شناسایی چالش‌های پیش روی توسعه اکوسیستم کسب‌وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی (موردمطالعه: بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

3 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.

4 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

چکیده

مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد آینده‌پژوهی اقدام به شناسایی چالش‌های مؤثر بر توسعه اکوسیستم کسب‌وکارهای کارآفرینانه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان جیرفت و معادلات ساختاری میان آن‌ها نموده است. برای این کار، ابتدا به جمع‌آوری کدهای تلفیقی از مدل‌ها و پژوهش‌های به‌کاررفته در زمینه کسب‌وکارهای کارآفرینانه گردشگری و همچنین نظرخواهی از 15 کارآفرین روستایی جهت اصلاح آن‌ها اقدام شد. سپس در قالب نرم‌افزار MICMAC، عوامل شناسایی شده از بعد تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را 54 نفر از صاحبان کسب‌وکارهای گردشگری در سه دهستان واقع در بخش ساردوئیه تشکیل می‌دهند. در ادامه با روش دلفی و نظرسنجی از کارشناسان و صاحب‌نظران در زمینه کسب‌وکارهای کارآفرینانه گردشگری به روابط ساختاری حاصل از این پیشران‌ها اقدام شد. برای این کار از نظر 50 کارشناس به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی قضاوتی، در قالب آزمون تحلیل مسیر در نرم‌افزار SPSS اقدام شد. نتایج نشان داد، مسائل مالی و اقتصادی بالاترین ضریب تاثیرگذاری را دارند. ریشه این مشکلات را می‌توان در عواملی همچون بازاریابی و مسائل مالی و بودجه محدود کارآفرینان و حمایت‌های ضعیف از آن‌ها جستجو کرد که می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه اینگونه کسب‌وکارها در آینده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


Cooper, R. (2007). "Organs of Process’. Rethinking human organization", Organization Studies, 28(10), 1547–1573.
Davari, A., Sefidbari, L., Baghersad, V. (2017). The factors of entrepreneurial ecosystem in Iran Based on Isenberg’s Model. Journal of Entrepreneurship Development, 10(1), 101-120. doi: 10.22059/jed.2017.62306
Delić, A., & Perić, D. (2018, January). Influence of Business Ecosystem on Rural Tourism Development. In Interdisciplinary Management Research. 12(3): 78-93.
Falah, M., Amiri, M., Hajheidari, N., Seyedamiri, N., Esfidani, R. (2019). Developing an Entrepreneurial Ecosystem Model for IT Startups (Case Study: South Khorasan). Public Management Researches, 12(45), 59-84. doi: 10.22111/jmr.2020.31344.4744
Farzin, M., Hassan Pour, M., Mahmoud Zadeh, S., Arab Mazar, A. (2020). An institutional Analysis of Tourism Business Environment and Entrepreneurship of Iran. Tourism Management Studies, 15(50), 1-34. doi: 10.22054/tms.2020.42394.2139
Ghambarali, R., Agahi, H., Alibayghi, A., Zarafshani, K. (2016). Content Analysis of Policies being Appropriate to the Entrepreneurial Ecosystem. Journal of Entrepreneurship Development, 9(1), 39-58. doi: 10.22059/jed.2016.59861
Hjalager, A.M., Kwiatkowski, G., & Østervig Larsen, M. (2018). Innovation gaps in Scandinavian rural tourism. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 18(1), 1-17.
Hosseini, S.R., Mozaffari, S.M. (2016). Futurology, Strategy for Promoting the Tourism Industry in Iran, Fourth International Conference on Accounting and Management with a New Research Science Approach, Tehran.
Kline, C., Hao, H., Alderman, D., Kleckley, J. W., & Gray, S., “A spatial analysis of tourism, entrepreneurship & the entrepreneurial ecosystem in North Carolina, USA”, Tourism Planning & Development, 11(3), 305-316, 2014. https://doi.org/10.1080/21568316.2014.890127 
Keikhakohan, J., Akbari, M., Hejazi, S. (2020). Identifying Barriers to Development of Regional Technological Entrepreneurship (Case Study: Sarbaz County). Journal of Rural Research, 11(1), 124-139. doi: 10.22059/jrur.2020.292191.1419
Kurgun, H., Kurgun, O. A., & Aktaş, E. (2018). What does Web 4.0 Promise for Tourism Ecosystem? A Qualitative Research on Tourism Ecosystem Stakeholders’ Awareness. Journal of Tourism and Hospitality Management, 6(1), 55-65.
Meigounpoory, M., Arabiun, A., Poorbasir, M., Mobini Dehkordi, A. (2019). Entrepreneurial University Campus Ecosystem (EUCE) Design with Interpretive Structural Modelling. Technology of Education Journal (TEJ), 13(4), 969-980. doi: 10.22061/jte.2019.3694.1921
Nowruzi, M., Najafi, A., Rashidi, M. (2018). The position and development of tourism entrepreneurship ecosystem in Zanjan province based on mystical background, Islamic Mysticism Quarterly, 15 (57), 175-191.
Perfetto, M. C., & Vargas-Sánchez, A. (2018). Towards a Smart Tourism Business Ecosystem based on Industrial Heritage: research perspectives from the mining region of Rio Tinto, Spain. Journal of Heritage Tourism, 13(6), 528-549.
Pishbahar, E., Yadavar, H. (2018). Effective Factors on Tourism Demand of Aras Free Zone: Using Structural Equation Modeling (SEM) Approach. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 48(4), 557-572. doi: 10.22059/ijaedr.2018.65229
Rezaei, B., Naderi, N., Soleimani, M. (2019). The need to strengthen the rural entrepreneurship ecosystem, Journal of Agricultural Entrepreneurship, 5(4), 71-89, doi: 10.22069/jead.2020.16673.1373
Riensche, M., Castillo, A., Flores-Díaz, A., & Maass, M. (2015). Tourism at Costalegre, Mexico: An ecosystem services-based exploration of current challenges and alternative futures. Futures, 66(3), 70-84.
Roozbahani, A., Moradi, H., Abassi, H. (2020). Explaining the Effects of Propellant Components of Entrepreneurship Development in Rural Tourism Destinations (The Case of Samen District, Malayer County). Journal of Rural Research, 11(2), 350-365. doi: 10.22059/jrur.2020.294177.1434
Seidl, A. (2014). Cultural ecosystem services and economic development: World Heritage and early efforts at tourism in Albania. Ecosystem Services, 10(2), 164-171.
Shams, S., Hosseini, A., Khorshidian, R. (2016). Evaluating Fuzzy Analytical Hierarchy Process in Prioritizing Rural Tourism Development Scenarios (Case Study: Mazandaran Province). Journal of Tourism Planning and Development, 5(18), 158-178.
Sowa, B. (2018). Monograph review: Ecosystem contexts as chances for entrepreneurship in sustainable tourism, Presov: College of International Business ISM Slovakia in Presov, Науковий вісник [Одеського національного економічного університету], (6-7), 223-226.
Suresh, J., Ramraj, R. (2012). Entrepreneurial ecosystem: Case study on the influence of environmental factors on entrepreneurial success. European Journal of Business and Management, 4(16), 95-101.
Tsai, T. H., Chang, H. T., Lin, Y. W., Yu, M. C., Lien, P. J., Yan, W. C., & Ho, W. L. (2018, July). Emerging social media and social networks analysis transforms the tourism industry: Living green smart tourism ecosystem. International conference on universal access in human-computer interaction (pp. 583-590). Springer, Cham.