شراکت روستایی - شهری و توسعه پایدار ناحیه‌ای؛ رویکردی مفهومی و تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شهرها و روستاها با مجموعه‌ای از جریان‌ها و پیوندهای با یکدیگر تعامل دارند. این تعاملات جغرافیای مختلفی را شامل می‌شود که اغلب فراتر از مرزهای اداری محلی و ناحیه‌ای است. این تعاملات و پیوندها می‌تواند علاوه بر آثار مثبت،آثار منفی نیز به همراه داشته باشد. مدیریت شهری و روستایی همیشه به‌طور جداگانه قادر به مدیریت آثار جریان‌ها و پیوندها برای توسعه پایدار شهری و روستایی نیست. همکاری روستایی - شهری و به‌طور خاص شراکت روستایی - شهری، الگوی مؤثری برای پاسخگویی به ضرورت حکمرانی این تعاملات در راستای رفاه و توسعه اقتصادی ناحیه‌ای است. مقاله حاضر با استفاده از روش مرور روایتی به تشریح مفاهیم و ابعاد شراکت روستایی-  شهری و بررسی تجربه‌های جهانی در این زمینه و نیز تأثیرات آن بر توسعه اقتصادی - اجتماعی و پایداری ناحیه‌ای می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد نواحی شهری و روستایی دارایی‌های مختلف و غالباً مکمل یکدیگر دارند. درواقع، شراکت مؤثر روستایی - شهری با استفاده از این دارایی‌ها می‌تواند در تحقق اهداف توسعه اقتصادی و افزایش تولید کالاهای عمومی و همچنین دستیابی به‌ صرفه‌جویی ناشی از مقیاس در ارائه خدمات عمومی نقش مؤثری داشته باشد، و ظرفیت شرکا را برای تصمیم‌گیری در زمینه‌های دارای تأثیرات قلمروی افزایش دهد. علاوه بر این ،شراکت می‌تواند به توسعه فرصت‌های جدید اقتصادی در شهر و روستا کمک نماید. 

کلیدواژه‌ها


Abdolahzadeh, Gh., Tarahomi, B., Sharifzadeh, M., Mahboubi, M. (2016) The role and function of rural cooperatives in rural development of Golestan province, Rural Research and Planning, Vol. 5, No. 16, PP: 137-154.
Agranoff, R., McGuire, M. (1998). The Intergovernmental Context of Local Economic Development, State and Local Government Review, Vol.30, No, 3, PP150-164.
Barca, F., McCann.P. Rodríguez-Pose. A. (2012). The Case for Regional Development Intervention: Place-Based Versus Place-Neutral Approaches, Journal of Regional Science 52(1) DOI: 10.1111/j.1467-9787.2011.00756. x.
Brown, J.W. (2009). Private Public Partnerships for Highway Infrastructure, Capitalizing on International Experience, American trade Initiatives.
Bulderberga, Z. (2014). Rural-Urban Partnership for Balanced Spatial Development in Latvia.
CEMR -Council of European Municipalities and Regions. (2013).CEMR survey on integrated territorial development, Section of United Cities and Local Governments, RURBAN Conference, 24-25 April 2013, Warsaw, Registered in the Register of Interest Representatives, Registration number: 81142561702-61.
Dabson, B. (2019). Regional Solutions for Rural and Urban Challenges, State and Local Government Review, Vol. 51(4) 283-291. DOI: 10.1177/0160323X20925132.
Donadieu, P. (1998). Campagnes Urbaines, Librairie Eyrolles - Paris 5e.
Endo, A., Burnett, K., Orencio, P.M., Kumazawa, T. (2015). Methods of the Water-Energy-Food Nexus, Water, 7(10), 5806-5830; https://doi.org/10.3390/w7105806.
Garrett, J. (2005). Beyond rural urban: keeping up with changing realities. International Food Policy Research Institute (IFPRI), Issue briefs.
