واکاوی علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی از دیدگاه متخصصین مراکز کشاورزی شهرستان دشتستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان/ملاثانی/ایران

2 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

تغییر کاربری اراضی کشاورزی پدیده‌ای است که در طول توسعه اقتصادی و دوره‌های رشد جمعیت تقریباً اجتناب ناپذیر است، سالیانه بخشی از بهترین اراضی کشاورزی کشور به دلایل متعدد تغییر کاربری یافته و به مصارف غیرکشاورزی تبدیل می‏گردند و خروج این گونه اراضی از مسیر تولید زراعی و باغی لطمات جبران‏ناپذیری را ایجاد می‏نماید. در این راستا مطالعه حاضر به صورت کیفی، با استفاده از روش تئوری بنیادی با هدف واکاوی علل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان دشتستان از توابع استان بوشهر انجام شد. مشارکت‌کنندگان در این تحقیق 16 نفر از متخصصین مراکز کشاورزی در سطح شهرستان بودند که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند گلوله برفی (ارجاع زنجیره‌ای) برای مطالعه انتخاب شدند. معیار تعداد نمونه‏ها اشباع نظری بود. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته استفاده شد. در نهایت داده‌های گردآوری‌شده در قالب 55 مفهوم و 18 مقوله کدگذاری و تحلیل شدند. در نهایت عوامل استخراج‏شده براساس ماهیت آن‏ها در 8 سازوکار اقتصادی (13 عامل)، اجتماعی (7 عامل)، زیست‌محیطی (9 عامل)، رفاهی (8 عامل)، قانونی (7 عامل)، انسانی (4)، حمایتی (2 عامل) و روانی (5 عامل) در قالب مدل استراوس و کوربین جایگذاری شدند.

کلیدواژه‌هامقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 اسفند 1400
  • تاریخ دریافت: 10 مهر 1400
  • تاریخ بازنگری: 22 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 03 اسفند 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 14 اسفند 1400