تحلیل رفتارهای محیط زیستی روستائیان براساس نظریه انگیزه حفاظت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 1. استادیار جامعه شناسی محیط زیست، دانشگاه مازندران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان مسئولانه بودن روستاییان نسبت به رفتارهای محیط زیستی و شناسایی عوامل اجتماعی موثر بر آن بود. برای تبیین این مساله از چارچوب نظری انگیزه حفاظت استفاده شد. از نظر روش شناسی، از روش پیمایش و پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را روستائیان استان مازندران تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 536 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از ضریب آلفا کرونباخ برای ارزیابی پایایی و اعتبار صوری و اعتبار سازه برای سنجش روایی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که رفتارهای مسولانه محیط زیستی روستائیان در سطح متوسط می باشد. افراد مورد بررسی از نظر این رفتارهای مسولانه برحسب سن، جنس و تاهل، مدت اقامت در روستا، تحصیلات و اشتغال، تفاوتی با هم نداشتند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که خودکارآمدی و شدت خطر درک شده، بیشترین تاثیر را روی رفتار مسئولانه محیط زیستی داشتند. با توجه به چارچوب نظری تحقیق- انگیزه حفاظت- می توان نتیجه گرفت که عناصر ارزیابی مقابله (خودکارآمدی) بیش از عناصر ارزیابی تهدید( شدت خطر درک شده) روی رفتار مسولانه محیط زیستی تاثیر داشتند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 18 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 18 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 03 شهریور 1399