تحلیل پایداری اقتصادی - اجتماعی مناطق روستایی در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه‌ریزی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

تحولات جامعه روستایی طی دهه‌های گذشته حاکی از عدم پایداری وجود چالش‌های عمده اجتماعی، اقتصادی درروند توسعه پایدار نواحی روستایی هست. غفلت از تنوع و تحول مستمر در شرایط اجتماعی - اقتصادی جوامع روستایی و بی‌توجهی به زیرساخت‌های اجتماعی - اقتصادی توسعه در جامعه روستایی بر مسائل و چالش‌های توسعه روستایی افزوده است. ازاین‌رو توجه به پایداری اقتصادی-اجتماعی جهت برنامه‌ریزی و مدیریت مناطق روستایی ضروری است. هدف از انجام این تحقیق تحلیل وضعیت پایداری اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی استان ایلام هست که با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی جهت نمونه‌گیری، از بین ۳۷۸ روستای بالای ۲۰ خانوار، ۳۷ روستا به‌عنوان نمونه انتخاب و ۲۵۰ پرسشنامه توسط روستائیان تکمیل‌شده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده ‌شده است. همچنین تجزیه‌وتحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل واریانس یک‌طرفه، تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام‌شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین شاخص‌های پایداری اقتصادی و اجتماعی در ابعاد مختلف وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان می‌دهد، از تعداد شاخص‌هایی که بیانگر عوامل مؤثر بر پایداری روستائیان هستند به 12 عامل ویژه تقلیل می‌یابند و نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مؤلفه‌های اجتماعی (۲۱۷/۰) دارای بیشترین میزان تأثیر و مؤلفه‌های اقتصادی (۴۲/۰) کمترین میزان تأثیر را در پایداری روستاهای منطقه موردمطالعه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


Afrakhteh, H., Riahi, V., Javan, F. (2015). Economic sustainability of rural settlements in Rezvanshahr. Quarterly Journal and international of the Iranian Geographical Society, 13(4), 93-117.
Akbarian Ronizi, S., Shaykh-Baygloo, R. (2016). The Analysis and Prioritization of Social Sustainability of Rural Environments (Case Study: Ghal’eh Biaban District Darab Sub-Province). Geography and Environmental Sustainability, 5(4), 35-47.
Alavizadeh, S.A.M. (2007). The models of socio-economic development with emphasis on rural sustainable development in Iran. Political-Economic Journal, 245, 190-201.
Amir Entekhi, Sh., Javan, F., Naeemabadi, N. (2017). Social capital and sustainability of rural areas in Kashmar city. Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 6(2), 79-96.
Annabestani, A.A., Shayan, H., Shams al-Dini, R., Taghilo, A.A., Zarei, A. (2012). Evaluation of economic sustainability in rural areas using multi-criteria linear allocation decision making technique (Case study: Jafarabad section, Qom city). Geography and Environmental Studies, 1(4),118-140.
Asgharpour Masouleh, A. (2013). Preliminary statistics for social sciences. Tisa Publications, Tehran.
Azizpour, F., Afrakhteh, H., Shamanian, M. (2014). Spatial Analysis of Quality of Life in Rural Settlements, Case Study: Gorgan County Explosive Village. Space Economics and Rural Development Quarterly, 3(1),107-122.
Badri, S.A., Faraji Sabkbar, H.A., Javadan, M., Ashrafi, H. (2012). Ranking the level of sustainability of rural areas based on the Vikor model, Case study: Villages of Fasa city. Geography and development, 26, 1-20.
Bakhshi, Z., Motiee Langroudi, S.H., Faraji Sabkbar, H.A., Ghadiri Masoom, M. (2019). Spatial analysis of economic sustainability of rural settlements (Sabzevar-Neishabour region). Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 8(3), 1-32.
Bachev, H., Ivanon, B., Toteva, D., & Sokolova, E. (2017). Agrarian sustainability in Bulgaria- economic, social and ecological aspects. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 23 (4), 519-525.
Barzegar, S., Bakhshi, A., Heidari, M.T. (2019). Explaining Socio-Economic Sustainability in Small Cities with Sustainable Development Approach (Example: Small Cities in Northern Iran). Majles and Strategy Quarterly, 26(97), 5-38.
Bigdeli Rad, V., Maleki, S. (2020). The identifying of effective criteria social and economic sustainability in rural areas of Iran. Human Geography Research, 52(1), 147- 163.
Chehrazi, E., Monzem Ismailpour, A., Ghani Zare, M. (2019). Measuring the level of social sustainability in rural areas (Case study: Lower rural district of Kashmar city). Journal of Human Settlement Planning Studies, 14(3), 717-733.
Dolatyarian, K., Heydari, R., Shaterian, M. (2020). Evaluation and Evaluation of Social Sustainability Indicators and its Role in Satisfaction of Noorabad Residents Using Structural Equation Modeling.11(42), 55-68. 
Einali, J. (2014). Assessing the role of second home tourism in diversifying to rural economy, Case study: Hesar Valiasr village in Avaj city. Journal of Research and Rural Planning, 3(5), 97-107.
Farahani, H., Valai, M., Rasoulinia, Z. (2013). Assessing the effects of the Malekan weekly market on the economic sustainability of rural areas (Case study: North Marhamatabad rural district, Miandoab). Journal of Research and Rural Planning, 2(1), 211-232. 
Galani-Moutafi, V. (2013). Rural space (re) produced e Practices, performances and visions (A case study from an Aegean island). Journal of Rural Studies, 32(4), 13-103.
Ghadiri Masoom, M., Zianoushin, M.M., Khorasani, M.A. (2010). Economic stability and its relationship with spatial characteristics: A case study of the villages of Kahin rural district of Kaboudar Ahang city, Quarterly Journal of Rural and Development, 13(2), 1-29.
