شناسایی و ارزیابی زنجیره ارزش کسب‌وکارهای روستایی با قابلیت برندسازی (موردمطالعه: منطقه ترکمن‌صحرای استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی کسب‌وکارهای روستایی بر مبنای دو رویکرد برندسازی و زنجیره ارزش پرداخته است تا راهی برای فعال کردن کسب‌وکارها جهت افزایش بهره‌وری و دستیابی به توان رقابتی باشد. این مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر روش‌های احتمالی و هدفمند در نمونه‌برداری و جمع‌آوری داده‌ها است. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از مجموع نمرات میانگین، انحراف معیار، ضریب تغییرات، تکنیک‌های وزن دهی جمع رتبه‌ای و تصمیم‌گیری چند شاخصه ارس (ARAS) استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را 220 نفر از اساتید دانشگاه‌های استان گلستان، کارشناسان ادارات دولتی مرتبط با توسعه روستاها و مدیران روستایی شامل؛ بخشداران‌، نمایندگان شوراهای بخش، دهیاران و صاحبان مشاغل تشکیل داده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که از میان شاخص‌های تبیین‌کننده محصولات برند در سطح مناطق روستایی، شاخص‌ رضایتمندی با وزن 095/0 در رتبه اول، انطباق‌پذیری با وزن 091/0 و کیفیت گرایی با وزن 086/0 در رتبه‌های بعدی قرارگرفته‌اند و از میان کسب‌وکارها و محصولات رایج منطقه؛ زراعت پنبه با ضریب 971/0 در اولویت اول، قالی‌بافی با ضریب 966/0 در اولویت دوم، غذاهای سنتی با ضریب 952/0 در اولویت سوم، پرورش اسب ترکمن با ضریب 943/0 در اولویت چهارم و اقامتگاه‌های بوم‌گردی با ضریب 924/0 در رتبه پنجم جهت برنامه‌ریزی برندسازی قرار داشته‌اند. همچنین نتایج تحلیل زنجیره ارزش مبین این موضوع است که به‌عنوان یک ابزار مکمل برندسازی، می‌توان در شناسایی و دسته‌بندی فرایندها، فعالیت‌ها و عملیات گوناگون کسب‌وکارها به‌منظور تعیین استراتژی‌های بازاریابی و سیاست‌های قیمت‌‌گذاری استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


Abbasi, L., Sharifzadeh, M. Sh., Abdullah Zadeh, Gh. H., & Mahboubi, M. R. (2017). Entrepreneurial Marketing Mechanism in Agricultural Cooperatives: Special Approach to Branding, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, Vol. 4, No. 2, 73-86.
Amani, Z. (2016). Branding in Iranian Handicrafts (Pottery), Al-Zahra University Master's Thesis in Handicrafts under the guidance of Dr. Mahin Sohrabi.
Anaraki, Z., Ismail Karami Dehkordi, I., Ahmad Gheidi, A., & Taheri, H. (2012). Issues and Problems in the Value Chain of Laying Poultry Breeding Case Study of Qom Province, First National Conference on Strategies for Achieving Sustainable Development, Tehran, Ministry of Interior.
Bellu, L. G. (2013). Value chain analysis for policy making methodological guidelines and country cases for a quantitative approach. EasyPol Series,(129), 178.
Brachert, M., Titze, M., & Kubis, A. (2011). Identifying industrial clusters from a multidimensional perspective: Methodical aspects with an application to Germany. Papers in Regional Science, 90(2), 419-439.
Esfahanian, Z. (2011). Study, selection and development of a suitable model for creating and developing the saffron brand in the Iranian consumer market, M.Sc. Thesis, University of Social Sciences and Economics, under the guidance of Dr. Mirza Hassan Hosseini.
Farajirad, KH., & Kazemian, Gh. (2012). Local and regional development: an institutional perspective. First Edition.
Farfan, O. H. (2005). Understanding and Escaping Commodity-Dependency: A Global Value Chain Perspective. Prepared for the Investment Climate Unit International Finance Corporation The World Bank Group. 1-38.
