تحلیل محدودیت‌های توسعه صنایع کوچک‌مقیاس بخش کشاورزی (موردمطالعه: دهستان کاکاوند، استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه لرستان، خرم‌‏آباد، ایران.

2 دانش‌‏آموخته کارشناسی ارشد، گروه GIS، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران.

3 دانش‌‏آموخته دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‏‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

برنامه‌‏ریزی برای توسعه‏‌یافتگی روستاهای کم‌‏برخوردار و از طرف دیگر، سادگی فناوری، نیاز به سرمایه کمتر، دوره کوتاه‌‏تر بازگشت سرمایه و دیگر مزایای صنایع کوچک‌مقیاس بخش کشاورزی ضرورت راه‌‏اندازی این گونه صنایع را بیشتر از قبل نمایان ساخته است. اگرچه مسیر راه‌‏اندازی این صنایع همیشه هموار نیست و با موانع مختلفی مواجه است. از این رو، این تحقیق با هدف شناسایی و ‏تعیین عوامل بازدارنده راه‌‏اندازی صنایع کوچک‌مقیاس بخش کشاورزی انجام شد. جهت شناسایی عوامل بازدارنده، 20 مصاحبه نیمه‏‌ساختاریافته با صاحب‏‌نظران استانی انجام شد. تحلیل داده‌های گردآوری شده از مصاحبه‌‏ها، منجر به شناسایی 41 مفهوم، در قالب 7 دسته کلان موانع شد. سپس از تکنیک دلفی - فازی دومرحله‌ای برای دستیابی به توافق گروهی بین صاحب‏‌نظران و رتبه‌‏بندی عوامل بازدارنده استفاده شد. طبق نتایج تکنیک دلفی - فازی عوامل بازدارنده راه‌‏اندازی صنایع کوچک‌مقیاس بخش کشاورزی در دهستان کاکاوند شهرستان دلفان در 5 دسته طبقه‌بندی شدند. موانع مالی - اعتباری با میانگین کل فازی‌‏زدایی (442/0) در اولویت اول عوامل بازدارنده راه‌‏اندازی صنایع کوچک‌مقیاس بخش کشاورزی قرار گرفت. همچنین موانع اداری - سیاستی با میانگین کل فازی‏‌زدایی (426/0)، کمبود نیروی انسانی آموزش‌‏دیده و کارآفرینان محلی با میانگین (417/0)، نبود روحیه مشارکتی، فردی و اجتماعی جامعه محلی برای سرمایه‏‌گذاری با میانگین کل فازی‏‌زدایی (407/0) و سرمایه‌‏گذاری ضعیف داخلی و خارجی با میانگین کل فازی‏‌زدایی (397/0) در رتبه‏‌های بعدی قرار گرفتند. تأمین اعتبارات لازم، کاهش بروکراسی اداری و موانع سیاستی، ارائه آموزش به روستائیان و تقویت مشارکت آنان و نیز جلب سرمایه‏‌گذاران داخلی و خارجی برای راه‌‏اندازی صنایع کوچک‌مقیاس بخش کشاورزی پیشنهاد اساسی تحقیق حاضر است. 

