بررسی روش‌های سازگاری روستاییان با کم‌آبی در استان خوزستان: کاربرد نظریه بنیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 دانشیار، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

3 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

چکیده

سازگاری با تنش‌های آب جهت حمایت از معیشت و تأمین امنیت غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بااین‌حال، نوع و میزان راهبردهای‌ سازگاری در مناطق و بسترهای اجتماعی - اقتصادی و اگرو اکولوژیکی آنان متفاوت است. شناسایی و طبقه‌بندی روش‌های سازگاری مبتنی بر داده‌های تجربی می‌تواند به طراحی و اجرای مشوق‌ها، قوانین و یا اصلاحات نهادی کمک کند. از این ‌رو هدف مطالعه حاضر شناسایی انواع روش‌های سازگاری با تنش‌های آبی با استفاده از روش کیفی نظریه بنیانی است. تکنیک‌های به کار رفته برای جمع‌آوری داده‌ها عبارت‌اند از مشاهده مستقیم، مصاحبه نیمه ساختاریافته، یادداشت‌های میدانی و ضبط شواهد و یافته‌ها که در جریان مصاحبه‌ها صورت گرفت. اشباع نظری داده‌ها، با استفاده از نظرات 41 نفر از کارشناسان جهاد کشاورزی و کشاورزان به دست آمد. بر اساس یافته‌های تحقیق روش‌های سازگاری به چهار دسته کلی شامل تغییر در عملیات کشاورزی، مدیریت آبیاری، مدیریت مالی و اقتصادی و مدیریت اجتماعی تقسیم‌بندی گردید. روش‌های مدیریت عملیات کشاورزی به‌نوبه خود شامل دو دسته مدیریت محصول و مدیریت مزرعه بوده است. مدیریت آب شامل صرفه‌جویی در آب و فناوری تأمین آب، روش‌های مدیریت اقتصادی شامل، تنوع‌بخشی به درآمد یا شغل، بیمه کشاورزی، پس‌انداز کردن و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و دریافت کمک مالی به‌صورت قرض یا وام بوده است. مدیریت اجتماعی در زیر طبقه مهاجرت و شبکه‌سازی و گسترش دانش به منظور افزایش آگاهی در مورد روش‌های کاهش آسیب بوده است. 

