واکاوی زیست‌پذیری روستاهای پیرامون‌شهری مطالعه موردی: دهستان درودفرامان، شهرستان کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه رازی

2 دانشگاه رازی

چکیده

مفهوم زیست‌پذیری از جمله مفاهیم جدید در حوزه برنامه‌ریزی روستایی است که به دنبال توجه به کیفیت‌زندگی روستاها، مورد توجه قرار گرفته است. اساس برنامه‌ریزی صحیح برای افزایش سطح زیست‌پذیری روستاهای پیرامون‌شهری تنها اکتفا به بحث آسیب‌پذیری این مناطق نمی‌باشد و نیازمند شناخت وضعیت زیست‌پذیری این روستاها می‌باشد زیرا با شناسایی صحیح شاخص-های زیست‌پذیری و عوامل تأثیرگذار بر آن می‌توان مشکلات موجود در این روستاها را تا حدودی رفع کرد و میزان زیست‌پذیری آنها را ارتقا داد و شرایط توسعه پایدار را فراهم کرد. هدف این تحقیق واکاوی زیست‌پذیری روستاهای دهستان درودفرامان شهرستان کرمانشاه می‌باشد، این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی می‌باشد که با استفاده از روش پیمایشی و ابراز پرسشنامه انجام گرفته است. داده‌های جمع‌آوری شده نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. همچنین برای رتبه‌بندی روستاهای مورد مطالعه از نظر وضعیت زیست‌پذیری از مدل آنتروپی‌شانون و کوپراس استفاده شده است. جامع آماری تحقیق شامل 20 روستای دارای سکنه دهستان درودفرامان می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 459 نفر تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت زیست‌پذیری در روستاهای دهستان درودفرامان در سطح پایینی قرار دارد و همچنین روستاهای این دهستان در سه سطح مطلوب، متوسط و نامطلوب رتبه‌بندی شدند که روستاهای ده‌پهن، شهرک‌صنعتی-فرامان، بیجانه، گاکیه و موریان شرایط مطلوب‌تری نسبت به بقیه روستاها دارند و مابقیه چندان شرایط مساعدی ندارند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1400
  • تاریخ دریافت: 17 خرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1400