ارزیابی ساختار شبکه اعتماد اجتماعی مبتنی بر تحلیل شبکه‌ای: مطالعه بهره‌برداران محلی مراتع -استان یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مرتعداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.

چکیده

اعتماد، بارها به عنوان مولفه کلیدی که حکمرانی سازگار و سیستم‌های تصمیم‌گیری مشارکتی را حمایت می‌کند، شناخته شده است. در این تحقیق ارزیابی اعتماد مبتنی بر سیستم مدیریت مشارکتی با بررسی ساختار روابط اجتماعی بهره‌برداران محلی مرتع در قالب شبکه اجتماعی موجود انجام گرفته است. استراتژی مورد استفاده برای جمع‌آوری سنجه‌های رابطه، روش شبکه کامل و اطلاعات تحقیق از طریق مصاحبه و پرسشنامه تحلیل شبکه‌ای جمع‌آوری گردید. شاخص‌های تراکم، اندازه، دوسویگی پیوند، تمرکز و مفاهیم نقاط برشی و حفره‌های ساختاری در این تحقیق مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان می‌دهد در شبکه اعتماد (با تراکم پایین و انسجام ضعیف)، دسترسی به اطلاعات در داخل گروه‌های محلی نسبت به روابط بین گروهی از همگنی بیشتری برخوردار است و در سطح کلان پایداری شبکه ضعیف بدست آمد. وجود حفره‌های ساختاری و حضور کم تعداد رابطان مهم در شبکه نیز باعث شده تا حفظ، توسعه ارتباطات و انتقال اطلاعات بین گروه‌های مختلف با مشکل روبرو شود. در بین گروه‌های محلی، پخش اعتماد وضعیت ضعیفتری نسبت به دریافت اعتماد دارد و این نتیجه تمرکز بالا در پیوندهای بیرونی نسبت به پیوندهای درونی است. سیستم مدیریت مشارکتی محلی مرتع در استان یزد بمنظور دست‌یابی به پویایی و پایداری لازم است تا به سمت اتخاذ راهکارهایی جهت تقویت اعتماد اجتماعی بعنوان کلید حل نقصان پیش آمده برآید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 15 شهریور 1398
  • تاریخ بازنگری: 04 شهریور 1399
  • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1399