تحلیل و بررسی سطح خواسته‌های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در روند بهبود توسعه‌روستایی (مطالعه موردی: دهستان رشتخوار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان

2 استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی.دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی.دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

توسعه روستایی فرآیندی است که به ارتقاء همه‌جانبه حیات روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت‌های همساز با قابلیت‌ها و تنگناها به مفهوم عام آن تاکید می‌کند. به گونه‌ای که توانسته، سطح خواسته‌ها(چه بالا، چه پایین، بسته به شرایط) را در محیط‌های روستایی از سازمان‌های ذی‌ربط بوجود می‌آورد. یکی از این سازمان‌ها دهیاری‌ها است .پژوهش حاضر به تحلیل رابطه سطح خواسته‌های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در روند بهبود توسعه روستایی در دهستان رشتخوار پرداخته است. پژوهش به لحاظ هدف،کاربردی است و روش پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی است.جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به دو صورت اسنادی و میدانی(پرسشنامه) در 4 شاخص اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، کالبدی انجام شد.جامعه‌آماری پژوهش شامل سرپرستان خانواردرروستاهای دهستان رشتخوار بوده که براساس فرمول کوکران حجم نمونه 353 خانوار محاسبه و به صورت تصادفی ساده توزیع شد. برای رتبه بندی و تحلیل فضایی روستا از تکنیک ‌کوپراس و نرم افزارGIS و برای تحلیل داده‌های آماری از تکنیک شانون و نرم افزار Expert choice ، SPSS استفاده شد.در این پژوهش، شاخص اقتصادی با استفاده از تکنیک شانون بیشترین امتیاز (9811/0) و شاخص کالبدی کمترین امتیاز (8631/0) را به خود اختصاص داده‌اند. براساس تکنیک کوپراس، روستای فتح آباد بهترین وضعیت را از لحاظ 4 شاخص سطح خواسته‌های خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاران در بین روستاهای دهستان رشتخوار داراست و با توجه به پراکنش روستاها با نرم افزارGIS، روستای فتح آباد در بین سایر روستاهای دهستان روشتخوار از لحاظ توسعه در رتبه اول قرار دارد.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 18 دی 1399
  • تاریخ بازنگری: 07 اردیبهشت 1400
  • تاریخ پذیرش: 03 خرداد 1400