واکاوی زیست‌پذیری روستاهای پیراشهری (مورد مطالعه: دهستان درودفرامان، شهرستان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

مفهوم زیست‌پذیری از جمله مفاهیم جدید در حوزه برنامه‌ریزی روستایی است که به دنبال توجه به کیفیت زندگی روستاها، موردتوجه قرار گرفته است. اساس برنامه‌ریزی صحیح برای افزایش سطح زیست‌پذیری روستاهای پیرامون شهری تنها اکتفا به بحث آسیب‌پذیری این مناطق نیست و نیازمند شناخت وضعیت زیست‌پذیری این روستاها است زیرا با شناسایی صحیح شاخص‌های زیست‌پذیری و عوامل تأثیرگذار بر آن می‌توان مشکلات موجود در این روستاها را تا حدودی رفع کرد و میزان زیست‌پذیری آن‌ها را ارتقا داد و شرایط توسعه پایدار را فراهم کرد. هدف این تحقیق واکاوی زیست‌پذیری روستاهای دهستان درودفرامان شهرستان کرمانشاه است، این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از روش پیمایشی و ابراز پرسشنامه انجام گرفته است. داده‌های جمع‌آوری‌شده نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. همچنین برای رتبه‌بندی روستاهای موردمطالعه از نظر وضعیت زیست‌پذیری از مدل آنتروپی‌شانون و کوپراس استفاده شده است. جامع آماری تحقیق شامل 20 روستای دارای سکنه دهستان درودفرامان است که با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 459 نفر تعیین گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که وضعیت زیست‌پذیری در روستاهای دهستان درودفرامان در سطح پایینی قرار دارد و همچنین روستاهای این دهستان در سه سطح مطلوب، متوسط و نامطلوب رتبه‌بندی شدند که روستاهای ده‌پهن، شهرک‌صنعتی-فرامان، بیجانه، گاکیه و موریان شرایط مطلوب‌تری نسبت به بقیه روستاها دارند و مابقی چندان شرایط مساعدی ندارند.

کلیدواژه‌ها


AARP Public Policy Institute. (2005). Livable Communities: An Evaluation Guide. Tempe, Az: Arizona State University Herberger Center for Design Excellence. www.aarp.org/research /housing-mobility .
Abdul Mohit, M., Iyanda, S. A. (2017). Low-Income Housing in Nigeria: A liveability investigation. nternational Islamic University Malaysia (IIUM), Jouranal of environmental planning and management, Vol. 51(8),  44-51.
Afrakhteh, H., Jaliliyan, H., Anvari, A., Manochehri, A. (2016). Analysis of the role of social capital in the viability of integrated villages in Miandoab city, Quarterly Journal of Rural Development Strategies,3(4),415-441.
Alavizadeh, A. M., Kiumarsi, S., Ebrahimi, E., & Alipour, M. (2019). Analysis of livability of rural settlements (case study: villages of keshmar county), Journal of research and rural planning, 8(2), 30-58.
Aliakbari, E., Akbari, M. (2017). Interpretive structural modeling of factors affecting the viability of Tehran metropolis, Journal of Space Planning and Planning,21(1),1-31.
Alizadeh, S. (2014). Assessing Liability Factors with Emphasis on Participation Approach, Case Study: Bryank Neighborhood, District 10, Tehran Municipality, Master Thesis, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran.
Amanpour, S., Hajari, Z. (2018). Assessment and evaluation of rural viability, case study: Abshar village of Shadegan city, Second National Conference on Urban Planning, Geography, Urban Planning and Tourism,1-17.
Amanpour, S. (2019). Recognizing and analyzing the difference in livability of villages around Izeh city. Environmental Science and Technology, 8 (21), 159-173.
Badri, S.A., Rezavani, M., Qaranjik, M. (2013). Assessment of mental quality of life indicators in rural areas Case study: South Jafarbay village of Turkmen city, Geography and environmental planning, 24(2), 53-74.
