تبیین جامعه‌شناختی ارتباط بین« مشارکت اعضاء» و«موفقیت» تعاونی‌های کشاورزی (موردمطالعه: تعاونی‌های کشاورزی استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

2 استادیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

3 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام گرفته از نظر هدف تحقیقی کاربردی است، جامعه آماری آن اعضای تعاونی‌های «فعال» کشاورزی در لرستان است که تعداد 354 نفر آن‌ها طبق فرمول کوکران از طریق نمونه‌گیری سهمیه‌ای متناسب با حجم، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی صوری آن طبق نظرات 15 تن از اعضای جامعه آماری تعیین و روایی محتوای ابزار پژوهش با استفاده از نسبت اعتبار محتوا (cvr) و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن 76/0 شد و داده‌های تحقیق نیز به‌وسیله نرم‌افزارهای Spss و Amos تحلیل گردیدند. مطابق نتایج آزمون t تک‌جمله‌ای مشارکت اعضا در اداره امور تعاونی‌های موردمطالعه از سطح متوسط بالاتر است. همچنین نتایج آزمون همبستگی متغیرها و نتایج تحلیل معادلات ساختاری مدل تحقیق رابطه بین ابعاد مشارکت اعضاء (مشارکت اعضاء در مجامع عمومی، مشارکت اعضاء در نظارت بر امور تعاونی، مشارکت اعضاء در مدیریت و مشارکت اقتصادی اعضا) و «موفقیت» تعاونی‌های کشاورزی را تأیید نمود و ارتباط بین آن‌ها با سطح اطمینان 99 درصد یک ارتباط مستقیم، مثبت و معنی‌دار نشان داده شد. نتایج کسب‌شده در رابطه با شاخص‌های برازش حاصله مدل نشان داد که مدل تحقیق از برازش مناسبی برخوردار است. در همین رابطه بین زنان و مردان متأهل و مجرد تفاوت معنی‌داری از لحاظ مشارکت در فعالیت‌های تعاونی وجود نداشت در حالی که بین متغیرهای سن، سابقه عضویت، تحصیلات و میزان سهام اعضا با موفقیت تعاونی‌ها رابطه مستقیم و معنی‌دار ملاحظه گردید.

کلیدواژه‌ها


Abarashi, A. (2013). [Structural Equation Modeling(Persian)]. Tehran: Jamehshnasan Publications. 
Abrahimi, A. (2011). [Strategies to Promote Member Participation in Consumer Unions and Cooperatives(Persian) ], Tehran: Ministry of Cooperatives Publications.
Alavitabar, A. (2001). [Participation in the administration of urban affairs: a study of the pattern of citizen participation in the administration of urban affairs(Persian)] , Publications of the Organization of Municipalities , 3(1),25-42. 
Amini, A., Mozini, N., & Ghadimi, A. (2015). [A Comparative Evaluation of the Success of Rural Production Cooperatives in Comparison with Agricultural Exploitation Systems (Persian)] , Quarterly Journal of Cooperatives and Agriculture, 4 (14). 61-78. 
Balali, H., & Ahmadi, M. (2018). [Evaluation of effective factors in improving the performance of rural production cooperatives Savad Kooh (Persian)], Quarterly Journal of Rural Research, 8( 4), 59-77.
Faryabi, M., & Ahmadvand, M. (2017). [Performance Determinants of Production Cooperatives(Persian)], Rural Research Quarterly, 8, (3). 
Feyzabadi, H. (2010). [Study and analysis of the characteristics of the country's top cooperatives(Persian)], Journal of Cooperatives and Agriculture, (20), 129-146.  
Ghasemi, V. (2014). [Structural Equation Modeling in Social Research (Persian)], Tehran: Sociologists Publications. 
Gharani Arani, B. (2015). [A quantitative study of the role of participatory planning in rural poverty reduction (Persian)]. Geography and urban planning, 15, 117-136.
John, L., Adrian , J., & Green, T.W. (2001). Agricultural Cooperative managers and the business environment. Journal of Agribusiness, 19(1), 17-33.
kalantari, K. (2013). [Factors Affecting Agricultural Cooperatives (Persian)], Cooperative and Agriculture Quarterly, 23 (10). 
Mahazril ,A., Hafizah , H., & Zuraini , Y. (2016). Factors Affecting Cooperatives’ Performance ToIn Relation Strategic Planning and Members’ Participation, International Journal of Productivity and Performance Management Vol. 65 No. 5, 2016 pp. 641-671
Mohagegi, M., & Kamran, F. (2017). [Globalization and Culture and Social Capital(Persian)], Social Research Quarterly, 7, (3).                                                                                          
Nekouei Naini, A., & Ali Beigi, A. (2012). [Analysis of Factors Affecting the Success of Rural Cooperatives in Kermanshah (Persian)], Rural and Development Quarterly, 12 (4): 21-22.
Nezam Shahidi, M. (2011). [Principles of Cooperative Management (Persian)], Tehran: Ladan Publishing. 
Nurizad, N. (2011). Succes factors of cooperatives in Malaysia, malasian journal of cooperative studies volum 6. 
Paraksh, D. (1999). Social Goals of Cooperatives, translated by Masoumeh Rezaei, first edition, Tehran, Publications of the National Union of Consumer Cooperatives of Government Employees.
Qiao Liang, Z., & Xinxin, W. (2015) . [Analysis of Socio Economic Factors Affecting Farmers Participation in Cooperative Societies in Surulere Local Government Area of Oyo State], IOSR Journal of Agriculture and Veterinary Science (IOSR-JAVS) 8( 5 )Ver. I (May. 2015), PP 40-44.
Rostami, H. (2014). [Annual Report of the Office of Education and Research of Cooperatives (Persian)], theran: Ministry of Cooperatives Publications.
Safari, H. (2010). [Identifying the factors affecting the success of top cooperatives(Persian)], Tehran:Ministry of Cooperatives Publications. 
Shomakher, R., & Lumax, R. (2013). [An Introduction to Structural Equation Modeling (Persian)], Translated by: Vahid Ghasemi, Tehran: Sociologists Publications.
Talib, M. (2010). [Principles and Thoughts of Cooperation (Persian)], Tehran: University of Tehran  Publications.
Tauo, A,T., & Olabisi, B. (2011). The Performance of Agricultural Cooperative Societies under the National Programme on Food Security in Enugu State, Nigeria , Review of Public Administration & Management Vo. 1, No. 2, 2011.
Yousefi, A. (2016). [A Comparative Study of Cooperative Economy with Capitalist Economics and Islamic Economics (Persian)], Islamic Economics Quarterly, 10 (37) 221-236. 
Zare Shahabadi, A. (2016). [Socio-Cultural Factors Related to the Success of Production Cooperatives in Yazd(Persian)], Social Development Quarterly, 10, (1).