دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 218-417