گونه‌شناسی ریشه‌ها و پیامدهای نزاع دسته‌جمعی (مورد مطالعه: جامعه روستایی امامزاده عبدالله(ع) - شهرستان هندیجان- استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

نزاع‌ جمعی در جامعه ازجمله مسائلی است که می‌تواند آرامش و امنیت و درنتیجه کیفیت زندگی مردم را به خطر اندازد. در پژوهش حاضر مسئله اصلی پژوهشگران مطالعه گونه‌شناسی ریشه‌ها و پیامدهای نزاع دسته‌جمعی در روستای امامزاده‌ عبدالله (ع) است. روستای موردمطالعه در محدوده سیاسی بخش مرکزی شهرستان هندیجان از توابع استان خوزستان قرار دارد. پژوهشگران از رهیافت کیفی و مطالعه یک روستا برای دستیابی به اهداف اساسی پژوهش بهره برده‌اند. نگارندگان به‌منظور گردآوری داده‌ها از تکنیک‌هایی همچون مصاحبه و مشاهده سود جسته‌اند و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با تکنیک تحلیل تماتیک صورت گرفته است. با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی، 10 نفر از اهالی شناسایی شده و موردمطالعه قرار گرفتند. همچنین با دو گروه (6 نفره و 3نفره) نیز مصاحبه گروهی انجام گرفته شده است. در این پژوهش از نظریات (محرومیت نسبی و نسبت دادن رانی‌مان و هوندریش، نظریه تعصب و پیش‌داوری دیوید مایر) استفاده شده است. یافته‌ها در سه بخش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گردآوری شدند. ریشه‌های نزاع در بخش‌های مختلف عبارت‌اند از: اقتصادی (محدودیت منابع، حقوق مالکیت)، فرهنگی (نادیده گرفتن عرف و طایفه‌گرایی) و اجتماعی که به‌عنوان عوامل جانبی تشدیدکننده نزاع شناسایی شدند عبارت‌اند از: ضعف سرمایه اجتماعی برون گروهی، تحریک جوانان توسط ریش‌سفیدان، ناآگاهی اجتماعی. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند عواملی همانند: کاهش انسجام اجتماعی، افزایش پرونده‌های قضایی، رشد کینه‌توزی، گسست اجتماعی، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری، ایجاد خسارات مالی و جانی، عدم پیشرفت روستا به عنوان پیامدها و آسیب‌های اجتماعی نزاع دسته‌جمعی در روستا شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها


Alizadeh, K., & Mahdavinasr, H. (2011). “A Study of Effective Socio-cultural Factors on Collective Conflicts at Luristan Province”, The Role Tribes in Prevention of Collective Conflicts, National Congress Researches, 1st Publication, Zetunesabz, Tehran,(In Persian).
Ashayeri, T. (2013). “Effective Factors on Potential Tendencies to Rural Collective Conflicts, M.A. Thesis, Supervisor: Imani Jajromi, Hosseyn,(In Persian).
Ehsani, B., & Hosseynipour, S. (2011). “A Study of the Role of Sub-cultures in Formation of Violent Behaviors and Collective Coflicts”, National Congress Researches, 1st Publication, Zeytunesabz,(In Persian).
Emanuel, M., & Ndimbwa, T. (2013). Traditional Mechanisms of Resolving Conflicts over Land Resource: A Case of Gorowa Community in Northern Tanzania, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences November, 3(11)
Feldt, T., Karg, H., Kadaoure, I., Bessert, L., & Schlecht, E. (2020).Growing struggle over rising demand: How land use change and complex farmer-grazier conflicts impact grazing management in the Western Highlands of Cameroon, Land Use Policy.Volume 9
Hendijan’s Court Statistics. (2015). (In Persian).
Hosseynnezhad, B., & Azizi, H. (2011). “A Study of Reasons of Conflict and Strife at Ardabil County and the Social Damage Caused by it”, The Roll of Tribes in Collective Conflict Prevention, National Congress Researches, 1st Publication, Zeytunesabz, Tehran,(In Persian).
Hosseynzadeh, A., Navah, A., & Anbari, A. (2011). “A Study of Sociological Factors’ Impacts on Attitude of Collective Conflict (Ahvaz County), Law Enforcement Knowledge Quarterly, 13 (2),(In Persian).
Jasourkhaje, T. (2009). “Rooting of Collective Conflicts”, M.A Thesis, Supervisor: Nayebi, Hooshang,(In Persian).
Mirfardi, A. (2011). “Sociological Analysis of the Process of Transformation in the Role of Trustees in Prevention and Control of Collective Conflicts in Iran”, National Progress Researches, 1st Publication, Zetunesabz, Tehran,(In Persian).
Mirfardi, A., Sadeghnia, A. (2012). “A Typology of Collective Conflicts at Boyer Ahmad County”, Social Order’s Researches, 4 (2), Summer,(In Persian).
Mirfardi, A., Ahmadi, S., & Sadeghniya, A. (2010). “the Orientation Rate of Collective Conflict between 15-65 Years Old Men at Boyerahamad County”, Social Security Studies, 4 (2), Summer,(In Persian).
Mohammadpour, A. (2010). “Qualitative Research. Method, Counter Method 1, The Logic and Design in Qualitative, Jameeshenasan Publication, Tehran,(In Persian).
Noorallahi, B., Najafpour, M. (2011). “A Study of Cause and Factors of Collective Conflicts at Luristan Province”, The Role of Tribes in Collective Conflicts Prevention, National Congress Researches, 1st Publication, Zeytunesabz, Tehran,(In Persian).
Pourafkari, N. (2004). “Collective-local Conflicts”, National Congress on the Sociological Issues of Iranian Society, 1st Publication, Allame Tabatabaei Press,(In Persian).
Rezaei Kalvari, N., & Bahreyni, M. (2010). “A Study of Relationship between Socio-cultural Factors and Tribal Ethnic Conflict at Lordegan County, Social Security Studies Quarterly, (In Persian).
Salehi Amiri, S. R. (2009). Management of Ethnics Conflicts in Iran”, Expediency Council-Center of Strategic Researches,(In Persian).
Sauer, S. (2018). Soy expansion into the agricultural frontiers of the Brazilian Amazon: The agribusiness economy and its social and environmental conflicts- Land Use Policy,Volume 79, Pages 326-338
Side, K. (2014). Canada,Re-assessing rural conflict: Rituals, symbols and Commemorations in the Moyle District, Northern Ireland, Journal of Rural and community development, Memorial University,9(4).102-127
Shariati, M., & Mohajeri, M. K. (2012). “Effective Factors on Potential Tendencies to Collective Conflicts at Khodabande County”, Social System Research Quarterly, 4 (2), Summer,(In Persian).
Grund, L. K. (2016). The tales and trails of a tuwama: Makushi perceptions of land use and disputes over resources in the South Pakaraima Mountains, Guyana, The Extractive Industries and Society Volume 3, Issue 3, Pages 669-675
Yanda, B. C. (2007). A Polittical Ecology of Land Use Change and Natural Resource Conflict in the Rukwa valley, Southwestern Tanzania, Department of Geography, August 2
www.farsNews.com/newstext.php?nn=13940623001529