حس مکان و رفتار محیط زیست گرایانه: مورد مطالعه جامعه میزبان و گردشگران در تفرجگاه چشمه بلقیس شهرستان چرام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج

2 دانشگاه یاسوج

چکیده

حس‌مکان عامل تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای فرد است. احساس تعلق به مکان می‌تواند موجبات حفاظت از مکان را فراهم سازد. از این‌رو، هدف این پژوهش ارزیابی حس‌مکان افراد نسبت به تفرجگاه چشمه بلقیس در شهرستان چرام و ارتباط آن با رفتار ‌محیط‌زیست‌گرایانه آنان بود. این تحقیق از نظر ماهیت کمّی و از لحاظ گردآوری داده‌ها در زمره تحقیقات توصیفی است که به شیوه‌ی پیمایش انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل افراد محلی (میزبان) در منطقه تفرجگاهی باغ چشمه بلقیس و گردشگران (میهمان) بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط پانلی از متخصصان مربوطه تأیید و پایایی آن نیز با انجام مطالعه‌ای پیش‌آهنگ و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای سطوح هفت‌گانه حس‌مکان (در بازه 80/0 تا 90/0) به‌ دست آمد. داده-های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد هر دو گروه میزبان و گردشگر از نظر متغیرهای حس‌مکان و رفتار محیط‌زیست‌گرایانه در وضعیت متوسط و بالاتر قرار داشتند. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌های دو گروه گردشگر و میزبان نیز نشان‌ داد، تفاوت معناداری در بین آنها از لحاظ متغیر حس‌مکان وجود دارد. این در حالی است که تفاوت معناداری از نظر رفتار محیطزیست‌گرایانه در بین دو گروه مشاهده نگردید. هم‌چنین یافته‌ها حاکی از عدم وجود همبستگی بین رفتار‌ محیط‌زیست‌گرایانه و حس‌مکان در هر دو گروه گردشگر و میزبان بود. در پایان با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود تفرجگاه چشمه بلقیس در شهرستان چرام ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1399
  • تاریخ دریافت: 15 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 09 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 14 آذر 1399