شناسایی پیشران‌های مؤثر بر اثربخشی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی بر اشتغال در روستاهای شهرستان همدان

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد توسعه روستایی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی در گروه ترویج و اموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده

چکیده
تحقیق پیش رو از نظر نوع تحقیق، ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی است و ازنظر ماهیت بر اساس علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. حجم نمونه تحقیق 20 نفر از کارشناسان و متخصصان بانک، کشاورزان و مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بوده‌اند که از روش نمونه‎گیری گلوله‌برفی و به روش هدفمند انتخاب شدند. در این تحقیق از تحقیق با بهره‌گیری از تکنیک دلفی اطلاعات نخستین گردآوری شد و در نهایت 34 مؤلفه‌های اثرگذار که می‌تواند باعث اثربخشی تسهیلات باشند شناسایی شد. در مرحله دوم برای شناسایی پیشران‌ها از بین این مؤلفه‌ها، پرسشنامه تأثیرات متقابل طراحی شد. وزن‌دهی این پرسشنامه به‌صورت مقایسه‌ای زوجی و میزان ارتباط پیشران‌ها با همدیگر و با اعداد بین صفر تا سه سنجیده شد بدین طریق که عدد صفر به‌منزله عدم تأثیر عدد یک به‌منزله تأثیر ضعیف، عدد دو به‌منزله تأثیر متوسط، عدد سه به‌منزله تأثیر زیاد و در نهایت حرف P به‌منزله وجود رابطه بالقوه بین متغیرها است و در نهایت توسط نرم‌افزار MIC-MAC مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 12 مؤلفه به‌عنوان پیشران‌های اصلی و کلیدی مؤثر بر اثربخشی تسهیلات وجود دارند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: "تلاش برای کاهش سطح هزینه‌های تولیدی توسط تولیدکنندگان، شناسایی ظرفیت‌های موجود در روستا و اعطای تسهیلات به این اقشار، ارائه مشاوره به صاحبان کارگاه‌های تولیدی برای رفع مشکلات، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت ظرفیت‌ها و تقاضای کار در آن حوزه برای هماهنگی در عرضه تسهیلات متناسب با نیاز جامعه، تناسب وام با طرح پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان".

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1400
  • تاریخ دریافت: 05 فروردین 1400
  • تاریخ بازنگری: 08 تیر 1400
  • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1400