سنجش و ارزیابی ابعاد مؤثر بر ارتقاء تاب‌‏آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی (موردمطالعه: شهرستان سبزوار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری، گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشیار، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و کویر شناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشیار، گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استاد، گروه تعاون و رفاه اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

5 استاد، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

افزایش تاب‌‏آوری مهم‏ترین عامل جهت حفظ انعطاف‌پذیری سیستم‌های اجتماعی-زیست محیطی و مقابله با خشکسالی است. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و تحلیل شاخص‌های مبتنی بر تاب‌‏آوری جوامع روستایی در مواجهه با خشکسالی در سه روستا با شدت‏‌های متفاوت خشکسالی است. در این راستا ابتدا با استفاده از نقشه‌‏های پهنه‏‌بندی خشکسالی بر اساس شاخص SPEI در دوره زمانی ده ساله روستاهای موجود در سه زون خشکسالی بسیار شدید، شدید و متوسط شناسایی و از هر زون یک روستا به‌صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس با استفاده از رویکرد پیمایشی، روش مشاهده مستقیم و بازدید میدانی، کشاورزان به‌عنوان جامعه هدف شناسایی گردیده و موردبررسی قرار گرفتند. با توجه مجموع تعداد کشاورزان در سه روستا، طبق فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 105 نفر برآورد گردید. بر اساس پرسشنامه‌های تاب‏‌آوری و آزمون‌های آماری به ارزیابی ابعاد و شاخص‌‏های مؤثر بر تاب‌‏آوری پرداخته شد. نتایج مدل اندازه‌گیری لیزرل بر اساس متغیرهای سطح اول ابعاد سنجش تاب‏‌آوری نشان داد بیشترین اثرگذاری و اهمیت ابعاد در میزان تاب‏آوری متعلق به بعد زیرساختی و فیزیکی و بعد طبیعی است. ابعاد اقتصادی و مالی، اجتماعی و فرهنگی، حکمرانی و مدیریت، انسانی و فردی به ترتیب در رتبه‏ بعدی اهمیت قرار دارند. سنجش میزان ابعاد تاب‌‏آوری در روستاهای موردمطالعه نشان داد بعد اجتماعی و فرهنگی دارای بیشترین میزان و بعد طبیعی دارای کمترین میزان در روستاهای موردمطالعه در این منطقه هستند. ﺗﻘﻮﻳﺖ ابعاد تأثیرگذار ﻣﻲ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻄح ﺗﺎب‏‌آوری و انطباق‌پذیری ﺑﺎ ﺷﺮاﻳط را اﻓﺰاﻳﺶ دﻫﺪ و نقش مؤثری در به حداقل رساندن ضررهای احتمالی در شرایط بحرانی، ایفا نماید. در این راستا، لازم است به تصمیم‌گیری و تخصیص منابع به کشاورزان منطقه در مواجهه ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮات، توجه ویژه‌‏ای معطوف شود.

