شناسایی مؤلفه‌های کلیدی بر اثربخشی تسهیلات اشتغال پایدار روستایی در روستاهای شهرستان همدان با رویکرد آینده‌نگاری

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

تحقیق پیش رو از نظر نوع تحقیق، ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی است و ازنظر ماهیت بر اساس علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و هنجاری است. حجم نمونه تحقیق 20 نفر از کارشناسان بانک، کشاورزان و مسئولین سازمان جهاد کشاورزی استان همدان بوده‌اند که از روش نمونه‎گیری گلوله‌برفی و به روش هدفمند انتخاب شدند. در این تحقیق با بهره‌گیری از تکنیک دلفی اطلاعات نخستین گردآوری شد و در نهایت 34 مؤلفه‌های که می‌تواند باعث اثربخشی تسهیلات باشند، شناسایی شد. در مرحله دوم برای شناسایی مؤلفه‌های اثر‌گذار، ماتریس تأثیرات متقابل طراحی شد. وزن‌دهی این پرسشنامه به‌صورت مقایسه‌ای و میزان ارتباط مؤلفه‌ها با همدیگر و با اعداد بین صفر تا سه سنجیده شد بدین طریق که عدد صفر به‌منزله عدم تأثیر عدد یک به‌منزله تأثیر ضعیف، عدد دو به‌منزله تأثیر متوسط، عدد سه به‌منزله تأثیر زیاد و در نهایت حرف P به‌منزله وجود رابطه بالقوه بین متغیرها است و در نهایت توسط نرم‌افزار MIC-MAC مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که 12 مؤلفه به‌عنوان مؤلفه‌ها کلیدی و مؤثر بر اثربخشی تسهیلات وجود دارند که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از: تلاش برای کاهش سطح هزینه‌های تولیدی توسط تولیدکنندگان، شناسایی ظرفیت‌های موجود در روستا و اعطای تسهیلات به این اقشار، ارائه مشاوره به صاحبان کارگاه‌های تولیدی برای رفع مشکلات، ایجاد سامانه‌ای برای ثبت ظرفیت‌ها و تقاضای کار در آن حوزه برای هماهنگی در عرضه تسهیلات متناسب با نیاز جامعه، تناسب وام با طرح پیشنهادی از سوی تولیدکنندگان.