کلیدواژه‌ها


Abid, M. (2017). Climate Change Impacts and Adaptation in the Agricultural Sector of Pakistan-Socioeconomic and Geographical Dimensions. 
Alam, G. M., Alam, K., & Mushtaq, S. (2017). Climate change perceptions and local adaptation strategies of hazard-prone rural households in Bangladesh. Climate Risk Management, 17, 52-63. 
Alam, K. (2015). Farmers’ adaptation to water scarcity in drought-prone environments: A case study of Rajshahi District, Bangladesh. Agricultural water management, 148, 196-206. 
Ali, A., & Erenstein, O. (2017). Assessing farmer use of climate change adaptation practices and impacts on food security and poverty in Pakistan. Climate Risk Management, 16, 183-194. 
Aliloedin, W. W. (2014). Climate challenge and water scarcity adaptation strategies in the area of Pacitan, Indonesia. 
Asadi, A., Jamshidi, O., & Kalantari, K. (2018). Climate Change Adaptation Strategies for Smallholder Farmers of Hamedan Province. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 13(2), 109-130. 
Ashraf Vaghefi, S., Mousavi, S., Abbaspour, K., Srinivasan, R., & Yang, H. (2014). Analyses of the impact of climate change on water resources components, drought and wheat yield in semiarid regions: Karkheh River Basin in Iran. hydrological processes, 28(4), 2018-2032. 
Azadi, Y., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., & Mahmoudi, H. (2019). Farmers' adaptation choices to climate change: a case study of wheat growers in Western Iran. Journal of Water and Climate Change, 10(1), 102-116. 
Azadi, Y., Yazdanpanah, M., & Mahmoudi, H. (2019). Understanding smallholder farmers’ adaptation behaviors through climate change beliefs, risk perception, trust, and psychological distance: Evidence from wheat growers in Iran. Journal of environmental management, 250, 109456. 
Babchuk, W. A. (1996). Glaser or Strauss? Grounded theory and adult education. Paper presented at the Proceedings of the 15th Annual Midwest Research-to-Practice Conference in Adult, Continuing, and Community Education.
Bastakoti, R. C., Gupta, J., Babel, M. S., & Van Dijk, M. P. (2014). Climate risks and adaptation strategies in the Lower Mekong River basin. Regional environmental change, 14(1), 207-219. 
Belay, A., Recha, J. W., Woldeamanuel, T., & Morton, J. F. (2017). Smallholder farmers’ adaptation to climate change and determinants of their adaptation decisions in the Central Rift Valley of Ethiopia. Agriculture & Food Security, 6(1), 24. 
Biagini, B., Bierbaum, R., Stults, M., Dobardzic, S., & McNeeley, S. M. (2014). A typology of adaptation actions: A global look at climate adaptation actions financed through the Global Environment Facility. Global environmental change, 25, 97-108. 
Burton, I., Huq, S., Lim, B., Pilifosova, O., & Schipper, E. L. (2002). From impacts assessment to adaptation priorities: the shaping of adaptation policy. Climate policy, 2(2-3), 145-159. 
Cao, Q., Sarker, M. N. I., & Sun, J. (2019). Model of the influencing factors of the withdrawal from rural homesteads in China: Application of grounded theory method. Land use policy, 85, 285-289. 
Chhetri, N., Chaudhary, P., Tiwari, P. R., & Yadaw, R. B. (2012). Institutional and technological innovation: Understanding agricultural adaptation to climate change in Nepal. Applied Geography, 33, 142-150. 
Claessens, L., Antle, J., Stoorvogel, J., Valdivia, R., Thornton, P. K., & Herrero, M. (2012). A method for evaluating climate change adaptation strategies for small-scale farmers using survey, experimental and modeled data. Agricultural Systems, 111, 85-95. 
Cochran, A., Neumayer, L. A., & Elder, W. B. (2019). Barriers to careers identified by women in academic surgery: A grounded theory model. The American Journal of Surgery, 218(4), 780-785. 
Deressa, T. T., Hassan, R. M., Ringler, C., Alemu, T., & Yesuf, M. (2009). Determinants of farmers’ choice of adaptation methods to climate change in the Nile Basin of Ethiopia. Global environmental change, 19(2), 248-255. 
Fassinger, R. E. (2005). Paradigms, praxis, problems, and promise: Grounded theory in counseling psychology research. Journal of counseling psychology, 52(2), 156. 
Feola, G., Lerner, A. M., Jain, M., Montefrio, M. J. F., & Nicholas, K. A. (2015). Researching farmer behaviour in climate change adaptation and sustainable agriculture: Lessons learned from five case studies. Journal of Rural Studies, 39, 74-84. 
Gawith, M. (2005). Measuring progress: Preparing for climate change through the UK Climate Impacts Programme.
Gharani Arani, B., Sharifiyar, J., & Ghaffari, S. (2017). Analyzing Social & Economic Effects of Water Scarcity in al-Azeem Wetland on Rural Settlement Around the Wetland. Journal of Rural Research, 8(3), 422-437. 
Giordano, M., Barron, J., & Ünver, O. (2019). Water Scarcity and Challenges for Smallholder Agriculture Sustainable Food and Agriculture (pp. 75-94): Elsevier.
Glaser, B. G., Strauss, A. L., & Strutzel, E. (1968). The discovery of grounded theory; strategies for qualitative research. Nursing research, 17(4), 364. 