Haghshenas, M. A. (2008). Hezare Moaser Dictionary, English to Persian, Moaser Farhang Publication, Tehran.
Hussein, K., Suttie, D. (2016). IFAD research series 5–Rural-urban linkages and food systems in sub-Saharan Africa, The rural dimension. In International Fund for Agricultural Development; IFAD: Rome, Italy, 2016.
IOURM (Iranian Organization of Urban and Rural Municipalities). (2016). Statistical Yearbook.
Lucatelli, S. (2012). Rurban: Rural-Urban Partnership for Sustainable Development, Sustainable Urban Fringes (SURF) Project Dissemination Conference. 27-28 June 2012, Aberdeen City Council.
Moein, M. (2008). Persian Dictionary, by the effort of Azizullah Alizadeh, Ashja Publications, Tehran.
Montfort, A., & Hulst, J. (2012). Institutional features of inter-municipal cooperation: Cooperative arrangements and their national contexts, Public Policy and Administration 27(2):121-144.
OECD. (2013). Rural-Urban Partnerships: An Integrated Approach to Economic Development, OECD Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/9789264204812-en.
OECD. (2017). Rural Urban linkages. The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/rural-urban-linkages.htm.
OECD. (2006). Annual Report on Sustainable Development Work in the OECD,Organisation For Economic Co-Operation And Development.
Ovaska, U., Vihinen, H., Ostindie, H., Farinós, J., Hrabar, M., Kilis, E., Kobal, J., Tisenkopfs, T., Vulto, H. (2021). Network Governance Arrangements and Rural-Urban Synergy. Sustainability 2021, 13, 2952.https://doi.org/10.3390/su13052952.
Proctor, F., & Berdegué, J. (2016). Food systems at the rural-urban interface. Working Paper series No. 194. Santiago, Chile, Latin American Center for Rural Development (Rimisp). (also available at http://rimisp.org/wp-content/files_mf/1467380890194_Felicity_Proctor_Julio_Berdegue.pdf).
Preiss, P.V., Marques, F.C., Wiskerke, J.S.C. (2017). Fostering sustainable urban-rural linkages through local food supply: A transnational analysis of collaborative food alliances. Sustainability 2017, 9, 1155.
Sohrabi, M. (2013). Principles of writing review articles, Pajoohandeh, Vol. 18, No.2, PP: 52-56.
Sukhwani, V., Deshkar, S., & Shaw, R. (2020). COVID-19 Lockdown, Food Systems and Urban–Rural Partnership: Case of NagpurInt. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 5710; doi: 10.3390/ijerph17165710.
Tacoli, T. (2003). The links between urban and rural development,Environment and Urbanization,Vol. 15, No. 1, PP:1-12.https://doi.org/10.1177/095624780301500111.
Tacoli, C. (1998). Rural-urban interactions: A guide to the literature. Environ. Urban. 1998, 10, 147–166. 
UNDP. (2020). Sustainable Development Goals (SDGs), United Nations Development Programme (UNDP). Available online: http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html (accessed on 1August 2020).
UN-Habitat. (2020). Implementing the New Urban Agenda by Strengthening Urban-Rural Linkages-Leave No One and No Space Behind, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). Available online: https://unhabitat.org/books/implementing-the-new-urban-agenda-by-strengthening-urban-rurallinkages (Accessed on 1 August 2020).
UN-Habitat. (2019). Urban-Rural Linkages: Guiding Principles and Framework for Action to Advance Integrated Territorial Development Nairobi. (also available at  https://urbanrurallinkages.files.wordpress.com/2019/07/url-gp_flyer.pdf).
United Nations. (2018). Department of Social and Economic Affairs. https://www.un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html.
United Nation. (2015). Sustainable Development, Department of Economic and Social Affairs.
Veneri, P. (2013). Governance approaches to rural-urban partnerships: a functional perspective to policy making, Regional Development Policy Division GOV, OECD.
Https://shenasname.ir/shahrdari/454,2020.