تبیین نقش استقرار خانه‌های مهارت‌آموزی در توسعه اشتغال پایدار روستایی با روش سناریونگاری (موردمطالعه: نواحی روستایی شرق گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مطالعات ناحیه‌ای، پژوهشکده محیط‌زیست، جهاد دانشگاهی گیلان، رشت، ایران.

2 کارشناس پژوهشی، گروه مطالعات ناحیه‌ای، پژوهشکده محیط‌زیست، جهاد دانشگاهی گیلان، رشت، ایران.

3 مربی، گروه مطالعات ناحیه‌ای، پژوهشکده محیط‌زیست، جهاد دانشگاهی گیلان، رشت، ایران.

چکیده

در جوامع روستایی، تنوع بخشیدن منابع درآمدی از طریق کارآفرینی روستایی با تکیه بر ایجاد خانه‌های مهارت‌آموزی می‌تواند راهکار مناسبی در جهت توسعه اشتغال، کاهش بیکاری، افزایش درآمد و بهبود کیفیت زندگی روستاییان باشد. خانه کارآفرینی و مهارت‌آموزی، تشکلی مردمی و داوطلبانه است که در راستای اهداف کارآفرینی و توانمندسازی، با رویکرد روستا محوری با همکاری ساکنان، ذی‌نفعان  و ذی مدخلان محلی، ناحیه‌ای و منطقه‌ای  فعالیت خواهد کرد. ایجاد سازمانی که با مهارت‌آموزی و کشف ایده‌های جدید و حمایت از آن‌ها توسعه روستایی را نوید می‌دهد. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی و تدوین سناریوهای بهینه برای اشتغالزایی مناطق روستایی شرق گیلان و با تأکید بر نقش خانه‌های مهارت‌آموزی در ایجاد اشتغال پایدار، در تلاش است تا به این سؤال پاسخ دهد که سناریوی مناسب برای تدوین برنامه اشتغال‌زایی پایدار مبتنی بر خانه‌های مهارت‌آموزی کدام است؟ سطح جغرافیایی شامل پهنه روستایی شرق گیلان و واحد تحلیل روستا است. در این پژوهش 260 روستا موردبررسی قرار گرفته و در ارتباط با تعیین شاخص‌های تأثیرگذار بر اشتغال روستایی مبتنی بر خانه‌های مهارت‌آموزی 385نفر به روش کوکران از فعالان اقتصادی به روش کوکران، 400 تن از مدیران و نخبگان محلی و 150 نفر از کارشناسان سازمان‌ها و نهادهای متولی توسعه روستایی مشارکت داشته‌اند. نتایج این پژوهش نشان داد که سناریو بهینه برای توسعه اشتغال پایدار مبتنی بر خانه‌های مهارت‌آموزی در ناحیه شرق گیلان؛ سناریوی «اشتغالزایی سازگار با محیط طبیعی» است.

