تحلیل رفتارهای محیط زیستی روستائیان بر اساس نظریه انگیزه حفاظت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار، گروه علوم اجتماعی ، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان مسئولانه بودن روستاییان نسبت به رفتارهای محیط‌زیستی و شناسایی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن بود. برای تبیین این مسئله از چهارچوب نظری انگیزه حفاظت استفاده شد. از نظر روش‌شناسی، از روش پیمایش و پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را روستائیان استان مازندران تشکیل دادند که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای 536 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از ضریب آلفا کرونباخ برای ارزیابی پایایی و اعتبار صوری و اعتبار سازه برای سنجش روایی استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که رفتارهای مسئولانه محیط‌زیستی روستائیان در سطح متوسط است. افراد موردبررسی از نظر این رفتارهای مسئولانه برحسب سن، جنس و تأهل، مدت اقامت در روستا، تحصیلات و اشتغال، تفاوتی با هم نداشتند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که خودکارآمدی و شدت خطر درک‌شده، بیشترین تأثیر را روی رفتار مسئولانه محیط‌زیستی داشتند. با توجه به چهارچوب نظری تحقیق- انگیزه حفاظت- می‌توان نتیجه گرفت که عناصر ارزیابی مقابله (خودکارآمدی) بیش از عناصر ارزیابی  تهدید (شدت خطر درک‌شده) روی رفتار مسئولانه محیط‌زیستی تأثیر داشتند.

کلیدواژه‌ها


Azadi, Y., Yazdan Panah, M., Fourozani, M., & Mahmoudi, H. (2017). Assessment of adaptive behavior of Rainfed wheat Farmers in Kermanshah City in coping with climate change, Journal of Ecological Agriculture, 7(2), 94-106. (in Persian)
Babcicky, P., & Seebauer, S. (2019). Unpacking Protection Motivation Theory: evidence for a separate protective and non-protective route in private flood mitigation behavior, Journal of Risk Research, 22(12), 1503-1521.
Bandura, A. (1981).Self efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, 37, 122-147. doi./10.2307/1227918
Bockarjova, M & Steg, L. (2014). Can Protection Motivation Theory predict pro-environmental behavior? Explaining the adoption of electric vehicles in the Netherlands, Global Environmental Change 28(1):276–288. DOI: 10.1016/j.gloenvcha.2014.06.010
Chen, M.F. (2020). Moral extension of the protection motivation theory model to predict climate change mitigation behavioral intentions in Taiwan, Environmental Science & Pollution Research, 27, 13714-13725.
Clubb, A.C., and Hinkle, J. (2015). Protection motivation theory as a theoretical framework for understanding the use of protective measures, Criminal Justice Studies, 28(3). 1-20.
Emam Gholi, L. (2018). Sociological Analysis of Environmental Life Style, (Persian Thesis), Supervisor: Sadegh Salehi, University of Mazandaran, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of social Sciences. (in Persian)
Janmaimool, P. (2017). Application of Protection Motivation Theory to Investigate Sustainable Waste Management Behaviors, Sustainablity,9(7), 1079.
Janmaimool, P., & Denpaiboon, C. (2016). Evaluating determinants of rural Villagers’ engagement in conservation and waste management behaviors based on integrated conceptual framework of Pro-environmental behavior, Life Sciences, Society and Policy, 12(1), 1-12.
Keshavarz, M., & Karami, E. (2016). Farmers’ pro-environmental behavior under drought: Application of protection motivation theory, Journal of Arid Environments, 127(2016), 128-136. (in Persian)
PakMehr, S., YazdanPanah, M., & Baradaran, M. (2018). Constraints influencing on adapative behavior of farmers with Water scarcity (Case study: Shushtar city), Journal of Local Development, 10(2), 277-296. (in Persian)
Pourhaje, F., Peyman, N., Delshad, M.H. (2016). Application of the protection motivation theory in predicting preventive behaviors from children’s accidental falls in mothers with children less than three years old referred to health centers, Health Education and Health Promotion, 4(1), 63-75.
Rainear, A.M., & Christensen, J.L. (2017). Protection motivation theory as an explanatory framework for pro environmental intentions, Communication Research Reports, 2017, 1-10.
Rogers, R.W. (1975). A protection motivation theory of fear appeals and attitude change, The Journal of Psychology,91(1),93-114.
Rezvani, M. R. (1997). The Application of Geographical Studies in the Planning and Development of Settlements in the Country, Proceedings of the Conference on Research and Capabilities of Geography in the Field of Construction, Tehran. (in Persian)
Salehi, S. (2008). People and Environment, Cambridge, Lambert Academic Publication.
Salehi, S., & Pazukinejad, Z. (2017). Society & Climate Change, Tehran: Research Institute of Culture, Arts and Communications and Publications of Mazandarn University. (in Persian)
Sutton, F. (2013). The Environment: A sociological Introduction, translated by Sadegh Salehi, Tehran: Samt press. (in Persian)
Tezval, J., Ghaffari, M., Mohtashami Yegane, F., Babazade, T., & Robati, R. (2016). The effectiveness of conservation motivation theory in predicting behavioral cancer and sunlight Behavior in Ilam’ Farmers, Journal of Health, 7(5), 657-668. (in Persian)
Ziyapour, A., Kiyanipour, N., Nikbakt, M. (2012). Sociological analysis of environment and people behaviors toward it in rural areas and urban of Kermansha Province, Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 1(2), 55-67. (in Persian)