تدوین راهبردهای توانمندسازی جوامع محلی در توسعه پایدار نواحی روستایی (مورد مطالعه: دهستان بازان شهرستان جوانرود)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف کلی این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی جوامع محلی در توسعه پایدار نواحی روستایی دهستان بازان است، روش پژوهش توصیفی-تحلیلی از نوع پژوهش‌های کاربردی - توسعه‌ای است.گردآوری اطلاعات به شیوه اسنادی و میدانی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. منطقه مورد مطالعه دهستان بازان در بخش مرکزی شهرستان جوانرود، استان کرمانشاه و جامعه آماری پژوهش روستاهای دهستان بازان است، روستاهای نمونه، با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی‌شده، 10 آبادی انتخاب شدند. در این روش مرحله اول روستاهای بالای 20 خانوار به جهت‌دارا بودن آستانه جمعیتی جهت دریافت امکانات و خدمات و در مرحله دوم با توجه به فاصله از مرکز شهرستان مد نظر قرار گرفتند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه‌ای است که روایی آن توسط متخصصان و پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد (7/0<α). این پرسشنامه شامل، ویژگی‌های عمومی پاسخ‌گویان، سنجش وضعیت اقتصادی، سنجش انسجام اجتماعی، وضعیت کالبدی و محیطی است، برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی از نرم‌افزار SPSS22 و پیاده‌سازی مدل‌های SWOT و QSPM از نرم‌افزار اکسل استفاده ‌شد.یافته‌ها نشان داد نقاط قوت وفرصت‌های مناسبی در دهستان بازان وجود دارد، پتانسل هایی چون توسعه کشت زعفران، گردشگری مذهبی، واحدهای بلوک‌زنی، وجود باغات و محصولات جالیزی، ضرورت توانمندسازی این پتانسیل‌ها نظیر حمایت از احداث صنایع بسته‌بندی در قالب تعاونی های تولید و ایجاد زمینه‌های لازم برای مشارکت روستاییان در بازاریابی این محصولات مهم‌ترین راهبرد انتخاب شده مدل (QSPM) بودند همچنین به نقش جوامع محلی در استفاده از این پتانسیل ها و توانمند سازی آن ها تاکید شده است.

کلیدواژه‌ها


Beiranvandzadeh, M., Sohani, N., Fallahi, M,. Alizadeh, S. D. (2018). Stability analysis of rural development in the province of Kermanshah. J Geographical Sciences. (29), 69-81.1049. http://geographic.sinaweb.net/article_669662.html
Bosworth, G., Price, L., Hakulinen, V., Marango, S. (2020). Rural Social Innovation and Neo-endogenous Rural Development. In: Cejudo E., Navarro F. (eds) Neoendogenous Development in European Rural Areas. Springer Geography. Springer, Cham, 21-32.
Bown, D. E,. & Lawler, E. E. (1992). Empowerment of service work, what, why, how and when?, sloan management review, vol, 33, pp 31-39.
Castellano-Álvarez, F.J., Durán-Sánchez, A., De La Cruz Del Río-Rama, M., Álvarez-García, J. (2020). Innovation and Entrepreneurship as Tools for Rural Development: Case Study Region of Vera, Extremadura, Spain. In: Ratten V. (eds) Entrepreneurship and the Community. Contributions to Management Science. Springer, Cham, 125-140.
Conger, J., Rabindra, & kanungo, N. H. (1998). The empowerment process, theory and practice, academin and management review, Vol 13, No 3, pp 41-47.
http://www.ostan-ks.ir/
Kenneth, T. V., & Velthouse, B. N. (1990). cognitive element of empowerment, An interpretive model of Intrinsic task motivation, the academy of management journal, Vol. 15, No. 4, pp. 666-681.
Moradi Masihi, V., Qasemi, A. (2014). The role of tourism in the economic development of rural settlements in Behshahr, 3(2), 105-124.
Pourtaheri, M., Mohammadi, N., R.Eftekhari, A. (2014). The evaluation and assessment of deprivation level in rural areas Case: central part of Javanrood. Space Economics and Rural Development. 3 (9) :17-40 http://serd.khu.ac.ir/article-1-2149-fa.html
Pretorius, R., Nicolau, M. (2020). Empowering Communities to Drive Sustainable Development: Reflections on Experiences from Rural South Africa. In: Leal Filho W., Tortato U., Frankenberger F. (eds) Universities and Sustainable Communities: Meeting the Goals of the Agenda 2030. World Sustainability Series. Springer, Cham
Riahi, W., & Pashazadeh, A. (2014). Economic and social effects of drought on rural areas of Garmi city (Case study: Azadloo village). Human Settlement Planning Studies (Geographical Landscape), 8 (25), 17-37.
Seidaiy, S. E., Jamini D., Jamshidi A., Jamshidi, M. (2015). Analysis of the Performance of Rural New Managers (RNM) Towards Sustainable Rural Development (Case Study: Uramanat Region, Kermanshah Province), Spatial Planning, 4(4), 1-24. https://sppl.ui.ac.ir/article_16011.html
Shoell, W. J., Dessler, G., & Reinecke, J. (1993). introduction to business, USA, allyn & Becon.
Spritzer, G. M. (2005). Psychological empowerment in the work place, dimension, measurement and validation, the academy of management journal, vol. 38, No. 5, pp. 1442-65.
Torre, A., Wallet, F. (2016). Regional Development in Rural Areas. Analytical tools and Public policies, Springer Briefs in Regional Science, Springer
Unesco. (2008). Education for sustainable development: Using the UNESCO framework framework to embed ESD, pp3-4
Yousefi Sadat, M. (2014). A guide to rural community empowerment Model, Tehran: Ministry of Health, Treatment and Medical Education, Deputy Minister of Health.