کلیدواژه‌ها


Azar, S., Bazrafshan, J., Paydar, A. (2020). Analysis and evaluation of the relationship between environmental livability of villages in Baluchistan region with the amount of infrastructure facilities (Daman village); Iranshahr city, Journal of Environmental Management, 50, 196-171. (Persian)
Casini, L., Boncinelli, F., Gerini, F., Romano, C., Scozzafava, G., Contini, C. (2021). Evaluating rural viability and well-being: Evidence from marginal areas in Tuscany, Journal of Rural Studies, 82, 64-75.
Cavalli-Sforza, V., & Ortolano, L. (1984). Delphi forecasts of land-use–transportation interactions, Journal of Transportation Engineering, 110(3), 324-339.
Danga, M., Chongela, J., Kaudunde, I. (2019). Factors Affecting the Performance of Rural Small and Medium Enterprises (SMEs) A Case Study of Tanzania, International Journal of Academic Accounting, Finance & Management Research, 3(5), 35-47.
Davarpanah, S., Nouripour, M., Sharifi, Z. (2014). The role of conversion industries in reducing agricultural waste in rural areas; a case study of Dasht-e-Rum village, Rural Development Strategies, 1(4), 53-39. (Persian)
Esmaeili, F., Khodadad, M., Zare Qaleh Sidi, R. (2017). The role of small industries in the agricultural sector in the social and economic development of rural areas (case of Gulab rural district of Kashan), Journal of Research in Arts and Humanities, 2 (2), 99-110. (Persian)
Fakoor, B., Ansari, M. (2009). Study of Inhibitory and Motivational Factors for Innovation in Selected Small Enterprises of Iran, Entrepreneurship Development, 1(3), 39-65. (Persian)
Georgieva, B. (2019). The role of small businesses in rural areas characteristics and major challenges, Economics and management: PhD students’ start-up scientific research, pp. 45-60. 
Ghadiri Masoom, M., Cheraghi, M., Kazemi, N., Zare, Z. (2014). Analysis of barriers to entrepreneurship development in rural areas Case: Ghani Bigloo village, Zanjan city, Journal of Spatial Planning, 3(7), 3-17. (Persian)
Ghasemi Ardaei, A., Nobakht, R., Rostami, N. (2017). Youth Sustainability, Entrepreneurship and Sustainable Employment in Rural Areas of Ahar County, Journal of Rural Development Strategies, 4(2), 265-279. (Persian) 
Hansson, H., Sok, J. (2021). Perceived obstacles for business development: Construct development and the impact of farmers' personal values and personality profile in the Swedish agricultural context, Journal of Rural Studies, 81, 17-26.
Hosseini Nia, G., & Fallahi, H. (2017). Factors Affecting Rural Entrepreneurship Development (Study Sample: Rural Areas of Manojan County), Journal of Rural Research, 8(1), 23 - 37. (Persian)
Hosseini, S., Mujibi, T., Mehdizadeh Ashrafi, A., Vazifehdoost, H. (2018). Designing a policy model in SME development with emphasis on the studied innovation: Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare), Economics and Urban Management, 7(25), 113 - 131.
Jansuwan, P., Zander, K. (2021). What to do with the farmland? Coping with ageing in rural Thailand, Journal of Rural Studies, 81, 37-46.
Karimzadeh, H., Walai, M., Manafi Azar, R. (2016). The role of diversification of activities in the sustainability of rural economy (Case study: Merhamatabad Miyani village, Miandoab city), Journal of Spatial Planning, 6(20), 129-145. (Persian) 
Khajeshai, A., Hesam, M., Cheraghi, M., Ashour, H. (2013). Location and Prioritization of Agricultural Transformation Industries in Golestan Province, Space Economics and Rural Development, 2(4), 25 - 41. (Persian)
Khorasani, M., Matiei Langroudi, S., Mohammadi, M. (2020). A Comparative Approach to Evaluating and Analyzing the Content of Scientific Papers on Rural Poverty in Iran, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 9(33), 113-140. (Persian)
Kishore, C. (2004). Rural non-farm activities in specific regions of Orissa, Journal of Rural Development, 16: 457-464
Lee, S. (2007). Diversification of the Rural Economy: A case study on Rural Industriazation in the Republic of Korea, pyongy ang: INSES.
Lekhanya, L. (2016). Thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Economic and Management Sciences at the University of the Western Cape, Supervisor: Professor Kobus Visser, 1-341.
