دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 218-417