شناسایی و ارزیابی زنجیرۀ ارزش کسب وکارهای روستایی با پتانسیل برندسازی مطالعه موردی: منطقه ترکمن صحرای استان گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه پیام نور

2 استاد جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی کسب وکارهای روستایی بر مبنای دو رویکرد برندسازی و زنجیرۀ ارزش پرداخته است تا راهی برای فعال کردن کسب وکارها جهت افزایش بهره‌وری و دستیابی به توان رقابتی باشداین مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر روش‌های احتمالی و هدفمند در نمونه‌برداری و جمع‌آوری داده‌ها است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مجموع نمرات میانگین،انحراف معیار، ضریب تغییرات، تکنیک‌های وزن‌دهی جمع رتبه‌ای و تصمیم‌گیری چند شاخصه ارس(ARAS) استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق را 220 نفر از اساتید دانشگاه‌های استان گلستان ، کارشناسان ادارات دولتی مرتبط با توسعه روستاها و مدیران روستایی شامل؛ بخشداران‌، نمایندگان شوراهای بخش ، دهیاران وصاحبان مشاغل تشکیل داده‌اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که از میان شاخص‌های تبیین کننده محصولات برند در سطح مناطق روستایی ، شاخص‌ رضایتمندی با وزن 095/0 در رتبه اول، انطباق‌پذیری با وزن 091/0 و کیفیت‌گرایی با وزن 086/0 در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. و از میان کسب و کارها و محصولات رایج منطقه ؛ زراعت پنبه با ضریب 971/0 در اولویت اول، قالی‌بافی با ضریب 966/0 در اولویت دوم، غذاهای سنتی با ضریب 952/0 در اولویت سوم ، پرورش اسب ترکمن با ضریب 943/0 در اولویت چهارم و اقامتگاه‌های بوم‌گردی با ضریب 924/0 در رتبه پنجم جهت برنامه‌ریزی برندسازی قرار داشته‌اند.همچنین نتایج تحلیل زنجیرۀ ارزش مبین این موضوع است که به عنوان یک ابزار مکمل برندسازی، می‌توان در شناسایی و دسته‌بندی فرآیندها،فعالیت‌ها و عملیات گوناگون کسب وکارها به منظور تعیین استراتژیهای بازاریابی و سیاستهای قیمت‌‌گذاری استفاده کرد

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1399
  • تاریخ دریافت: 17 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1399