‏ها به‏خصوص اقشار محروم انجام می‏شود. بر اساس ویژگی‏های جهادگران و نهاد جهاد سازندگی، پیشنهادهایی برای ارتقاء نظام سیاست‌گذاری توسعه روستایی و عشایری ایران ارائه شده که از آن جمله می‏توان به استقرار سیستم اطلاعات مدیریتی از پایین به بالا با استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات و ارتباطات و تشکیل کمیته‏هایی در نواحی شهری با استفاده از ظرفیت معتمدان محلی و روحانیان کارآمد، در راستای بسیج جوانان و آحاد جامعه از صنوف و تخصص‏های مختلف برای مشارکت داوطلبانه در سازندگی و تعالی نواحی روستایی و عشایری اشاره کرد.

کلیدواژه‌ها


A collection of speeches by the Supreme Leader on dates: (2011/03/21); (2014/03/11); (2015/07/12); (2018/08/29); (2004/11/10); (2008/12/14); (2010/06/23); (2010/07/14); (1990/08/15); (1990/06/17); (1993/07/14); (1994/09/11) and (1982/04/08). Available on the site http://farsi.khamenei.ir
Ahmadian, A. (2014). Jihad Management Modeling "Using the Statements of the Supreme Leader", Defense policy, 22(3), 137-169, (In Persian).
Ashtarian, K. (2017). Public Policy in Iran, Mizan: Tehran, (In Persian).
Badri, S.A. (2011). Rural Management Challenges in Iran and Offering Strategic Policis, Political, Defense and Security Policy-Making Guide, 2(1), 147-180, (In Persian).
Badri, S.A. Rezvani, M,. & Khodadadi, P,. (2019). Designing a Pattern for Challenges of Spatial Policy-making Formulation in Iran’s Rural Regions, Majles & Rahbord, 26(99), 5-34, (In Pertian).
Connelly, L.M. (2016). Trustworthiness in Qualitative Research, Medsurg Nursing, 25(6), pp. 435-436.
Dube, S.C. (1958). India's changing villages: human factors in community development. India's changing villages: human factors in community development.
Eftekhari, A., Zargarzadeh, M., & Shamshiri, M. (2018). Jihad Administration Components in the statements of Imam Khamenei (May Extend his Shadow), A research Quarterly in Military Management, 18(70), 53-87, (In Persian).
Epstein, T. S. (1973). South India: yesterday today and tomorrow: Mysore villages revisited.
Farahmandnia, H., Mokhtaryanpour, M. (2017). The Model of Competency of Jihad Executives Based On the Statements of Imam and the Supreme Leader, Islamic Reveloution Research, 6(22), 203-231 (InPersian).
IFAD. (2013). “Synthesis Report: Strengthening pro-poor institutions and organizations” (a synthesis of lessons learned from field application of IFAD’s Sourcebook on Institutional and Organizational Analysis for Pro poor Change).
Iraqi Eshgi, M., Khosravi, S., & Yarmohammadi, A. (2019). The role of Jihad management and resistance economics in universities to realize a model of management in the Islamic society (Case study: Payame Noor University of Markazi Province) Qurterly Journal of Markazi Police Science, 1398(25), 15-42, (In Persian).
Khalgani, Jm., & Ebrahimpour, M. (2007). Institutional-Normative Attitude Towards Construction Jihad, The Firs National Conference on Jihad Culture and Management. Ministry of Agriculture Jihad, (In Pertian).
Khomeini, R. (1900-1989). Imam's Sahifa, Volumes of 8; 12; 13; 16; 17; 18; 21. Tehran. (In Pertian). Available at: http://www.imam-khomeini.ir
Latifi, M., Sa’dabadi, H. (2015). A Phenomenological Study for Understanding the Essence of Jihad Management Document Type: Original Article, Culture Strategy, 7(28), 91-122, (In Persian).
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Beverly Hills, CA: Sage Publications, Inc.
Loeis, M. (2002). Almonjad alloghah. Fourth publication. Zavel Qorba.
Long, N. (1977). An Introduction to the Sociology of Rural Development. London: Tavistock Publications.
