تحلیل سطح خواسته‌های خانوارهای روستایی از دهیاران در فرایند توسعه‌روستایی (موردمطالعه: دهستان رشتخوار، شهرستان رشتخوار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

توسعه روستایی فرایندی است که به ارتقاء همه‌جانبه حیات روستایی از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیت‌های همساز با قابلیت‌ها و تنگناها به مفهوم عام آن تاکید می‌کند. به گونه‌ای که توانسته، سطح خواسته‌ها (چه بالا، چه پایین، بسته به شرایط) را در محیط‌های روستایی از سازمان‌های ذی‌ربط بوجود می‌آورد. یکی از این سازمان‌ها دهیاری‌ها است که تا حدودی توانسته با ارائه خدمات موفق آمیز خود در جهت رفع خواسته‌های خانوارهای روستایی توسعه روستایی را به ارمغان بیاورد. پژوهش حاضر به تحلیل رابطه سطح خواسته‌های خانوارهای روستایی از دهیاران در فرآیند توسعه روستایی در دهستان رشتخوار پرداخته است. پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و روش پژوهش از نوع توصیفی - تحلیلی است. جامعه‌آماری پژوهش شامل سرپرستان خانوار در روستاهای دهستان رشتخوار بوده که براساس فرمول کوکران حجم نمونه 309 خانوار محاسبه و به صورت تصادفی ساده توزیع شد. برای رتبه بندی و تحلیل فضایی روستا از تکنیک ‌کوپراس و نرم افزار GIS و برای تحلیل داده‌های آماری از تکنیک شانون و نرم افزار Expert choice ،SPSS استفاده شد. در این پژوهش، شاخص کالبدی - ساختاری با استفاده از تکنیک شانون بیشترین امتیاز (9633/0) و شاخص محیطی کمترین امتیاز (7542/0) را به خود اختصاص داده‌اند. بر اساس تکنیک کوپراس، روستای فتح آباد بهترین وضعیت را از لحاظ 4 شاخص سطح خواسته‌های خانوارهای روستایی از دهیاران در بین روستاهای دهستان رشتخوار داراست و با توجه به پراکنش روستاها با نرم افزار GIS، روستای فتح آباد در بین سایر روستاهای دهستان روشتخوار از لحاظ توسعه در رتبه اول قرار دارد. 

کلیدواژه‌ها


Azkia, M., Ghaffari, Gh. (2009). Rural Development with Emphasis on Rural Society of Iran, First Edition, Ney Publishing.
Ahmadvand, M. (2014). The effect of donations on sustainable rural development in Boyer-Ahmad city, Quarterly Journal of Rural and Development, Volume 17, Number 3, pp. 23-42.
Biabani, Gh.H., Hadianfar, K. (2008). Human Capital Migration, Global Citizen, Population Quarterly, Nos. 65 and 66, pp. 49-64.
Barrios, E. (2008). Infrastructure & rural development: household perceptions of rural development .progress in planning Vol.vo, No.1 : 1-44
Chandara Shekara, P. (2001). private Extension in inaia: Mythe, Realities, Apprehension and Approaches, National Institute of Agricultural Extension Management.
Cooper, A.W., & Graham, D.L. (2001). Competencies needed to be successful county supervisors, from http:/joe. Org/ 2010 february / rb. Htm1
Darban Astaneh, A., Allahpanah, M., Badri, S. A. (2016). Investigating the Effect of Rural Cooperatives in Improving Services to Rural Areas from the Perspective of People and Local Managers, Case Study: Dashtsar Rural Cooperatives, Amol and Development, Volume 19, Number 1, pp. 115-140.
Daneshpour, H., Sepehri Moghadam, M., Charkhchian, M. (2009). Explaining the model of dependence on place and examining its various elements and dimensions, Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, No. 38, pp. 37-48.
