تبیین جامعه شناختی ارتباط بین «مشارکت اعضاء» و «موفقیت» تعاونیهای کشاورزی (مورد مطالعه :تعاونیهای کشاورزی استان لرستان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی،علوم انسانی،دهاقان اصفهان ،دهاقان اصفهان،ایران

2 گروه جامعه شناسی،علوم انسانی،دهاقان اصفهان،دهاقان،ایران

3 گوه جامعه شناسی،علوم انسانی،دهاقان اصفهان،دهاقان،ایران

چکیده

پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام گرفته از نظر هدف تحقیقی کاربردی است ،جامعه آماری آن «اعضای» تعاونیهای «فعال» کشاورزی در لرستان می باشد که تعداد 354 نفر آنها طبق فرمول کوکران از طریق نمونه گیری سهمیه ای متناسب با حجم، بعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی صوری آن طبق نظرات 15تن از اعضای جامعه آماری تعیین و روایی محتوای ابزار پژوهش با استفاده از نسبت اعتبار محتوا(cvr )و پایایی آن نیز ازطریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن 76/0 شد و داده های تحقیق نیز بوسیله نرم افزارهای Spss و Amos تحلیل گردیدند.مطابق نتایج آزمون t تک جمله ای مشارکت اعضا در اداره امور تعاونی های مورد مطالعه از سطح متوسط بالاتر است، همچنین نتایج آزمون های همبستگی متغیرها ونتایج تحلیل معادلات ساختاری مدل تحقیق رابطه بین ابعاد مشارکت اعضاء(مشارکت اعضاءدرمجامع عمومی،مشارکت اعضا درنظارت برامورتعاونی ،مشارکت اعضا درمدیریت و مشارکت اقتصادی اعضا،) و«موفقیت» تعاونی های کشاورزی را تایید نمود و ارتباط بین آنها با سطح اطمینان 99درصد یک ارتباط مستقیم ،مثبت و معنی دار نشان داده شد . نتایج کسب شده در رابطه با شاخص های برازش حاصله مدل ، نشان داد که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است. در همین رابطه بین زنان و مردان متاهل و مجرد تفاوت معنی داری از لحاظ مشارکت در فعالیت های تعاونی وجود نداشت در حالیکه بین متغیر های سن،سابقه عضویت ،تحصیلات و میزان سهام اعضا با موفقیت تعاونی ها رابطه مستقیم و معنی دار ملاحظه گردید.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 07 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 25 فروردین 1400
  • تاریخ پذیرش: 28 فروردین 1400