Ghaffari Darab, M., Yarmohammadian, M. H., Khorasani, E., & Alaghemandan, H. (2014). The Role of Value Chain in Improving the Quality of Health Services, Health Information Management 11(6), 799-811.
Golabi, A. M., & Mehrabi, R. (2010). Identifying and conceptualizing the entrepreneurial branding process in small and medium enterprises, First International Conference on Management, Innovation and Entrepreneurship, Shiraz.
Hassan Gholipoor, T., Divandari, A., & Abbasi Bani, F. (2014). A Comparative Study of the Perception of Iranian Exporters and Importers of the United States from the Strategy of Branding of Iranian Handmade Carpets in the US Market, Management Quarterly. 441-454.
Kanama, D., & Nakazawa, N. (2017). The effects of ingredient branding in the food industry: case studies on successful ingredient-branded foods in Japan. Journal of Ethnic Foods, 4(2), 126-131.
Kotler, P., & Keller, K. L. (2007). Marketing management 12 th Ed. New Delhi, Prentice-hall of India.
Khodadad Hosseini, S. H., Golabi, A. M., & yadollahi, J. (2014). Designing Entrepreneurial Branding Process Model in Small and Medium Business Industries, Brand Management Quarterly. First Year(1), 13-44.
Mccall, T. (2003). institutional desigh for community opportunity and capacity, community development journal vol,38,no.2.
Merrilees, B. (2007). A theory of brand-led SME new venture development. Qualitative Market Research: An International Journal, 10(4), 403-415.
Moradi, A. (2008). Brand Position in Advertising, Master Thesis, University of the Arts, Visual Communication, under the guidance of Dr. Kamran Afshar Mohajer.
Mousavi, S. M. (2017). Identification of Fig Value Chain with Emphasis on Market-Based Promotion (Case Study: Tarom County), Master's Thesis in Agricultural Extension and Training, University of Zanjan.
Mousavi, S.N., Sepahvand, R., & Shariatnejad, A. (2017). Explaining the components of urban branding with emphasis on the tourism industry Case study of Khorramabad city, Tourism and Development Quarterly, sixth year, fourth issue.
Pirhadi, O. (2016). Identification of Factors Affecting Brand and Trademark in Relation to Empowerment and Influence of Fast-Earned Enterprises in the Internal Market, Master's Thesis in Industrial Engineering.
Pourabdollahi, V. (2017). Value Chain Analysis in Ardabil Beekeeping Industry, Master's Thesis in Industrial Management.
Rahbar, S. S. (2011). A Study of the Value Chain of Rasht Shalikobi Industrial Cluster, M.Sc. Thesis, Guilan University, Supervised by Dr. Reza Esmailpour.
Rezvani, M. R., Baghbani, H.R., & Jafari, S. (2014). New Paradigms of Rural Development Policies and Governance, Darkhovin Publishing, Isfahan, Second Edition.
Salehi, S., Ikhlasi, A., & Tahri, M. (2016). Development of a brand-oriented model in service organizations with emphasis on airlines, Quarterly Journal of Business Reviews. 76, 74-85.
Sharif, A. M., & Tarikul Islam, M. D. (2017). Branding for Successful Employment: A Practical Approach, Global Journal of Management and Business Research:Volume 17 Issue 3 Version 1.0. PP. 19-28.
Stimson, R., Stough, R.R., & Salazar, M. (2009). Leadership and institutions in Regional Endogenous Development,Edward Elgar.
Tarhami, N. (2017). A Study of Factors Affecting the Improvement of Cotton Value Chain in North Khorasan Province,. M.Sc. Thesis in Rural Development, Zanjan University.
Webber, M., & Austin, J.E. (2007). Using value chain approaches in agribusiness and agriculture in Sub-Saharan Africa. Tools That Make Value Chains Work: Discussion and Cases. Patrick Labaste, the World Bank.
Zavadskas, E., & Turskis, Z. (2010). A new additive ratio assessment (ARAS) method in multicriteria decision making, Technological and Economic Development of Economy 16:2, 159-172.