دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1400، صفحه 426-653