کلیدواژه‌ها


Adger, W.N., Brooks, N., Bentham, G., Agnew, M. & Eriksen, S. (2004). New indicators of vulnerability and adaptive capacity (Vol. 122). Norwich: Tyndall Centre for Climate Change Research.
Beekman, G., heijman, W.J.M., Schouten, M.A.H., Martin, C. (2009). Resilience Of Social-Ecological Systems In European Rural Areas: Theory And Prospects. 113 th EAAE Seminar “The Role Of Knowledge, Innovation and Human Capital in Multifunctional Agriculture and Territorial Rural Development”. 9-11 December, Belgrade.
Behtash, M.R., Kynezhad., M.A., Pirbabaee, M.T. & Asgari, A. (2013). Evaluation and analyzing the dimensions of resilience Tabriz metropolis. Fine Arts Architecture Journal, 18(3): 33-42.
Berkes, F., Colding J., Folke, C. (2003). Navigating Social-Ecological Systems: Building Resilience for Complexity and Change. Cambridge: Cambridge University Press. 388p.
Brien, K., Sygna L., Haugen, J. E. (2004). Vulnerable or Resilient? A Multi-Scale Assessment of Climate Impacts and Vulnerability in Norway. Climatic change, 64 (1-2): 193-225.
Brown, P.R., Bridle, K.L. & Crimp, S.J. (2016). Assessing the capacity of Australian broadacre mixed farmers to adapt to climate change: Identifying constraints and opportunities. Agricultural Systems, 146, pp.129-141.
Bruneau, M., Stephanie, E., Ronald, T., George, C., Thomas, D. & Andrie, M. (2003). A framework to quantitatively assess and enhance the seismic resilience of communities. Earthquake Spectra, 19 (4): 733-752.
Carpenter, S., Walker, B., Anderies, J., Abel, M. (2001). From metaphor to measurement: Resilience of what to what Ecosystems, (4): 765-781.
Cutter, S., Finch, C. (2008). “Temporal and Spatial Changes in Social Vulnerability to Natural Hazards.” Journal of National Academy of Sciences, 105(7): 2301–6.
Cutter, S., Christopher, G., Christopher, T. (2010). Disaster Resilience Indicators for Benchmarking Baseline Conditions, Jour  nal of Homeland Security and Emergency Management, 3(2): 235–239.
Dadashpur, H. & Adeli., Z. (2016). Assessment the capacity of resilience in the Qazvin. Journal of Disaster Management, (2): 73-84.
Davidson, D.J. (2010). The applicability of the concept of resilience to social systems: some sources of optimism and nagging doubts. Society and Natural Resources, 23(12), pp.1135-1149.
Folke, C., Colding, J. & Berkes, F. (2003). Synthesis: building resilience and adaptive capacity in social-ecological systems. Navigating social-ecological systems: Building resilience for complexity and change, 9(1), pp.352-387.
Godschalk, D. (2003). Urban hazard mitigation: Creating Resilient Cities. Natural Hazards Review, 4 (3): 136-143.
Ghorbani, M., Avazpour, L. & Yusefi, M. (2015). Analyze and evaluate social capital in order to strengthen the resilience of local communities and sustainable management of land, 68(3): 525-645.
Han, J. G., Zhang, A.Y.J., Wang, A.E.C.J., Bai,  B.W. M. C., Wang, Y.R., Han, D.G.D.,  H. Lic,  B.L. H., (2008). Rangeland Degradation and Restoration Management in China, The Rangeland Journal, 2(30): 233–239.
Hanneman, R. A. (2001). Introduction to Social Network Methods. California: University of California, Riverside, 149 p.
Kafle, S.K. (2012). Measuring Disaster-Resilient Communities: A Case Study of Coastal Communities in Indonesia, Journal of Business Continuity & Emergency Planning, 5(4): 316-326.
Keck, M., Sakdapolrak, P. (2013). What is Social Resilience? Lessons Learned and Ways Forward. Erdkunde, 67(1): 5–19.
Klein, R.J.T., Nicholls, R., Thomalla, F., (2003). Resilience to Natural Hazards: How Useful is This Concept Journal of Global Environment, 9(5): 35–45.
Manyena, S.B. (2012). The Concept of Resilience Revisited. Disasters 2006, Resilience: A Bridging Concept or a Dead End Plan Theory Pract, 2(13): 299–307
Meyers, Lawrence, S. (2017). Applied multivariate research: design and interpretation.
Meteorological Organization of Khorasan Razavi Province (2018).
Norris, F., Stevens, S., Pfefferbaum, B., Wyche, A., Pfefferbaum, R. (2009). “Community Resilience as a Metaphor, Theory, Set of Capacities and Strategies for Disaster Readiness.” American Journal of Community Psychology, 41 (2): 127–50.
Ofoegbu, Ch. (2016). Assessing forest-based rural communities' adaptive capacity and coping strategies for climate variability and change: The case of Vhembe district in South Africa. Environmental Development. 18. 36-51.
Prasad, S., Su, H.C., Altay, N., Tata, J. (2015). Building Disaster-Resilient Micro Enterprises in the Developing World. Journal of Disasters, 39(3): 447-466.
Schumacker, Randall E., (2009). A beginner's guide to structural equation modeling.
Swanson, D., Hiley, J., Venema, H.D. & Grosshans, R. (2007). Indicators of adaptive capacity to climate change for agriculture in the Prairie region of Canada. International Institute for Sustainable Development, Winnipeg, Canada.
Timmerman, P. (1981). Vulnerability, resilience and the collapse of society: A review of models and possible climatic applications. Toronto, Canada: Institute for Environmental Studies, University of Toronto.
Tompkins, E. L. & Adger, W. N. (2004). Does adaptive management of natural resources enhance resilience to climate change. Ecology and society, (9):2, 10.
Walker, B., Holling C.S., Carpenter, S.R., Kinzig, A. (2004). Resilience, Adaptability and Transformability in Social– ecological Systems. Ecology and Society, 9(2): 5.
Zhou, H., Wan, J., & Jia, H. (2010). Resilience to natural hazards a geographic perspective. Natural. Hazards 53(1), 21- 41.