تبیین عوامل موثر و چالش‌های پیشروی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

امروزه رقابت جهانی، تغییر بازار و فناوری‌های جدید با ایجاد زنجیره‌های ارزش منجر به ارزش افزایی در محصولات تولیدی شده است. هدف از ایجاد زنجیره‌های ارزش بخصوص در بخش دامپروری، بهبود عملکرد، کاهش هزینه‌های عملیاتی و آشکارکردن فرصت‌های نهفته در کسب و کار می‌باشد. از این‌رو در تحقیق حاضر به بررسی عوامل موثر و نیز چالش‌های پیش روی زنجیره ارزش گوشت گوسفند پرداخته شد. رویکرد کلی پژوهش تحقیق آمیخته با راهبرد طرح متوالی بود. جامعه مورد بررسی در دو بخش کیفی و کمی به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. در بخش کیفی 43 نفر به صورت هدفمند و گلوله برفی انتخاب و در بخش کمی 382 نفر به با روش خوشه‌ای و تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مشکلات اجتماعی 21/24 درصد، مشکلات مدیریتی 21/41 درصد، مشکلات مالی 67/8 درصد و مشکلات فنی 67/6 درصد واریانس چالش‌های پیش‌روی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان را تبیین می‌کنند. مدلسازی معادله‌های ساختاری تعاملی در نرم افزار SMART-PLS3 نشان داد معیارهای کلی نیکویی برازش تحلیل عامل تاییدی، نشان دهنده برازش متوسط مدل اندازه‌گیری متغیرهای چالش‌های پیشروی توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند بود. سپس مدل اندازه‌گیری نشان داد عامل اقتصادی، سیاست‌های دولت و فناوری اطلاعات با ضریب تعیین 35 درصد بیش‌ترین نقش را توسعه زنجیره ارزش گوشت گوسفند در استان لرستان دارد. در این راستا در تحقیق حاضر راهکارهای کاهش هزینه‌های زنجیره تولید گوشت گوسفند از رهگذر سیاست‌های دولتی و با بکارگیری فرصت‌های نهفته در فناوری اطلاعات و ارتباطات ارایه شده است.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 26 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 30 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1400