شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری برای مقابله با بحران‌ها می‌تواند مؤثر باشد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر در توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه تدوین شده است. منطقه موردمطالعه این پژوهش بخش مرکزی شهرستان خرم‌آباد با تأکید بر شهر و پیراشهر خرم‌آباد بوده است. پژوهش حاضر به لحاظ روش کمی، از نظر هدف بنیادی و به روش توصیفی - تحلیلی است. گردآوری داده‌ها و اطلاعات مبتنی بر شیوه‌های اسنادی و میدانی صورت پذیرفته و ابزار گردآوری داده‎ها مشاهده و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو گروه خبرگان و بهره‌برداران هستند. از کل جامعه آماری به تعداد 14086 خانوار و با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه خانوار 364 خانوار محاسبه گردید. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که عوامل مؤثر بر توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری با رویکرد کارآفرینانه عبارت‌اند از: 1- فراهم کردن زمینه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در کشاورزی شهری و پیراشهری - توسعه زیرساخت‌های کشاورزی شهری و پیرا شهری 3- توسعه نوآوری، روش‌ها و فناوری‌های نوین در کشاورزی شهری و پیراشهری 4- توانمند‌سازی و مشارکت بهره‌برداران کشاورزان شهری و پیراشهری 5- توسعه فرهنگ و روحیه کارآفرینی کشاورزی در منطقه و بهره‌برداران محلی 6- توسعه نهادی در راستای کارآفرینی کشاورزی شهری و پیراشهری. توسعه نوآوری و فناوری‌های نو، خلق ایده‌های نو و به‌کارگیری روش‌های کارآفرینانه در توسعه پایدار کشاورزی شهری و پیراشهری در منطقه موردمطالعه مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


Alison, M. (1990). Entrepreneurship: An International Perspective, Oxford: Linacre House
Bahkish, M. (2001). Iran's economy in the context of globalization (Persian). Tehran, Nay Publication.
Emani, S., & Hashmi, S. (2009). The role of entrepreneurship in the sustainable development of tourism (Persian). Journal of Labor and Society, 106, 95-106.
Hamidi, K. (2016). Designing a model for promoting urban agriculture Case study: Zanjan city(Persian). University of Zanjan, Master Thesis, Faculty of Agriculture.
Heaton, J. (2005). Developing Entrepreneurs: An Examination of Systematic Approach’s to Entrepreneurial Development for Rural Areas, Illinois Institute for Rural Affairs, Rural Research Report.
Haydari Sarban, V. (2012). Factors affecting the strengthening of farmers' entrepreneurship in rural areas: A case study of Meshkinshahr city(Persian). Iranian Journal of Geographical Association, 10(35).
Khorambakht, M. (2017). Determining Entrepreneurship Development Strategies in Piranshahr Villages Case Study: Villages Around Lar  (Persian). Journal of Village and Development, 2(2).
Mirtoraby, M., Rezvanfar, A., Movahed, H., & Hosseiny, M. (2015). Promoting and developing urban agriculture(Persian). Tehran: University Jihad Publications.
Movahedi, R., & Yaghoubi-Farani, A. (2012). An Introduction to rural entrepreneurship, Bu Ali Univ. Press, pp.89-93. 
Murray, M. (2010). Participatory rural planning: exploring evidence from Ireland, Ashgate Publication.
Poulsen, M., McNab, P., Clayton, M., & Neff, R. (2015). A systematic review of urban agriculture and food security impacts in low-income countries. Food Policy, vol.55,pp. 131-146.
Rahmani Koshki, M., Chizari, M., & Abasi, A. (2015). Investigating theentrepreneurial abilities of students of agricultural applied science education centers and the factors affecting it, case study: Fars province(Persian). Iranian Journal of Agricultural Extension and Education, 9(1), 1-18.
Saidi, A. (2011). Rural-urban relations in Iran(Persian). Tehran: Published by Mehr Minoo,1.
Saidi, A. (2011). Structural-functional scanning, a systematic approach in spatial-spatial studies(Persian). Journal of Iranian Geographical Association, 9(23), 7-16.
Sorabiyan, A., & Fayzi, M. (2013). Sustainable city from the perspective of urban agriculture(Persian). Knowledge Monthly, 215.
Statistical Center of Iran. (2016). General Census of Population a Housing(Persian). Tehran: Iran Statistics Center Publications.
United Nations. (2018). World urbanization prospects, New York: United Nations. 
Walker, S. (2016). Urban agriculture and the sustaninability fix in Vancouver and Detroit, Urban Geography, vol.37,NO.2,PP. 163-182.
Ziary, K. (1999). Planning new cities(Persian). Tehran, Samt Publications,1.