Beiranvandzadeh, M., Sohani, N., Fallahi, M,. Alizadeh, S. D. (2018). Stability analysis of rural development in the province of Kermanshah. J Geographical Sciences. (29), 69-81.1049. http://geographic.sinaweb.net/article_669662.html
Bosworth, G., Price, L., Hakulinen, V., Marango, S. (2020). Rural Social Innovation and Neo-endogenous Rural Development. In: Cejudo E., Navarro F. (eds) Neoendogenous Development in European Rural Areas. Springer Geography. Springer, Cham, 21-32.
Bown, D. E,. & Lawler, E. E. (1992). Empowerment of service work, what, why, how and when?, sloan management review, vol, 33, pp 31-39.
Castellano-Álvarez, F.J., Durán-Sánchez, A., De La Cruz Del Río-Rama, M., Álvarez-García, J. (2020). Innovation and Entrepreneurship as Tools for Rural Development: Case Study Region of Vera, Extremadura, Spain. In: Ratten V. (eds) Entrepreneurship and the Community. Contributions to Management Science. Springer, Cham, 125-140.
Conger, J., Rabindra, & kanungo, N. H. (1998). The empowerment process, theory and practice, academin and management review, Vol 13, No 3, pp 41-47.
http://www.ostan-ks.ir/
Kenneth, T. V., & Velthouse, B. N. (1990). cognitive element of empowerment, An interpretive model of Intrinsic task motivation, the academy of management journal, Vol. 15, No. 4, pp. 666-681.
Moradi Masihi, V., Qasemi, A. (2014). The role of tourism in the economic development of rural settlements in Behshahr, 3(2), 105-124.
Pourtaheri, M., Mohammadi, N., R.Eftekhari, A. (2014). The evaluation and assessment of deprivation level in rural areas Case: central part of Javanrood. Space Economics and Rural Development. 3 (9) :17-40 http://serd.khu.ac.ir/article-1-2149-fa.html
Pretorius, R., Nicolau, M. (2020). Empowering Communities to Drive Sustainable Development: Reflections on Experiences from Rural South Africa. In: Leal Filho W., Tortato U., Frankenberger F. (eds) Universities and Sustainable Communities: Meeting the Goals of the Agenda 2030. World Sustainability Series. Springer, Cham
Riahi, W., & Pashazadeh, A. (2014). Economic and social effects of drought on rural areas of Garmi city (Case study: Azadloo village). Human Settlement Planning Studies (Geographical Landscape), 8 (25), 17-37.
Seidaiy, S. E., Jamini D., Jamshidi A., Jamshidi, M. (2015). Analysis of the Performance of Rural New Managers (RNM) Towards Sustainable Rural Development (Case Study: Uramanat Region, Kermanshah Province), Spatial Planning, 4(4), 1-24. https://sppl.ui.ac.ir/article_16011.html
Shoell, W. J., Dessler, G., & Reinecke, J. (1993). introduction to business, USA, allyn & Becon.
Spritzer, G. M. (2005). Psychological empowerment in the work place, dimension, measurement and validation, the academy of management journal, vol. 38, No. 5, pp. 1442-65.
Torre, A., Wallet, F. (2016). Regional Development in Rural Areas. Analytical tools and Public policies, Springer Briefs in Regional Science, Springer
Unesco. (2008). Education for sustainable development: Using the UNESCO framework framework to embed ESD, pp3-4
Yousefi Sadat, M. (2014). A guide to rural community empowerment Model, Tehran: Ministry of Health, Treatment and Medical Education, Deputy Minister of Health.