شناسایی انگاره‌های ذهنی بهره برداران استان خراسان جنوبی در زمینه مدیریت پایدار منابع چاه آب کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ترویج و آموزش کشاورزی- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

2 گروه ترویج و آموزش کشاورزی-دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی-دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

افزایش کمبود آب کشاورزی نه تنها گسترش سطح آبیاری را محدود می‌کند بلکه مستقیما تولیدات کشاورزی را کاهش می‌دهد و امنیت غذایی و درآمد روستاییان را تهدید می‌کند . تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تحلیل انگاره های ذهنی بهره برداران خراسان جنوبی در زمینه مدیریت آب کشاورزی با استفاده از روش‌شناسی کیو انجام شده است. این پژوهش، از نظر کاربردی بوده و از نوع تحقیقات اکتشافی می‌باشد و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها، کمی‌ـ‌کیفی از نوع کیو است. در پژوهش حاضر تعداد 21 بهره بردار به صورت هدفمند انتخاب شدند. بر اساس یافته‌های بدست آمده ذهنیت بهره برداران چاه آب در 4 گروه ذهنیت برابر نگر ، تقدیر نگر، دانش نگر و مصرف نگر دسته بندی شدندکه به ترتیب 7/22%، 10/165%، 35/14%، و 13% از واریانس کل را تبیین کردند. بر اساس نتایج تحلیل جهت رسیدن به یک ذهنیت مشترک نسبت به مدیریت پایدار آب کشاورزی در بین بهره برداران چاه آب مهمترین عامل سرمایه‌گذاری در مباحث مدیریت تعارض و فنون مذاکره و رسیدن به توافق جمعی در استفاده پایدار از این منبع حیاتی می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌شود دست اندرکاران مربوطه با در نظرداشتن این مهم زمینه برنامه‌ریزی و اجرایی شدن آن را فراهم آورند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 01 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 11 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1399