کارکردها و چالش‌های کشاورزی قراردادی در استان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

یکی از رهیافت‌های ترویجی که بکارگیری آن در شرایط کشاورزی ایران جهت حل برخی از مشکلات این بخش مناسب می‌باشد، رهیافت تخصصی کالا است. این رهیافت در چارچوب نظام‌های کشاورزی قراردادی بکار گرفته می‌شود. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی کارکردها و چالش‌های کشاورزی قراردادی استان کرمانشاه با استفاده از رویکرد کیفی، صورت گرفت. مشارکت کنندگان در این تحقیق، شامل کارفرمایان طرح‌های کشاورزی قراردادی استان کرمانشاه و کشاورزان طرف قرارداد آنان بودند. جهت انتخاب کشاورزان، از روش نمونه‌گیری هدفمند و گردآوری داده‌ها با استفاده از روش‌های مصاحبه انفرادی، مصاحبه گروه متمرکز و مشاهده انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد سه کارکرد اصلی کشاورزی قراردادی از دیدگاه کشاورزان، افزایش دانش کشاورزان، توسعه توان اقتصادی کشاورزان و کاهش ریسک ادراک شده تولیدکنندگان می‌باشد. کارفرمایان نیز مدیریت ریسک تامین مواد خام برای کارخانجات، ترویج و توسعه کشاورزی، ایجاد برند و اعتبار و ایجاد اشتغال را به‌عنوان کارکرد کشاورزی قراردادی معرفی نمودند. چالش‌های کشاورزی قراردادی استان کرمانشاه نیز شامل مشکلات مربوط به عدم پایبندی کافی به تعهدات اجرای قرارداد، مشکلات مربوط به مرحله راه‌اندازی و توسعه طرح‌های کشاورزی قراردادی و همچنین محدودیت طرح‌های کشاورزی قراردادی استان می‌باشد. نتایج این مطالعه می‌تواند برای سازمان‌های دست‌اندرکار توسعه کشاورزی از جمله، سازمان جهادکشاورزی، استانداری و اتاق بازرگانی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 07 فروردین 1399
  • تاریخ بازنگری: 09 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 خرداد 1400