Bajunid, A., Abbas, M., & Nawawi, A. (2011). Tessellation planning: relationship between the physical environment and the neighborhood. Asian journal of environment- beharior studies, 3(7), 45-57.
Bandarabadi, A. (2011). Viable City (First Edition). Azarakhsh Publications.
Bozarjomhri, KH., Esmaeili, A., Romiyani, A. (2017). The role of indigenous knowledge of villagers in the viability of rural areas, a case study: Devin and Tokoor villages of Shirvan city, Journal of Geography and Urban Planning, Regional,57(24),93-110.
By don, A., Dillman & Kenneth, R., & Tremblay, JR. (2015). The Quality of Life in Rural America. ann.sagepub.com at The University of Iowa Libraries, International jurnal of research in engineering and technology, 5(10), 115-129.
Cagliero, R., & Cristiano, S., & Pierangeli, F., & Tarangioli, S. (2016). Evaluating  the improvement of quality of life in rural areas anconee seminar "evidence- based  agricultural and rural policy making", 1-15.
Etack, L. (2012). 200 basaline assessment of rural community vitality rural stadies program, http:// rural stadins, oregonstate edu 1-10. 
Faiz, A. (2012). Sustainable rural roads for livelihoods and livability. Procedia- social and behavioral, sciences,30(53), 1-8.
Faraji Sabkbar, H., Sadeghloo, T., & Sajasi-Qidari, H. (2011). Assessing the quality of life in rural areas, case study: Aghbolagh village, Zanjan province. Rural and Development Quarterly, 48 (14), 4-28.
Fattahi, H. (2010). Assessing the quality of life in rural areas, a case study: the central part of Delfan city, Master Thesis, Tarbiat Modares University, Faculty of Humanities, Tehran.
Howley, P., Scott, M., & Redmondb, D. (2009). Sustainability versua liveability: an investing at ion of neighbourhood satisfaction. Journal of environmental planning and management, 52(6), 847-864.
Irandoost, K., Isaloo, A., Shahmoradi, B. (2015). Indicators of livability in urban environments, a case study: the central part of the holy city of Qom, Journal of Economics and Urban Management,4(13),101-118.
Isalo, A., Bayat, M., Bahrami, A. (2014). The idea of livability of a new approach to improve the quality of life in rural communities, a case study: Qom city, Kahak district, Journal of Housing and Rural Environment, 146(7), 107-120.
Iyanda, S. A., Ojetunde, I., & Foluke, O. F. (2018). Evaluating Neighborhoods Livability in Nigeria: A Structural Equation Modelling (SEM) Approach. International Journal of built environment and sustainability, 7(3), 47-55.
Jomeepour, M., Motiee langerudi, H., Hajihosseini, S., & Salami beirami, A. (2018). Asurvey of the environmental effects on the livability of rural areas (case study: villages of buin Zahra county), Journal of research and rural planning, 7(1), 466-493.
Jomepour, M., Tahmasebitehrani, SH. (2013). Explaining the rate of livability and quality of life in suburban villages, a case study: the central part of Shahriar city, Quarterly Journal of Physical-Spatial Planning, 1(3), 49-60.
Khodapanah, K. (2021). Evaluation of the effects of good governance on the viability of villages Study: Central part of Ardabil, Journal of Regional Planning,11(41),87-100.
Khorasani, M., Reazvani, M. (2013). Measurement and evaluation of viability components in rural suburban areas, a case study: Varamin city, Rural development,5(1),89-110.
Khorasani, M., Rezvani, M., Matiei Langroudi, H., & Rafieian, M. (2013). Measuring and evaluating the viability of villages around the city, case study: Varamin city. Journal of Rural Research, 4 (3), 79-104.
Larice, M. Z. (2005). Greatneighborhoods: the livability and morphology of  high density neighborhoods in urban north America. Phd thesis, in university of California, Berkeley, 43(50), 1-120.