کلیدواژه‌ها


Afshari Azad. S., Osmani, A., Piri, S. (2014). Sustainable Development and Employment in Rural Tourism: A Case Study of Palangan Fisheries, Tourism Space Quarterly, Tourism Space Quarterly, Third, Num 10, Pp 121-146.(Persian)
Alavizadeh, S.M.M. (2017). Entrepreneurship and its role in sustainable rural development Case study: Ilam Province, Ilam Culture Quarterly, Vol 18, Num 56 and 57, Pp 154-170.(Persian)
Archibong, C.A. (2004). Technology, infrastructure and entrepreneurship: Role of the.
Azkia, M. (2008). Introduction to the Sociology of Rural Development, Tehran: Information Publishing.(Persian)
Das, D. C. (2014). Prospects and challenges of rural entrepreneurship development in NER-A study, Internatonal Journal of Humanities & Science Studies, Vol1, Issue 3, Pp 178-182.
Ebrahimzadeh Asmin, H., Ebrahimzadeh, I., & Paidar, A. (2019). [Planning for Sustainable Rural Livelihoods Usingthe PRA Approach Based on Seven Capital Model (Case Study: Baghdan Village in Nikshahr County) (Persian)]. Journal of Rural Research, 10(3), Pp 508-525.(Persian) 10.22059/JRUR.2019.276810.1334
Faraji Rad, Kh., Kazemian, Gh.R. (2012). Local and Regional Development from the Perspective of Institutional Approach, Tehran, Jihad Daneshgahi Publications.(Persian)
Ghadiri Masoum, M., Gholami, A., Mohammadzadeh Larijani, F., Rezaei, H. (2017). Entrepreneurship development model in rural areas of Khoy county with an interpretive structure modeling approach, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, Year 6, No. 3, Pp. 139-164.(Persian)
Ghasemi Ardehi, A., Nobakht, R., Rostami, N. (2017). Youth retention, entrepreneurship and sustainable employment in rural areas of Ahar County. Journal of Rural Development HYPERLINK "https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=en&a=Strategies.Volume"Strategies.Volume 4, Issue 2 - Successive Issue 14. Summer 2017. Page 265-279.(Persian)
Hafeznia, M. (2010). Introduction to Research Methodology in Humanities, Samt Publications.
Hesam, M., Rezvani, M.R., Faraji Sabksar, H.A., & Bastani, S., (2016). Assessing the status of tourism entrepreneurship development in rural areas (Case study: villages of Larijan district of Amol city), Human Geography Research, Vol 48, Num 4, Pp 616-603.(Persian)
Heidari, A.A. (2017). The Impact of Tourism Marketing on the Development of Rural Entrepreneurship in the Rijab Region of Kermanshah Province, M.Sc. Thesis in Public Sector Entrepreneurship, Supervisors: Seyed Aligholi Roshan, Nader Naderi.(Persian)
Huggins, R., & Thompson, P. (2015). ‘Entrepreneurship, innovation and regional growth: a network theory’, Small Business Economics, 41 (5), 103-128
Imani, B., Momeni, A. (2018). Futurism of Sustainable Rural Development, The First National Conference on Strategic Futurism in the Field of Geographical Sciences and Regional Urban Studies, Num, Pp 59-68.(Persian)
Jessie P.H., Poon., Diep T. Thai., Deborah Naybor. (2012). Social capital and female entrepreneurship in rural regions: Evidence from Vietnam, Applied Geography, Vol 35, Issues 1–2, November, Pp 308-315.
Kazemian, Gh., Faraji Rad, Kh., Rokn al-Din Eftekhari, A., Portaheri, M. (2013). The Relationship between Institutional Capacity and Sustainable Development of Case Study Areas: Buchan and Urmia, International Quarterly Journal of the Association Geography of Iran, New Era, Eleventh Year, Num. 38, Pp 153-173.(Persian)
Mollashahi, Gh. A., Mollashahi, H.A. (2013). The role of technical and vocational education in rural development, Journal of Labor and Society, Num. 159, Pp 51-56.(Persian)
Mulla Shahi, G A., Peyman, V., Soltani, M., & Kheiri Nataj Firouzjah, M. (2012). Importance and role of small rural industries in sustainable employment, National Conference on Rural Development, Rasht,, HYPERLINK "https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=en&a=https%3A%2F%2Fcivilica.com%2Fdoc%2F270242"https://civilica.com/doc/270242
Najafi Kani, A. A., Hesam, M., Ashour, H. (2015). Assessing the status of entrepreneurship development in rural areas Case: South Astarabad village in Gorgan, Quarterly Journal of Khorasan Social Cultural Studies, Vol 11, Num 2, Pp 51-75.(Persian)
Patel, B., Chavda, K. (2013). Rural Enterpreneurship in India: Challenge and Problemes, International Journal of Advance Research in Computer Science Management Studies Kirit Chavda, Vol 1, Issue 2, Pp 28-37.
Rahmanian Kushkaki, M., Zarei, Y., & Estelaji, A. (2017). Analysis of Barriers to Home Entrepreneurship in Rural Areas with Emphasis on Resistance Economy from the Perspective of Basij Jihadist Students to Deprived Areas (Case Study: Kamfirooz County, Marvdasht County), Residential Planning Studies Humanities, Vol 12, Num 2, Pp 265-249.(Persian)
Roknanddin Eftekhari, A., Sajasi Gheidari, H., Razavi, S.H. (2013). Agricultural Entrepreneurship Development Strategies in Rural Areas, Case Study: Villages of Khodabandeh County, Village and Development, Vol 13, Num 3. Pp. 1-29.(Persian)
Sajasi Gheidari, H., Sadeqlou, T., Roknoddin Eftekhari, A. (2017). Analysis of the Entrepreneurial Role of Non-Agricultural Activities in Improving the Quality of Life of Villagers (Case: Shandiz Villages in Binalood County), Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, Fourth Year, Num. 2, Pp 76-55.(Persian)
Safari Ali Akbari, M., Sadeghi, H. (2017). Analysis of the underlying factors of rural entrepreneurship (case study, Dehdez district in Izeh County), Space Economics and Rural Development, Year Sham, Summer, No. 2, Pp 97-118.(Persian)
Savari, M., Mokhlesabadi Farahani, M., Mirkzadeh, A.A. (2013).Entrepreneurship Development Strategies in Handicraft Cooperatives of Kurdistan Province, Cooperatives and Agriculture, Year 2, Num 8, Pp 1-15.(Persian)
Seyed Alipour, S.K., Paydar, A., & Sadeghi, Kh. (2016). Presenting a health model of rural livelihood improvement strategies with emphasis on sustainable security (Jazmourian CSP implementation area in the south of Kerman), Geography and Development Quarterly, Num. 44, Pp 64-45.(Persian).
Tatar, M., & Çelik, M. (2011). Employment-unemployment Issues and Solution Suggestions Adiyaman Example, Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business. 3, Pp 1211- 1226.
Urbano, D., Toledano, N., & Soriano, D. (2010). “Analyzing social entrepreneurship from an institutional perspective: Evidence from Spain”. Journal of Social Entrepreneurship, 1(1), 54-69.
Valai, M., Abdollahi, A., Manafi Azar, R., Safari, N. (2015). Analysis of factors affecting sustainable rural development with emphasis on entrepreneurship (Case study: North Rahmetabad Rural District, Miandoab County). Regional Planning (Marvdasht Azad University) Year 5, Autumn 2015 No. 19.