Farahani, H., Ain Moghadam, F. (2012). Evaluating the performance and efficiency of Islamic villages and councils in the process of rural development management (Case study: South Saroud village in Boyerahmad city), Geographical perspective (Human Studies), Volume 7, Number 18, pp. 118-127.
Farahani, H., Rostamkhani, A. (2012). Study and evaluation of the role of villages on quality of life in rural areas (Case study: Karsaf village, Khodabandeh city), Urban Management, No. 30, pp. 195-206.
Firoozabadi, S. A., Imani Jajarmi, H. (2012). The state of villagers' satisfaction and related factors of rural performance (Case study: villages of Qazvin province), Rural Research Quarterly, Volume 3, Number 1, pp. 61-91.
Harsh, M., Mbatia, P., & Shrum, W. (2010). Accountability and inaction ngos and resource loding in deveopment, deveopment and change, 41(2): 253-278.
Hearn, J. (2007). African ngos: the new compradors? Development and change, 38(6): 1095-1110.
Higgins, B. D., & Savoie, J. (1997). Regional Development, Theoriesand Theirapplication.
Isrds. (2000). The Integrated Sustainable rural Development Strategy November.2000
Khajeh Shahkoohi, A., Souri, F., Mahdavi, Sh. (2012). Factors Affecting Villagers' Satisfaction with Dehyaran Performance, Case Study: Konani Ward of Koohdasht County, Quarterly Journal of Village and Development, Volume 15, Number 1, pp. 23-41.
Kouhestani, H. A., Ahanchian, M. R., Mousavi, A. A. (2000). Man in Management, Shiveh Publishing.
Kouhestani, H. (2016). measuring the satisfaction of rural households with the performance of rural areas and the factors affecting it in the central part of Hamadan city, Journal of Geography and Planning, Volume 20, Number 58, pp. 221-235.   
Khorasan Razavi Governorate. (2011). The latest situation of national divisions in Rashtkhar district, Mashhad: Khorasan Razavi Governorate.
Liang, T. C., Peng, S. H. (2017). Using Analytic Hierarchy Process to Examine the Success Factors of Autonomous Landscape Development in Rural Communities, Sustainability. Volume 9, lssue 5, pp 1- 17.
Liu, C., Wang, F., Gao, X., & Smith, H. (2021). Exploring Solutions to Improve the Evaluation of Development of Rural Villages: A Case Study of the Application of the Evaluation for the Construction of Beautiful Villages (ECBV) in a Village in South China. Sustainability, 13(2), 685.
Mahdavi, M., Najafi Kani, A. A. (2005). Dehyari, Other Experiences in Rural Management of Iran, Geographical Research Quarterly, No. 53, pp. 21-39. 
Mir Lotfi, M. R., Alavizadeh, S. A. M., Bandani, M., Sheibani Shad, A., Kaman Baz, M. (2017). Analysis of the relationship between villagers' expectations and rural development, Case study: Villages of Sistan region, Quarterly Journal of Geography and Development, No. 49, pp. 143-162. 
Mohammadi, S. (2010). Evaluation of rural performance in rural development using CAF model, Case study: Dehloran Township, Master Thesis in Rural Planning, Tehran, Faculty of Geography, University of Tehran.
Mohammadi, S., Moradi, E., Hosseini, Sh. (2020). Identification and analysis of urban creep effects on the development of surrounding rural areas (Case study: villages around the city of Marivan), Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Volume 20, Number 56, p. 55-74.
Nair, P. (2011). Evolution of the relationship between the state and non-government organization: a south asian perspective, public administration and development,31(4): 252-261.
Olson, J. M., Rose, N. J., & Zanna, M. P. (1996). Expect ancies. In: Higgins, e. t. and kuglanski, a.w (eds), social psychology: hand book of basic principles. New York: Guilford.
Papzan, A., Ali Beigi, A. H. (2006). Analysis of the expectations of the villagers of Kermanshah from the Islamic Council of the village, Quarterly Journal of Village and Development, Volume 9, Number 4, pp. 37-53.
