الحاق نقاط روستایی به شهر همدان و تاثیر آن بر رضایت از کیفیت خدمات دریافتی: کاربرد مدل سروکوآل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

شناخت کیفیت خدمات درک‌شده، از جمله گام های اساسی در تحلیل رضایت خانوار روستایی و تدوین برنامه های ارتقای کیفیت خدمات محسوب می شود. لذا هدف از انجام این پژوهش، تحلیل کیفیت خدمات درک‏شده و رضایتمندی خانوار روستایی پس از الحاق به شهر همدان بر مبنای مدل سروکوال بود. پژوهش حاضر، از نظر ماهیت از نوع پژوهش‌های کمی و از نظر هدف از نوع مطالعات کاربردی است. همچنین به لحاظ نحوه گردآوری داده‌‏ها، از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه ساکنان هشت روستای (دره مرادبیگ، فقیره ، دیزج، حصار دیزج، حصار امام، حصار آقاشمس علی، مزقینه و خضر) ملحق‌شده به شهر همدان بودند که با محاسبه فرمول کوکران، تعداد 200 خانوار به عنوان جامعه نمونه انتخاب و به روش تصادفی با انتساب متناسب، نمونه‌گیری شدند. ابزار جمع‏آوری اطلاعات، یک پرسشنامه دو بخشی شامل اطلاعات جمعیت‏شناختی و 26 سوال جهت ارزیابی کیفیت خدمات بر مبنای مدل سروکوآل بود. تجزیه و تحلیل داده‏ها از طریق آزمون t همبسته در محیط نرم‏افزار SPSS20 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین ادراک ساکنین از کیفیت کنونی خدمات و انتظارات آنها از کیفیت قابل قبول خدمات در همه ابعاد کیفیت خدمات وجود دارد. لذا، شکاف منفی و معنی داری بین انتظارات و ادراکات ساکنان روستایی از خدمات دریافتی مشاهده شد که نشان‏دهندة عدم رضایت ساکنان مناطق روستایی از کیفیت خدمات دریافتی پس از الحاق به شهر همدان بود.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 21 مرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 08 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 25 خرداد 1400