واکاوی تأثیرگونه شناسی فعالیت های کارآفرینانه زنان روستایی بر امنیت غذایی پایدار خانوارها : مورد شهرستان خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تأثیر انواع فعالیت‌های کارآفرینی زنان روستایی بر امنیت غذایی پایدار خانوارها در محدوده زمانی سال 98-1397 صورت گرفت. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق حاضر زنان کارآفرین روستایی شهرستان خرم آباد بود (395=N) که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای سه مرحله‌ای 190 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده‌های پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی ظاهری آن توسط متخصصان تأیید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ بیش از 7/0 گزارش گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق نرم افزار SPSS22 انجام شد. نتایج نشان داد که وضعیت امنیت غذایی پایدار خانوارها در شرایط مطلوبی (59/2) قرار ندارد. یافته‌ها بیانگر پایین بودن میانگین بعد دسترسی و بالا بودن میانگین بعد مصرف در بین ابعاد چهارگانه امنیت غذایی پایدار می‌باشد. بعلاوه، نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس نشان داد که تفاوت معنی داری در انواع فعالیت‌های کارآفرینی روستایی با ابعاد مصرف و دستیابی وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون تعقیبی LSD بیانگر تفاوت معنی دار بعد مصرف در دو گروه کارآفرینان مشغول فعالیت صنایع تبدیلی با گروه کارآفرینان مشغول فعالیت تولیدات کشاورزی می‌‌باشد. لذا بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادهایی از قبیل ارائه اعتبارات مالی و آموزشی به زنان کارآفرین، افزایش مراکز فروشگاه‌ مواد غذایی در سطح روستاهای مورد مطالعه، ایجاد تعاونی‌های عرضه و فروش محصولات کشاورزی زنان روستایی و در نهایت توسعه فعالیت‌های کارآفرینی مبتنی بر مواد غذایی در سطح روستا، ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 29 شهریور 1399
  • تاریخ بازنگری: 29 اسفند 1399
  • تاریخ پذیرش: 15 فروردین 1400