حس مکان و رفتار محیط‌زیست‌گرایانه (مورد مطالعه: جامعه میزبان و گردشگران در تفرجگاه چشمه بلقیس شهرستان چرام)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

حس مکان عامل تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای فرد است. احساس تعلق به مکان می‌تواند موجبات حفاظت از مکان را فراهم سازد. از این رو، هدف این پژوهش ارزیابی حس مکان افراد نسبت به تفرجگاه چشمه بلقیس در شهرستان چرام و ارتباط آن با رفتار ‌محیط‌زیست‌گرایانه آنان بود. این تحقیق از نظر ماهیت کمّی و از لحاظ گردآوری داده‌ها در زمره تحقیقات توصیفی است که به شیوه پیمایش انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل افراد محلی (میزبان) در منطقه تفرجگاهی باغ چشمه بلقیس و گردشگران (میهمان) بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی صوری آن توسط پانلی از متخصصان مربوطه تأیید و پایایی آن نیز با انجام مطالعه‌ای پیش‌آهنگ و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای سطوح هفت‌گانه حس مکان (در بازه 80/0 تا 90/0) به‌ دست آمد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد هر دو گروه میزبان و گردشگر از نظر متغیرهای حس مکان و رفتار محیط‌زیست‌گرایانه در وضعیت متوسط و بالاتر قرار داشتند. نتایج آزمون مقایسه میانگین‌های دو گروه گردشگر و میزبان نیز نشان‌ داد، تفاوت معناداری در بین آن‌ها از لحاظ متغیر حس مکان وجود دارد. این در حالی است که تفاوت معناداری از نظر رفتار محیط‌زیست‌گرایانه در بین دو گروه مشاهده نگردید. همچنین یافته‌ها حاکی از عدم وجود همبستگی بین رفتار‌ محیط‌زیست‌گرایانه و حس مکان در هر دو گروه گردشگر و میزبان بود. در پایان با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهادهایی برای بهبود وضع موجود تفرجگاه چشمه بلقیس در شهرستان چرام ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


Abbaszadeh, M., Banifatemeh, H., Alizadeh Aghdam, M., & Alavi, L. (2016). [Study of Intervening Effect of Environmental Responsible Attitude on the Relationship of between Place Attachment and Environmental Responsible Behavior (Persian)]. Journal of Applied Sociology, 27(2), 61-80.
Abede Sarvestani, A. (2015). [Place Attachment, Environmental Attitude and Behavior among Visitors of Forest Parks (Persian)]. Environmental Researches, 5(9), 35-46.
Ahmadian, D., & Haghighatian, M. (2016). [Sociological Analysis of Role of Cultural Factors on Urban Environmental Behaviors Studied by Citizens of Kermanshah City (Persian)]. Journal of Urban Sociological Studies, 6(18), 51-76.
Akhoondnejad, A., & Daz, B. S. (2018). [The Pro-environmental Behavior of Nature -Based Tourists the Case of Alagol's International Lagoon (Persian)]. Journal of Tourism Management Studies, 12(40), 155-170.
Ajzen,  I. (1991). The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior  and  Human  Decision  Processes, 50, 179-211. 
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). Belief attitude, intention and behavior: An introduction to theory and research. Reading, MA: Addison-Wesley.
Bartlett, J. E., Kotrlik, J. W. & Higgins, C. C. (2001). Organizational Research: Determining Appropriate Sample Size in Survey Research (Persian). Learning and Performance Journal, 19, 43-50.
Chen, R. B., & Sekar, A. (2018). Investigating the impact of Sense of Place on site visit frequency with non-motorized travel modes. Journal of transport geography, 66, 268-282.‏
Daviran, S., & Kariminezhad, M. (2014). [Urban identity and sense of place in new public spaces (Nahjolbalagheh Park in Tehran city) (Persian)]. Journal of Hoviatshahri, 8(18), 81-92.
Falahat, M. (2006). [The concept of sense of place and its shaping factors (Persian)]. Journal of HONAR-HA-YE-ZIBA, 26, 57-66.
Falahat, M., Kamali, L., & Shahidi, S. (2017). [The Role of the “Sense of Place” Concept in Improving Architectural Conservation Quality (Persian)].  Journal of BAGH-E NAZAR, 14(46), 15-22.
Heydari, A. A., Matlabi, G., & Moradian, S. (2019). [Investigation of place attachment to three scales of home, neighborhood and city, (Case study: Shiraz city) (Persian)]. Journal of HONAR-HA-YE-ZIBA MEMARI-VA-SHAHRSAZI, 23(3), 95-106.
Huckett, S. P. (2010). A Comparative study to identify factors affecting adoption of soil and water conservation practices among smallhold farmers in the Njoro River Watershed of Kenya.‏
Kameli, M., & Hosseyni, S. B. (2019). [Modeling the structural relationship of environmental discipline, sense of belonging and attachment to place with the level of security (Persian)]. Journal of shahre imen, 2(5), 1-12. 