Lekhanya, L., Visser, K. (2016). Risks and factors contributing towards rural entrepreneurial orientational growth of business in an emerging economy, Risk governance & control: financial markets & institutions, 6(4) 72-84. 
Llorent-Bedmar, V., Palma, V., Granados, M. (2021). The rural exodus of young people from empty Spain. Socio-educational aspects, Journal of Rural Studies, 82, 303-314.
Lorestan Islamic Culture and Guidance Office. (2021). Introduction of Lorestan province, available at: https://lorestan.farhang.gov.ir/fa/lorestan/lorestanmap
Mahbobi, M. (2016). A Study of Barriers to the Development of Edible Mushroom Cultivation Businesses in Rural Areas of Golestan Province, Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 3(4), 103-117. (Persian) 
Maleki, S., Mowdat, E., Karami, M. (2015). Evaluation of the function of small towns in the urban system of Lorestan province using elasticity coefficient models, TOPSIS and L, Journal of Regional Planning, 5(20), 30-44. (Persian)
Maleki, T., Golparvar, P., Zarifian, Sh. (2017). Deterrents to the development of small businesses in rural areas (Case study: Goyjeh Beel village in the central part of Ahar city), Journal of Rural Development Strategies, 4(3), 317-331. (Persian)
Mbonyane, B., & Ladzani, W. (2011). Factors that hinder the growth of small businesses in South African townships, European Business Review, 23(6), 550-560. 
Mc Crillis, E., Skinner, M., Colibaba, A. (2021). Developing rural insights for building age-friendly communities, Journal of Rural Studies, 81, 336-344.
Mehregan, M., Daraish, R., Barfi, Z. (2010). Analysis of Lorestan Cities Spatial Organization Using Entropy Model at Urban, City, District and National Levels, Zagros Vision, Geography and Urban Planning, 2(6), 47 - 65. (Persian)
Mullen, P. (2003). Delphi: myths and reality. Journal of Health Organisation and Management, 17(1), 37-52.  
Nosrati, F., Imani, B. (2010). Challenges facing the development of rural industries in Iran, Journal of Housing and Rural Environment, 129, 97-86. (Persian)
Okoli, C., & Pawlowski, S. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications. Information and Management, 42(1), 15-29.
Omidypour, F., Rahmani Fazli, A., Azizpour, F. (2020). Analysis of structural factors affecting the development of entrepreneurship in rural areas of Delfan city, Journal of Space Economics and Rural Development, 9(1), 21-40. (Persian)
Omidi, N., Mohammadi, E., Allahpour Ashraf, Y., Khalili, K. (2018). Analysis of effective factors on the creation and development of small and medium enterprises in rural areas of Ilam province, Space Economics and Rural Development, 7(3).145 – 164. (Persian)
Pelucha, M., Kourilova, J., Kasabov, E., Feurich, M. (2021). Expanding the ontological horizons of rural resilience in the applied agricultural research policy: The case of the Czech Republic. Journal of Rural Studies, 82, 340-350.‏
Piramoon, L., & Rezaei Moghadam, K. (2014). investigating the economic and environmental effects of tourism on rural areas in Iran. Journal of Middle East Applied Science and Technology, 21, 712-715.
Pourramazan, I., & Akbari, Z. (2014). The effects of creating conversion and complementary industries in the agricultural sector on rural economy, Journal of Space Economics and Rural Development, 3(4),145 - 164. (Persian)
Sadr Mousavi, M., Agahyary hir, M., Valaei, M. (2020). Analysis of Factors Affecting Poverty Reduction in Rural Areas of Miandoab County, Journal of Space Economics and Rural Development, 9(4), 192-216. (Persian)
Salehi Kakhki, M., Jahani, M., & Ghanbarzadeh, H. (2019). Identification and Prioritization of Factors Affecting the Creation of Rural Entrepreneurship Opportunities in Iran, Journal of Research and Rural Planning, 8(4) 69 - 90. (Persian)
Sladoje, N., Lindblad, J., & Nyström, I. (2011). Defuzzification of spatial fuzzy sets by feature distance minimization. Image and Vision Computing, 29(2-3), 127–141.
Statistics Center of Iran. (2016). Results of population and housing census.
Vahedi, M., Mousaviun, S. (2015). Identifying the problems of agricultural businesses under the Department of Livestock Affairs in Ilam city, Journal of Entrepreneurship and Agriculture, 2(3), 35 - 43. (Persian)