کارکردها و چالش‌های کشاورزی قراردادی در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

یکی از رهیافت‌های ترویجی که به‌کارگیری آن در شرایط کشاورزی ایران جهت حل برخی از مشکلات این بخش مناسب است، رهیافت تخصصی کالا است. این رهیافت در چهارچوب نظام‌های کشاورزی قراردادی به کار گرفته می‌شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کارکردها و چالش‌های کشاورزی قراردادی استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد کیفی، صورت گرفت. مشارکت‌کنندگان در این تحقیق، شامل کارفرمایان طرح‌های کشاورزی قراردادی استان کرمانشاه و کشاورزان طرف قرارداد آنان بودند. جهت انتخاب کشاورزان، از روش نمونه‌گیری هدفمند و گردآوری داده‌ها با استفاده از روش‌های مصاحبه انفرادی، مصاحبه گروه متمرکز و مشاهده انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد سه کارکرد اصلی کشاورزی قراردادی از دیدگاه کشاورزان شامل افزایش دانش کشاورزان، توسعه توان اقتصادی کشاورزان و کاهش ریسک ادراک‌شده تولیدکنندگان است. کارفرمایان نیز مدیریت ریسک تأمین مواد خام برای کارخانجات، ترویج و توسعه کشاورزی، ایجاد برند و اعتبار و ایجاد اشتغال را به‌عنوان کارکرد کشاورزی قراردادی معرفی نمودند. چالش‌های کشاورزی قراردادی استان کرمانشاه نیز شامل مشکلات مربوط به عدم پایبندی کافی به تعهدات اجرای قرارداد، مشکلات مربوط به مرحله راه‌اندازی و توسعه طرح‌های کشاورزی قراردادی و همچنین محدودیت طرح‌های کشاورزی قراردادی استان است. نتایج این مطالعه می‌تواند برای سازمان‌های دست‌اندرکار توسعه کشاورزی از جمله، سازمان جهاد کشاورزی، استانداری و اتاق بازرگانی مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


Abedi Jafari, H., Taslimi, M. S., Faghihi, A., & Sheikhzadeh, M. (2011).Thematic Analysis and Thematic Networks: A Simple and Efficient Method for Exploring Patterns Embedded in Qualitative Data Municipalities. Strategic Management Thought, 5 (2), 151-198 (In Persian).
Afsari, S. (2014). Evaluation of conventional farming performance in Iran, Case study: Tomato crop in Kermanshah province. M.Sc. Thesis, Faculty of Agriculture, Payame Noor University of Alborz, Iran (In Persian).
Bellemare, F., & Novak, L. (2016). Contract Farming and Food Security. Available at:  http://doi.org/10.1093/ajae/aaw053
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3 (2), 77–101.
Coulter J., Goodland, A., Tallontire, A., & Stringfellow, R. (1999). Marrying Farmer cooperation and contract farming for service provision in a liberalizing Sub- Saharan Africa. OD Natural Resource Perspectives. 1999; 48.
Erikson, G. (2011). Contract farming and organic rice production in Laos – a transformation analysis. Södertörn University, School of Social Sciences. Student thesis.
FAO. (2013). Definition of Contract Farming in FAO. Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Contract_farming
Kaur, P., & Singla, N. (2016). Contract Farming in India: Models and Impacts. Voice of Research, 5 (1).
Agricultural Jihad Organization of Kermanshah. (2016). Agricultural image of Kermanshah province. Public relations office of Agricultural Jihad Organization of Kermanshah.
Kumar, J., & Kumar, K. P. (2008). Contract Farming: Problems, Prospects and its Effect on Income and Employment. Agricultural Economics Research Review, 21, 243-250.
Mansur, K., Tola, M., & Ationg, R. (2009). Contract Farming System: A Tool to Transforming Rural Society in Sabah. Munich Personal RePEc Archive.
Martin, R., & Sharp, J. (2016). Analysis of the Organization and Challenges of Contract Farming in Tanzania: A Case of Mtibwa Sugarcane Outgrower Scheme. Asian Journal of Agricultural Extension,  Economics & Sociology, 11 (2), 1-11.
Minot, N. (2011). Contract Farming in Africa: Opportunities and Challenges. Presented at the AAMP Policy Seminar “Successful Smallholder Commercialization”. Lemigo Hotel, Kigali, Rwanda.
Miyata, S., Minot, N., & Hu, D. (2009). Impact of contract farming on income: linking small farmers, packers, and supermarkets in China. World Development, 37 (11), 1781-1790.
Nguyen, A. T., Dzator, J., & Nadolny, A. (2015). Does contract farming improve productivity and income of farmers?: A review of theory and evidence. The Journal of Developing Areas, 49 (6), 531-538.
Oxfam, N. (2018). Contract farming in ASEAN countries A fact finding study. http://www.mylaff.org/document/download/3892
Sarvi, M. (2017). Removing intermediaries of the food production chain through conventional agricultural development. Resistance Economics Analytical News. News ID 31230. http://moqavemati.net (In Persian).
Setboonsarng, S., Leung, P. & Cai, J. (2006). Contract Farming and Poverty Reduction: the Case of Organic Rice Contract Farming in Thailand. ADB Institute Discussion Paper No. 49.
Shabanali  Fami, H., Kalantari, Kh., & Asadi, A. (2008). New topics in agricultural extension and education. Tehran: Khoshbin publication (In Persian).
Sriboonchitta, S., & Wiboonpoongse, A. (2008). Overview of Contract Farming in Thailand: Lessons Learned. ADB Institute Discussion Paper No. 112.
Wainaina, P. W., Okello, J. J., & Nzuma, J. (2012). Impact of Contract Farming on Smallholder Poultry Farmers’ Income in Kenya. The International Association of Agricultural Economists Conference, Foz do Iguacu, Brazil  18-24 August.