Kashi, H., & Bonyadi, N. (2013). [Stating the Model of Identity of Place-Sense of Place and Surveying its Constituents* Case Study: Pedestrian Passage of Shahre Rey (Persian)]. Journal of HONAR-HA-YE-ZIBA MEMARI-VA-SHAHRSAZI, 18(3), 43-52.
Larson, L. R., Stedman, R. C., Cooper, C. B., & Decker, D. J. (2015). Understanding the multi-dimensional structure of pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology, 43, 112-124.‏
Mir Mohamad Tabar, A., Khorasani, M., Noghani, M., & Seylanian Tosi, A. (2018). [The Effect of Social learning on Environmental Destructive Behaviors in Farmers with Emphasis on the Role of Extension Training (Persian)]. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 10(4), 69-78.
Mirgholami, M., Ayashm, M. (2016). [A conceptual model to evaluate the sense of place using four factors of perceptual, physical, social and functional (the Case study of Imam Street in Urmia, Iran) (Persian)]. Journal of Urban Studies, 5(19), 69- 80.
Mohamadi, Z., Mohamadzadeh, S., & Yazdanpanah, M. (2016). [Assessing the Factors Affecting Orchardmen Intentions and Behavior for Water Conservation of Dashtestan County, a Theory Test of Planned Behavior (Persian)]. Journal of Agricultural Extension and Education Research, 8(4), 75- 89. 
Molaei Raddani, A. R., Sanayei, A., & Ansari, A. (2018). [Recognizing and Measurement of Effective Driver Key Factors on Tourism Destination’s Sense of Place - Case Study: the City of Isfahan (Persian)]. Journal of Tourism Planning and Development, 7(26), 52-67.
Mullendore, N. D., Ulrich-Schad, J. D., & Prokopy, L. S. (2015). [US Farmers’ Sense of Place and Its Relation to Conservation Behavior (Persian)]. Journal of Landscape and Urban Planning, 140, 67-75.‏
Negin Taji, S. (2011). [Investigating the Role of Physical Factors in Forming the Concept of Place (Persian)]. Journal of Perspective, 13, 24-29.
Ojaghlo, M. (2015). [A Survey of Reat of the Impact of Age and Education on the Level of Sense of Spatial Dependency Case Study: Narmak Neighborhood Squares of Tehran (Persian)]. First Annual Conference on Architectural, Urban Development and Urbanization Management Researches, Yazd.
Partovi, P. (2008). [Place Phenomenology (Persian)]. Academy of Arts of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Iran.‏
Rahimi, R., Ansari, M., Bemanian, M., & Mahdavinejad, M. (2020). [Evaluation of the effect of physical components on place attachment in communal spaces of selected residential complexes in Tehran (Persian)]. Journal of BAGH-E NAZAR, 17(83), 15-30.
Reisi, A. A., Bizhani, M., & Chizari, M. (2018). [The Role of Environmental Emotions on Sustainable Behavior in Protecting Groundwater Resources and the Environment (Persian)]. Journal of Agricultural and Cultivation Sciences, 1(23), 22-31.
Rezai, S., Rafiaian, M., & Arghan, A. (2016).  [Evaluating of the affected of Citizenship from the Sense of Place with emphasis on Component it semantic in the New Pardis City (Persian)]. Journal of Urban Management, 44, 41-64.
Safa, L., Mangeli, N., & Ganjkhanlo. M. M. (2017). [Affecting factor on villagers’ pro-environmental behavior in Khodabandeh County based on theory of planned behavior (Persian)]. Journal of Environment Education and Sustainable Development, 6(2), 69-81.
Samimi Sharemi, A., & Partovi, P. (2010). Study and assessment of sense of place in organic and planned neighborhoods Case study: Saghari Sazan neighborhoods and Gilan Boulevard in Rasht (Persian). Journal of Architecture and Urban Planning, 2, 3, 23-40. 
Schwartz, S. H. (1970). Elicitation of moral obligation and self- sacrificing behavior: An experimental study of volunteering to be a bone marrow donor. Journal of Personality and Social Psychology, 15, 283–293.
Shamai, S. (1991). Sense of place: an empirical measurement. Geoforum, 22 (3), 347- 358.
Shia Ali, A. (2013). [The environment’s ethic with an outlook to Fariqain’s Hadith (Persian)]. Journal of Motaleat- e- Taghribi Mazaheb- e- Eslami, 8(31), 50-59. 
Smith, S. (2015).A sense of place: place, culture and tourism. Tourism Recreation Research, 40, 2, 220-233.
Stren. P. C., Dietz, T. & Kalof, L. (1993). Value orientations, gender, and environmental Concern. Journal of Environment and Behavior. 25: 322-348.
Vanclay, F. M., Higgins, M., & Blackshaw, A. (2008). Making sense of place. National Museum of Australia Press‏ 
Zangi Abadi, A., Mousavi, S. A., &  Kholghipoor, Kh. (2011). An analysis of the role of nature tourism in attracting tourists (Case study: Sisakht region of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province) (Persian). Journal of Geography and Planning, 15, 34, 67-97.