کلیدواژه‌ها


Abdi, E., Taghdisi, A., & Tavakoli, J. (2020). Evaluation of the effect of government microcredit on the economic dimensions of entrepreneurship and sustainable rural employment in Javanrood city, Kermanshah province, Quarterly Journal of Regional Planning.
Alimardani, A., Bahrami, A., & Aziz Mohammadi, M.H. (2015).Investigating the Relationship between Banking Facilities for Agricultural Development and Increasing Livestock Production in Qazvin Province in 1990-92, Iran's First National Conference on Agricultural and Environmental Sciences, Ardabil, Center Earth mining research.
Ansari, Y., Gerasim, D., & Mahdavinia, M. (2011). Investigation of Factors Affecting Efficiency and Effectiveness of Agricultural Facilities from Viewpoint of Farmers and credit Experts in 2009, IRAN, African Journal of Agricultural Research, 6(15), 3619-3622.
Barani, N., Eskandari, A., Karami, A., & Eskandari, J. (2016). The role of Keshavarzi Bank facilities on the economic situation of farmers in Nimroz city. Shebak. 2 (6) (13 consecutive). Volume 3 Studies of Natural Resources, Environment and Agriculture). Pages 9-15.
Eshraghi Samani, R., Poor Saeedi, A. (2014). Factors affecting the non-repayment of agricultural bank facilities in Ilam city, space economy and rural development, fourth year, 77-91.
Ghasemi Ardehari, A., Nobakht, R ., Rostami, N. (2017). Youth sustainability, entrepreneurship and employment in rural areas of Abhar city, Rural Development Strategies. 2, 265-279.
Goshtasbi, S., Davarpanah, J. (2016). Identifying the effective factors on the effectiveness of working capital facilities obtained from Keshavarzi Bank (Case study of wheat farmers in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Provinces), 10th Iranian Agricultural Economics Biennial Conference, 1- 9.
Lazgi, F., Amini, A., & Haghighat, A. (2009). Analysis of the effectiveness of loans in Qazvin province on the growth of major economic sectors. Quarterly Journal of Economic Research and Policy. 1388; 17 (49): 73-92.
Malek Saeedi, H., Bakhshi Jahromi, A., & Monfared, N. (2016). Cost analysis of Agricultural Bank facilities for job creation in the agricultural sector: the case of Bushehr Agriculture, Quarterly Journal of Agricultural Extension and Education Research, 9, No. 3, 35-42.
Nader, H., Zamani, O., Soltani, S., & Amjadi, A. (2013). Analysis of Agricultural Bank Credits in Iran's Agricultural Sector, Agricultural Economics and Development, Year 21, No. 81, 231-248.
Naghdi, A., Moradi, M., & Sohrabi, R. (2018). A Study of Challenges Facing the Development of Sustainable Rural Employment in Kurdistan Province in 1397, Payame Noor University of Hamadan.
Nouri Naeini, M. S. (2005). Millennium Goals, Micro Credits and Rural Development in Iran, Proceedings of the Seminar on Micro Credits for Rural Development and Poverty Alleviation, Tehran.
Pajouyan, J., & Farzin Motamed,  A. (2006). A study of the effectiveness of agricultural bank loans on investment and employment in the agricultural sector. Peyk Noor. Summer Humanities. (4) 2 Special Economy. Pp. 15-33
Parva, S. Moghaddasi, R., Hosseini, S. S., & Yazdani, S. (2021). The Impact of Agricultural Bank Credits on the Growth and Employment of the Agricultural Sector in Iran (Using Provincial Panel Data) Agricultural Economics Research. .13 (1) -pp 175-192.
Rabbani, T. (2012). Structural analysis method, a tool for recognizing and analyzing variables affecting the future of urban issues, the first national conference on futures research, Tehran: 259-269.
Rajaei, Y., Kheiri, Sh. & Salimi, M. B. (2015). Agricultural Bank payment facilities to high-yield enterprises (SME) in creating employment and production in the agricultural sector from the perspective of the bank's customers ", Entrepreneurship and Agriculture, second year.
Ranjbar Hydari, V., Ghorbani, A., Simber, R., & Hajiani, E. (2016).Identifying and Explaining the Factors and Motivations Affecting the Relations between Iran and the Persian Gulf Cooperation Council in the Ten-Year Horizon Using Mick Mac Method, Journal of Future Defense Research, 1 (2): 7-36 .
Sepahvand, F., & Karimi, S. (2020). Effective drivers of empowerment of rural women in Nahavand city in the development of home businesses. Agricultural Education Management Research. Accepted
Zare, A. (1997). Study and evaluation of the production effects of credits allocated to the agricultural sector by each of the national and agricultural banks (Case study of Mazandaran province) Master Thesis in Agricultural Economics, Tarbiat Modares University.
Shabanzadeh, M., Nasser Shahnoushi, M., Daneshvar, M. Gh. & Mojavarian, M. (2011). A review of the credits of high-yield enterprises in the development of the livestock industry. Agricultural Economics Research, Volume 3, Number 11, 137-155.
Shahivandi, A., Qasemi, M., & Rastiqalam, N. (2019). Housing resilience forecasting in Isfahan 8th district using a combined method of scenario planning and cross-sectional analysis. Urban Structure and Function Studies, 7 (22) pp. 131-153
Shokouei, H. (2005). New Thoughts in the Philosophy of Geography; Environmental Philosophies and Geographical Schools Volume II: Tehran.
Varmeziari, H., Kalantari, Kh., Shaban Ali Fami, H. (2010). Analysis of factors affecting the use of agricultural banking facilities (Case: Khoy city), Rural Research Quarterly, No. 3, 83-108.