پیش‌بینی معیشت پایدار خانوارهای روستایی بر مبنای شاخص توانمندسازی زنان در بخش کشاورزی استان همدان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

زنان روستایی به عنوان یکی از مهمترین گروه‌های اجتماعی، نقش به‌سزایی در روند توسعه روستایی دارند. به طوری‌که از جنبه اقتصادی، علاوه بر تولید محصولات کشاورزی با کنترل منابع و درآمد خانوار، می‌توانند موجبات معیشت پایدار خانوار روستایی را نیز فراهم آورند. هدف از این پژوهش، بررسی شاخص توانمندسازی کشاورزی زنان و نقش آن در بهبود معیشت پایدار خانوار روستاییان بود. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت از نوع پژوهش‌های کمی و از نظر هدف از نوع مطالعات کاربردی است. همچنین به لحاظ نحوه گردآوری داده‌‏ها، از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر شیوه تحلیل داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق، زنان روستایی درگیر کار کشاورزی در شهرستان تویسرکان از استان همدان (20 روستا) بودند که 140 نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب و به‏‌صورت تصادفی ساده نمونه‏گیری شدند. داده‏‌ها با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته، جمع‏آوری شد که روایی آن با نظر متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده‌‏ها در محیط نرم‌‏افزار IBMSPSS انجام و نتایج نشان داد که توانمندسازی کشاورزی زنان روستایی تاثیر مثبت و معناداری بر معیشت پایدار خانوار روستایی دارد. همچنین همه مولفه‌های شاخص توانمندسازی کشاورزی زنان بجز مؤلفه رهبری، با معیشت پایدار خانوار روستایی رابطه معنی‌داری داشتند و درآمد، قوی‌ترین بعد توانمندسازی کشاورزی زنان برای پیش‌بینی معیشت پایدار خانوار روستایی شناخته شد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1399
  • تاریخ دریافت: 14 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 20 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 مرداد 1399