واکاوی اثرهای اقتصادی خشکیدگی درختان بلوط بر روستائیان شهرستان ملکشاهی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد توسعه روستایی، گروه کارآفرینی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

2 عضوهیات علمی

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم جنگل، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام

چکیده

هدف این پژوهش، واکاوی اثر‌های اقتصادی خشکیدگی درختان بلوط بر روستائیان شهرستان ملکشاهی بود. نمونه آماری پژوهش تعداد 216 نفر از روستائیان بودند که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه-گیری طبقه‌ای تصادفی، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار اصلی گرد‌آوری داده‌ها پرسشنامه‌ی محقق ساخته و از پیش آزمون شده‌ای بود که روایی محتوایی آن با استفاده از نظر استادان گروه توسعه روستایی و علوم جنگل دانشگاه ایلام تأیید گردید. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 87/0 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که عامل‌های ضعیف شدن فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری، پایین آمدن اشتغال، مشکلات تأمین مواد غذایی، فقر عمومی، کاهش تولیدات جانبی، کم شدن توریسم و گردشگری، پایین آمدن درآمد و کاهش فعالیت‌های زنبورداری مهم‌ترین اثر‌های اقتصادی خشکیدگی درختان بلوط بر زندگی روستائیان بودند. این عوامل 56/68 درصد از کل واریانس را تبیین نمودند. با توجه به تأثیر خشکیدگی درختان بلوط بر کاهش درآمد روستاییان، بهینه کردن بهره‌برداری از تولیدات فرعی جنگل و ایجاد اشتغال پایدار برای رونق بخشیدن به اقتصاد منطقه پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1398
  • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1399