Libang, Ma., Shichun, L., Fang, F., Xinglong, C., & Meimei, C. (2019). Evaluation of urban-rural difference and integration based on quality of life, Sustainable Cities and Society, 1-48.
Li, Y., Qiao, L, Wang, Q,., & David, K. (2020). Towards the evaluation of rural livability in China: Theoretical framework and empirical case study, Habitat International, 10(105), 1-12.
Liu, C., Ningxiu, L., Xiaohui, R., & Danping, L. (2010). Is traditional rural lifestyle a barrier for quality of life assessment? A case study using the short form 36 in a rural Chinese population. springer science, busiuess media, 90(40) 31-36.
Lynnsharkey, J. (2009). Evaluation of prerformance measares for economic development and quality of life in rural, indiana counties. Mastar of science thesis purdue university graduate school, 1-100.
Maccrea, R., & Walters, P. (2012). Impacts of  urban consolidation on urban liveability: comparing an inner and outer suburb in  bisbane, australia. Jurnal housing, 29(2), 196-206
Mc Gregor, D., Simon, D., & Thompson, D. (2005). The Peri-urban Interface; Approaches to Sustainable Natural and Human Resource Use. Earthscan. International jurnal of research in engineering and technology17(50), 750-767.    
Rashidi, A., Hesari, E., Movahed, A., Tavallaei, S., Mousavi, N. (2017). Spatial analysis of Tabriz metropolitan area with a livability approach, Journal of Geographical Space,16(54),155-176.
Rezvani, M., Mansoriyan, H. (2008). Quality of life assessment: review of concepts, indicators, models and provide a proposed model for rural areas, Quarterly Journal of Rural and Development,11(3),1-26.
Sadeqlo, T., Sojasei, H. (2015). Investigating the relationship between rural livability and resilience of villagers against natural hazards in rural areas of Maraveh Tappeh and Palizan, Two Quarterly Journal of Crisis Management,1(6),37-44.
Saitluange, L.B. (2014). Spatial pattern of urben livability in himalayan ragion: a case of Aizawl city, india, article in social indicators research, 177(2), 541-559.
Sasanpour, F., Tavallei, S., Jafari Asadabadi, H. (2015). Measuring and evaluating urban viability in twenty-two areas of Tehran metropolis, Regional Planning Quarterly,1(28),27-42.
Satu Shammi, A. (2014). An examination of the livability of dense urban dissertation. University of hong kong, 1-234.
Soleymani Mehranjani, M., Tavallei, S., Rafieiyan, M., Zanganeh, A., Khazaeinezhad, F. (2017). Urban livability: concept, principles, dimensions and indicators., Geographical Research in Urban Planning,4(1),27-50.
Statistical Center of Iran. (2016). [Results census of population and housing (Persian)]. Tehran: Statistics Center of Iran.
Upandey, R. (2013). Understanding qualitative conceptions of livability: indian perspection. International jurnal of research in engineering and technology, 4(7), 300- 320.
Vaishar, A., Vidovicova, L., & Figueiredo, E. (2018). Quality of rural life, editorial- European country side, 25(7), 180-197.
Wang, B., Li, X., Stanton, B., Fang, X. (2010). The influence of social stigma and discriminatory experience on psychological distress and quality of life among rural to urban migrants in China. Social Science & Medicine,2(2), 1-9.
Wang, Y., Zhu, Y., & Yu, M. (2019). Evaluation and determinants of satisfaction with rural livability in China’s less-developed eastern areas: A case study of Xianju County in Zhejiang Province,Ecological Indicators, 3(104), 711-722.
Zangisheh, K., Estelaji, A., Fallahtabar, N. (2018). Explaining the viability of villages in the metropolitan area of Tehran, case study: Varamin city, Iranian Journal of Geographical Association,1(58),214-239.
Ziyari, K., Heydari, A., Ghanizadehqasemabadi, H., Abazari, N. (2018). Evaluation and prioritization of livability components in City bam, Journal of Urban Social Geography,5(1),105-120.