گونه‌شناسی ریشه‌ها و پیامدهای نزاع دسته‌جمعی ( مورد مطالعه: جامعه‌ی روستایی امام‌زاده عبدالله(ع) از توابع شهرستان هندیجان- استان خوزستان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد گروه مطالعات توسعه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

نزاع‌ جمعی در جامعه از جمله مسائلی است که می‌تواند آرامش و امنیت و در نتیجه کیفیت زندگی مردم را به خطر اندازد. در پژوهش حاضر مسئله‌ی اصلی پژوهشگران مطالعه گونه‌شناسی ریشه‌ها و پیامدهای نزاع دسته‌جمعی در روستای امام‌زاده‌ عبدالله( ع) است. روستای مورد مطالعه در محدوده سیاسی بخش مرکزی شهرستان هندیجان از توابع استان خوزستان قرار دارد. نگارنده‌گان به‌منظور گردآوری داده‌ها از تکنیک‌هایی همچون مصاحبه و مشاهده سود جسته‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با تکنیک تحلیل تماتیک صورت گرفته است. با استفاده از نمونه‌گیری گلوله برفی، 10 نفر از اهالی شناسایی شده و موردمطالعه قرار گرفتند. همچنین با دو گروه(6نفره و 3نفره) نیز مصاحبه گروهی انجام گرفته شده است. در این پژوهش از نظریات( محرومیت نسبی و نسبت دادن رانی‌مان و هوندریش، نظریه تعصب و پیش‌داوری دیوید مایر )و مفهوم حقوق مالکیت و نزاع جمعی استفاده شده است. یافته‌ها در سه بخش اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گردآوری شدند. ریشه‌های نزاع در بخش‌های مختلف عبارتنداز: اقتصادی (محدودیت منابع، حقوق مالکیت)، فرهنگی (نادیده گرفتن عرف و طایفه‌گرایی) و اجتماعی که به‌عنوان عوامل جانبی تشدیدکننده نزاع شناسایی شدند عبارتنداز: بومی نبودن اعضای شورا و دهیار، ضعف سرمایه‌ی اجتماعی برون گروهی، تحریک جوانان توسط ریش‌سفیدان، ناآگاهی اجتماعی. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهند عواملی همانند: کاهش انسجام اجتماعی، افزایش پرونده‌های قضایی، رشد کینه‌توزی، گسست اجتماعی، عدم تمایل به سرمایه‌گذاری، ایجاد خسارات مالی و جانی، عدم پیشرفت روستا به عنوان پیامدها و آسیب‌های اجتماعی نزاع دسته‌جمعی در روستا شناسایی شدند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 19 آذر 1398
  • تاریخ بازنگری: 17 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1399