تحلیل وضعیت پایداری اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی استان ایلام

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی

چکیده

تحولات جامعه روستایی طی دهه های گذشته حاکی از عدم پایداری و وجود چالش های عمده اجتماعی، اقتصادی در روند توسعه پایدار نواحی روستایی می باشد. غفلت از تنوع و تحول مستمر در شرایط اجتماعی- اقتصادی جوامع روستایی و بی توجهی به زیرساخت های اجتماعی- اقتصادی توسعه در جامعه روستایی بر مسائل و چالش های توسعه روستایی افزوده است. از این رو توجه به پایداری اقتصادی-اجتماعی جهت برنامه ریزی و مدیریت مناطق روستایی ضروری است. هدف از انجام این تحقیق تحلیل وضعیت پایداری اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی استان ایلام می باشد که با استفاده از آنالیز فضایی در سامانه اطلاعات جغرافیایی جهت نمونه گیری، از بین 378 روستای بالای 20 خانوار ، 37 روستا به عنوان نمونه انتخاب و 250 پرسشنامه توسط روستاییان تکمیل شده است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی است و جهت گردآوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. همچنین تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از تحلیل واریانس یک طرفه، تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شده است. نتایج آزمون نحلیل واریانس نشان می‌دهد که تفاوت میانگین بعد اجتماعی و اقتصادی در سطوح وضعیت سکونتگاه های روستایی موردپذیرش قرار می‌گیرد، همچنین نتایج تحلیل عاملی نشان می دهد، 145 شاخصی که بیانگر عوامل موثر بر پایداری روستاییان است به 17 عامل ویژه تقلیل می یابند و نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که مولفه‌های اجتماعی(217/0) دارای بیشترین میزان تاثیر و مولفه های اقتصادی (042/0) کمترین میزان تاثیر را در پایداری روستاهای منطقه مورد مطالعه داشته اند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1400
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1400
  • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1400