Pártlová, P. (2021, January). Influence and Intensity of Exogenous Factors on the Development and Stability of Rural Areas. In SHS Web of Conferences (Vol. 90, p. 01014). EDP Sciences
Rezvani, M. R., Mansoorian, H. (2008). Measuring quality of life; Investigation of concepts, indicators, models and presentation of proposed models for rural areas, Quarterly Journal of Rural and Development, Volume 11, Number 3, pp. 1-26.
Rezvani, M. R. (2004). An Introduction to Rural Development Planning in Iran, First Edition, Tehran, Qoms Publishing.
Rezvani, M. R., Mohammadi, S., Piri, S. (2013). Evaluation of rural performance using general evaluation framework model (CAF), Case study: Dehloran township, Journal of Human Geography Research, Volume 45, Number 1, pp. 199-216.
Rokanuddin Eftekhari, A., Aghayari, M. (2007). Sustainability Leveling of Rural Development, Case Study: Hir Section, Journal of Geographical Research, Volume 39, Number 61, pp. 31-44.
Richard, A. M. (2009). Mediating dilemmas: local ngos and rural development in neoliberal mexico, plar: political and legal antthropology review, 32(2): 166-194.
Shaffer, R. (1989). Community Economics. USA: Iowa State University Press
Shafiee Sabet, N., Dosti, B., Ghorbani, M. (2015). Assessing the Vulnerability of Rural Settlements to Drought Phenomena Using Coopras Multi-Index Decision Model (Case Study: Delfan County), Quarterly Journal of Natural Geography, Volume 9, Number 31, pp. 119-135.
Swain, S. K. (2021). Impact of Rural Housing Programs on Infrastructural Development of Rural Poor–A Case Study of Kalahandi District of Odisha. International Journal of Recent Advances in Multidisciplinary Topics, 2(2), 49-54.
Saeedi, A. (2002). Encyclopedia of Rural and Urban Management (Globalization and Rural). Tehran: Organization of Municipalities and Villages of the whole country.
Taban, M., Pourjafar, M. R., Pourmand, H. A. (2012). Identity and place, an emerging approach to identity, Journal of City Identity, No. 10, Year 6, pp. 79-90.
Talib, M. (1997). Rural Management in Iran, Tehran, University of Tehran, First Edition.
Thomas – Slayter, B. (2009). participatory approaches to community change: building cooperation through dialogue and negotiation using participatory rural appraisal, in: handbook on building cultures of peace, springer, new york , pp 33-348.
Valizadeh, A. (1996). Management and Development, Housing and Revolution Quarterly, Nos. 73 and 74.
Van Ryzin, Gregg G., Muzzio, D., Immerwahr, S., Gulick, L., & Martinez, E. (2004). Drivers and Consequences of Citizen Satisfaction: An Application of the American Customer Satisfaction Index model to New York City, Public Administration Review 64 (3), PP. 96-286.
Walker, D. H. (2002). Decision support, Learning and rural resource management, Agricultural Systems, 73(1), pp. 113-127.
Yasouri, M., Javan, F. (2015). Analysis of Restrictions on Diversification of Rural Economy, Case Study, Upper Eshkor County, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, No. 13, pp. 19-37.  
Zarafshani, K., Ali Beigi, A., Ranjbar Z., Soleimani, A. (2011).Measuring the Expectations of Members of Agricultural Technical and Engineering Consulting Services Companies (Case Study: West Islamabad), Rural Research, Year 2, Issue 3, pp. 144-225.  
Zarabian, F., Monam, M. R. (2010). A study of the amount and factors affecting the sense of place, Municipalities Monthly, Year 9, No. 89, pp. 22-28. 
Zargar, A. (2009). An Introduction to the Rural Architecture of Iran, First Edition, Tehran: Shahid Beheshti University Press