Lob, E. S. (2013) .An Institutional History of the Iranian Construction Jihad: From Inception to Institutionalization (1979-2011). Princeton, NJ: Princeton University.
Moradi, H., Firouz Abadi, S.H. (2017). Doctrine and management objectives of jihadists from the perspective of the Supreme Leader (Mdzlhalaly), SOFT Power, 6(15), 160-190 (In Persian).
Moradi, Kh., Agahi, H. (2014). Investigating Rual Management Challenges by Using Qualitative Approach of Grounded Theory Document Type: Research Paper, Geography and development Iranian Journal, 12(34): 167-181 (In Persian).
Mosse, D., Farrington, J. & Rew, A. (eds) (1998). Development as Process: Concepts and Methods for Working with Complexity. London: Routledge.
Organisation for Economic Co-Operation and Development. (2019). Principles on Rural Policy, OECD Publishing.
Organisation for Economic Co-Operation and Development (2006). The New Rural Paradigm: Policies and Governance, OECD Publishing, Paris, France.
Organisation for Economic Co-Operation and Development (2010). Regional Development Policies in OECD Countries. OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264087255-en
Organisation for Economic Co-Operation And Development (2011). OECD Rural Policy Reviews: England, United Kingdom 2011, OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264094444-en
Palooj, M., & Jeiran, A. (2007). The Role of Jihad Management in Rural Development and Self-sufficiency of Agriculture Products, The Firs National Conference on Jihad Culture and Management. Ministry of Agriculture Jihad, (In Pertian).
Poursaeid, S.M., & Shamohammadi, M. (2016). Designing Scientific Jihad Model from the Viewpoint of the Supreme Leader,Grand Ayatollah Khamenei (May His High Shadow Last), Islamic Management, 24(1), 85-104, (In Pertian).
Pritchard, M. (2014). Institutional and organizational analysis and capacity strengthening: A field practitioner‟ s guide. International Fund for Agricultural Development (IFAD), Rome, Italy.
Rezvani, M. R., Mohammadi, S., & Piri, S. (2013). Performance Assessment of Rural Municipalities (Dehyari) using Common Assessment Framework (CAF) (Case study: Dehloran County), Human Geography Research Quarterly, 45(1), 199-216, (In Persian).
Rondinelli, D.A. (1983). Development Projects as Policy Experiments: An Adaptive Approach to Development Administration. London: Methuen.
Rostami, Sh. (2015). Evaluating the function of rural governors (Dehyars) in rural development (Case study: Aivan Gharb, Illam), Journal of Housing and Rural Environment, 34(149), 103-119, (In Persian).
Shepherd, A. (1998). Sustainable rural development. Macmillan International Higher Education.
The Islamic Parliament Research Center of Iran. (2019). The Review of Rural Development Management and Policy-Making System, Based on Characteries and Experiences of Sazandegi Jihad, 16804. (In Pertian).
The Islamic Parliament Research Center of Iran. (2016). Expert comment on: "Comprehensive plan for and Rural Development and Constraction". (In Pertian).
Turkzadeh, J., Amiri Tayyebi, M., & Mohammadi, G. (2017). Develop a Jihad management model based on the statements of the Supreme Leader, Basije Stratejic Studies, 20(75), 5-30, (In Persian).
Varmazyari, H., Kalantari, Kh., Lavaei Adaryani, R., & Samadi, M. (2018). A Grounded Theory Approach to Developing a Model for Challenges of Policy-Making and Planning of Rural Development in Iran Document Type: Original Article, Village and Development, 21(2), 97-123 (In Persian).
Vermeziari, H,. Kalantari, Kh & Samadi, M. (2014). Investigating Approaches and Structures of Rural Development Policy in Selected Countries, Achievements for Iran. National Conference on Sustainable Rural Development Perspective in the Sixth Development Plan, Tehran. (In Persian).
Zeineddini, M,. & Mohammadi, Siahboomi, H. (2018). Introducing A Desirable Jihad Management Model in The Islamic Revolution "Exploring The Guidelines of The Islamic Revolution Leader" Document Type: Research Paper, 8(28), 23-49, (In Persian).