Habibpour Gatabi, K., Safari Shali, R. (2016). Comprehensive guide to using spss in survey research (quantitative data analysis). Thinkers Publications, Tehran.
Hosseini, S.K., Musa Kazemi, S.M., Hoshyar, H. (2020). Measuring sustainability and analysis of factors affecting the achievement of sustainable development in urban areas, Case study: Mahabad. Geography (Regional Planning) Quarterly, 10(2), 471-491.
Javadan, M., Rokanuddin Eftekhari, A. (2010). Measuring indicators of sustainable social development in rural areas using GIS, Case: Sarband ward (Shazand city - Markazi province). Journal of GIS-RS Application in Planning, 1(1), 65- 78.
Karimzadeh, H., Valaei, M., Manafi Azar, R. (2016). Ghyrzray employment and its role in sustainable rural economy Case Study: Marhamat Abad district center, Miyandoab Township. Geographical Planning of Space, 6(20), 129-144.
Kiai, M., Darvishi, Y. (2019). Analysis of Socio-Economic Sustainability of Rural Areas of Pirashahr, Case Study: Gomishan County. Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 8(3), 227-250.
Khosrow Beigi, R., Shayan, H., Sajasi Gheidari, H., Sadeghlou, T. (2011). Measuring and evaluating sustainability in rural areas using fuzzy-TOPSIS multivariate decision making technique. Rural Research, 2(1),151-185.
Management and Planning Organization of the country. (2017). Management and Planning Organization of Ilam Province, Statistics and Information Unit. 
Manos, B., Bournaris, T., Chatzinikolaou, P. (2013). Impact assessment of CAP policies on social sustainability in rural areas: An application in Northern Greece. Operational Research, 11(1), 77-92.
Maleki, Sh., Bigdeli Rad, V. (2017). Criteria of social sustainability in rural areas of Iran. International Journal of Space Existence, 6(1), 79-84.
Mckenzie, S. (2004). Social Sustainability: Toward Some Definitions. Hawke Research Institute, University of South Australia, Working Paper Series, No 27 available on: http://www.sapo.org.au/pub/pub241.html(June 2013).
Missimer, M., Robert, K.H., Broman, G., & Sverdrup, H. (2010). Exploring the possibility of a systematic and geneic approach to social sustainability. Journal of Cleaner Production, 18(3), 112-1107.
Mohammadi Yeganeh, B., Valaei, M. (2014). The Diversification to rural economy to achieve sustainable development, Case study: North Marhamatabad rural district, Miandoab. Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 3(8), 54-70.
Mokhtari Malekabadi, R., Marsousi, N., Hosseini, S.A., Gholami, M. (2014). Assessment and evaluation of socio-cultural sustainability indicators in extractive cities (Case study of Assaluyeh mining town). Journal of Research and Urban Planning, 5(19), 91-110.
Nasrabadi, Z., Firoozi, M.A., Mohammadi Deh Cheshmeh, M. (2016). Measuring and evaluating the socio-economic sustainability of rural areas with emphasis on the dominant agricultural product (Case study: Gulab rural district of Kashan). Zagros Vision Geography and Urban Planning Quarterly, 8 (29), 19-31.
Nouripour, M., Shah Vali, M. (2011). Evaluation of rural sustainability criteria in Dena city based on communication process: Application of hierarchical analysis. Rural Research, 2(1), 63-92.
Portaheri, M., Sajasi Gheidari, H., Sadeghlou, T. (2010). Measuring and prioritizing social sustainability in rural areas using ranking techniques based on similarity to fuzzy ideal solution, (Case study: Suburban rural district of Khodabandeh city). Rural Research, 1(1), 1-31.
Rokanuddin Eftekhari, A.R., Aghayari Hir, M. (2007). Leveling the Sustainability of Rural Development, Case Study of Hir, Geographical Research. 39(61), 31-44.
Riahi, V., Nouri, A. (2014). Diversification of economic activities and sustainability of villages, Case study: Khorramdareh city. Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 3(4), 113-128.
Shabirchima, J., Randinli, D.A. (1994). Implement of decentralization projects in Asia: Local facilities for rural development. Translated by Abbas Hakimi and others, Publications of the Center for Research and Study of Rural Issues, Tehran.
Salehpour, Sh., Jalalian, H. (2017). Measuring the sustainability of quality of life in rural settlements (Case study: Hasanlu village, West Azerbaijan). rural development strategies, 4(4), 427-452.
Shams Al-Dini, A., Jamini, D., Jamshidi, A.R. (2016). Assessment and analysis of social sustainability in rural areas (Case study: Javanrood city). Rural Research, 7(3), 486-502.
Sojasi Gheidari, H., Romiani, A., Sanei, S. (2014). Evaluation and explanation of the function of rural industries in development, case study: Saein Ghaleh village in Abhar city. Space Economics Quarterly, 3(2), 87-105.
Tavakoli, J. (2014). Assessing Socio-Economic Sustainability of Rural Settlements in North and South Khaveh Villages, Lorestan Province. Journal of Applied Research in Geographical Sciences, 14(32), 71-92.
Yarehesar, A., Badrei, S., Portaherei, M., Farajisabokbar, H. (2013). Study and Defining the Process for Selecting Sustainability Evaluation and Appraisal Indicators for Rual Habitats of Metropolitan Areas Case:Tehran Metropolitan. Geography and Development Iranian Journal, 11(32), 127-148. doi: 10.22111/gdij.2013.1168
You, H., Zhang, X. (2017). Sustainable livelihoods and rural sustainability in China: Ecologically secure, economically efficient or socially equitable? Resources, Conservation and Recycling, jo ur nal home p age: www.elsevier.com/locate/resconrec, 1-13.