Gorjian, S., & Ghobadian, B. (2015). Solar desalination: A sustainable solution to water crisis in Iran. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 48, 571-584. 
Hassan, R., & Nhemachena, C. (2008). Determinants of African farmers’ strategies for adapting to climate change: Multinomial choice analysis. African Journal of Agricultural and Resource Economics, 2(1), 83-104. 
Hayati, D., Yazdanpanah, M., & Karbalaee, F. (2010). Coping with drought: The case of poor farmers of south Iran. Psychology and Developing Societies, 22(2), 361-383. 
Ivey, J. L., Smithers, J., De Loë, R. C., & Kreutzwiser, R. D. (2004). Community capacity for adaptation to climate-induced water shortages: linking institutional complexity and local actors. Environmental management, 33(1), 36-47. 
Jamshidi, O., Asadi, A., Kalantari, K., Movahhed Moghaddam, S., Dadrass Javan, F., Azadi, H., . . . Witlox, F. (2020). Adaptive capacity of smallholder farmers toward climate change: evidence from Hamadan province in Iran. Climate and Development, 1-11. 
Keshavarz, M., & Karami, E. (2016). Farmers' pro-environmental behavior under drought: Application of protection motivation theory. Journal of Arid Environments, 127, 128-136. 
Khaledi, F., Zarafshani, K., Mirak Zade, A. A., & Sharafi, L. (2015). Factors influencing on farmers’ adaptive capacities to climate change (wheat farmers in Sarpole Zahab township, Kermanshah province). Rural Research, 6(3), 655-678. 
Khorsandi, F. (2015). Iran's Third National Communication to UNFCCC; Vulnerability assessment and Adaptation. 195. 
Liu, X., Zhou, J., Xue, Y., & Qian, S. (2019). Analysis of property management ecological behavior in China based on the grounded theory: the influencing factors and the behavior model. Journal of Cleaner Production. 
Lune, H., & Berg, B. L. (2016). Qualitative research methods for the social sciences: Pearson Higher Ed.
Madani, K. (2014). Water management in Iran: what is causing the looming crisis? Journal of environmental studies and sciences, 4(4), 315-328. 
Mancosu, N., Snyder, R. L., Kyriakakis, G., & Spano, D. (2015). Water scarcity and future challenges for food production. Water, 7(3), 975-992. 
Martin-Carrasco, F., Garrote, L., Iglesias, A., & Mediero, L. (2013). Diagnosing causes of water scarcity in complex water resources systems and identifying risk management actions. Water Resources Management, 27(6), 1693-1705. 
Namdar, M., Pezeshki, R., & Sedighi, H. (2018). Application of Grounded Theory in Sustainable Environmental Behaviors of Farmers: an Exploratory Analyses. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development, 48(4), 597-609. 
Pakmehr, S., Yazdanpanah, M., & Baradaran, M. (2020). Explaining farmers’ response to climate change-induced water stress through cognitive theory of stress: an Iranian perspective. Environment, development and sustainability, 1-18. 
Papli Yazdi, M., Jomepour, M., & Mehdizadeh, M. (2017). On the Social Consequences of Water Crisis in Desert Areas: A Case Study on Iran's Ardakan township. Social sciences, 24(77), 99-136. 
Pereira, Cordery, I., & Iacovides, I. (2009). Coping with water scarcity: Addressing the challenges: Springer Science & Business Media.
Pereira, L. S. (2005). Water and agriculture: facing water scarcity and environmental challenges. Agricultural Engineering International: CIGR Journal, 4, 1-26. 
Roco, L., Poblete, D., Meza, F., & Kerrigan, G. (2016). Farmers’ Options to Address Water Scarcity in a Changing Climate: Case Studies from two Basins in Mediterranean Chile. Environmental management, 58(6), 958-971. 
Shaffril, H. A. M., Krauss, S. E., & Samsuddin, S. F. (2018). A systematic review on Asian's farmers' adaptation practices towards climate change. Science of the Total Environment, 644, 683-695. 
Sivakumar, M., Das, H., & Brunini, O. (2005). Impacts of present and future climate variability and change on agriculture and forestry in the arid and semi-arid tropics. Climatic Change, 70(1-2), 31-72. 
Smit, B., & Skinner, M. W. (2002). Adaptation options in agriculture to climate change: a typology. Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 7(1), 85-114. 
Tajeri moghadam, M., Raheli, H., Zarifian, S., & Yazdanpanah, M. (2020). The power of the health belief model (HBM) to predict water demand management: A case study of farmers’ water conservation in Iran. Journal of environmental management, 263, 110388. 
Turral, H., Burke, J. J., & Faurès, J.-M. (2011). Climate change, water and food security: Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome, Italy.
Zobeidi, T., Yazdanpanah, M., Forouzani, M., & Khosravipour, B. (2016). Climate change discourse among Iranian farmers. Climatic Change, 138(3-4), 521-535. 
دوره 12، شماره 2
شهریور 1400
صفحه 246-257
  • تاریخ دریافت: 16 اردیبهشت 1399
  • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 09 شهریور 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 01 شهریور 1400