شناسایی چالش های پیش روی توسعة اکوسیستم کسب وکارهای کارآفرینانه گردشگری روستایی(مطالعه موردی؛ مناطق روستایی بخش ساردوئیه در شهرستان جیرفت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی فردوسی مشهد

3 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه جیرفت

چکیده

کسب‌و‌کارهای گردشگری در مناطق روستایی نقشی اساسی در ایجاد اشتغال و افزایش مزیت رقابتی دارند. با این حال موفقیت این گونه کسب‌و‌کارها تحت تاثیر چالش‌های تکنولوژی، اقتصادی، اجتماعی و مسائل روز می‌باشد که عدم شناسایی اینگونه مسائل، بعضاً سبب فروپاشی آن‌ها می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد آینده‌پژوهی اقدام به شناسایی چالش‌های موثر بر توسعه اکوسیستم کسب‌و‌کارهای کارآفرینانه گردشگری در مناطق روستایی شهرستان جیرفت و معادلات ساختاری میان آن‌ها نموده است. برای این کار، ابتدا به جمع‌آوری کدهای تلفیقی از مدل‌ها و پژوهش‌های بکاررفته در زمینه کسب‌و‌کارهای کارآفرینانه گردشگری و همچنین نظرخواهی از 15 کارآفرین روستایی جهت اصلاح آن‌ها اقدام شد. سپس در قالب نرم‌افزار MICMAC، عوامل شناسایی شده از بعد تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش را 54 نفر از صاحبان کسب‌وکارهای گردشگری در سه دهستان واقع در بخش ساردوئیه تشکیل می‌دهند. در ادامه با روش دلفی و نظرسنجی از کارشناسان و صاحب‌نظران در زمینه کسب‌و‌کارهای کارآفرینانه گردشگری به روابط ساختاری حاصل از این پیشران‌ها اقدام شد. برای این کار از نظر 50 کارشناس به روش نمونه-گیری غیراحتمالی قضاوتی، در قالب آزمون تحلیل مسیر در نرم‌افزار SPSS اقدام شد. نتایج نشان داد؛ مسائل مالی و اقتصادی بالاترین ضریب تاثیرگذاری را دارند. ریشه این مشکلات را می‌توان در عواملی همچون بازاریابی و مسائل مالی و بودجه محدود کارآفرینان و حمایت‌های ضعیف از آن‌ها جستجو کرد که می‌تواند تاثیر بسزایی در توسعه اینگونه کسب‌و‌کارها در آینده داشته باشد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1400
  • تاریخ دریافت: 13 آبان 1399
  • تاریخ بازنگری: 02 دی 1399
  • تاریخ پذیرش: 21 اسفند 1399