تحلیل عوامل موثر رقابت‌پذیری بر رشد و توسعه گردشگری در نواحی مقصد روستایی (موردمطالعه: دهستان دوهزار در شهرستان تنکابن)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

گردشگری روستایی، یکی از انواع گردشگری است که نقش مهمی را در توسعه نواحی روستایی دارد. یکی از موضوعات مهم در گردشگری روستایی، رقابت‌پذیری مقاصد گردشگری است که برای افزایش توان بالقوه مقاصد بسیار مورد توجه قرار گرفته است. ازاین‌رو هدف مقاله حاضر ارزیابی عوامل مؤثر در رقابت‌پذیری گردشگری دهستان دوهزار و ارائه راهکار‌های مناسب برای آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و از ابزار پرسش‌نامه برای جمع‌آوری داده‌‌ها استفاده شده که جامعه آماری پژوهش ساکنان دهستان دوهزار بودند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان نمونه آماری به شیوه نمونه‌گیری ساده در دسترس انتخاب شدند. برای تجزیه تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS و PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب اثر مولفه‌هایی نظیر حمایت از رشد و توسعه گردشگری (154/3)، مهمان‌نوازی و پذیرش گردشگری (050/3)، تحلیل رقابتی (567/4)، توسعه (774/5)، جایگاه (626/3)، مدیریت بازدیدکنندگان (055/4) در رشد و توسعه گردشگری دهستان دوهزار تاثیر بیشتری دارند و از بین متغیرهای رقابت‌پذیری فقط منابع و جاذبه‌های محوری در رشد و توسعه گردشگری دهستان دوهزار تاثیر دارد و متغیرهای دیگر از جمله عوامل پشتیبانی، مدیریت مقصد، خطی‌مشی، برنامه‌ریزی و توسعه مقصد، عوامل تقویت‌کننده حتی با نقش تعدیلگر حمایت جوامع محلی در رشد و توسعه گردشگری تاثیر ندارند.  

کلیدواژه‌ها


Afrakhteh, H., Jalaliyan, H., Arami, E. (2019). Analyze Factors Influencing Tourism Competitiveness (Case Study: Sarein City). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 14(2), 457-472. (In Persian)
Amoah, F., Amoah, L. N. A., & Campus, N. (2019). Tourist experience, satisfaction and behavioural intentions of rural tourism destinations in the Eastern Cape, South Africa. African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure, 8(4), 1-12.
Barimani, F., Ramezanzadeh, M., Tabrizi, N., nozarasl, S. (2018). Evaluating Competitiveness of Heath Tourism Destinations based on “Core Resources and Attractions” Factor (Case Study: Spas of Ramsar). Geography and Planning, 22(63), 26-50. (In Persian)
Bălan, D., Balaure, V., & Vegheş, C. (2009). Travel and tourism competitiveness of the world’s top tourism destinations: an exploratory assessment. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(2), 979-987.
Barros, C. P., Botti, L., Peypoch, N., Robinot, E., & Solonandrasana, B. (2011). Performance of French destinations: Tourism attraction perspectives. Tourism Management, 32(1), 141-146.
Batra, A. (2017). Destination Competitiveness: Amazing Bangkok versus Lion City Singapore
Benedetti, J. (2010). The competitiveness of Brazil as a Dutch holiday destination. Unpublished Master Thesis, Breda University of Applied Science, Breda.
Beshkar, E., & Bazrafshan, J., & Toulabi Nejad, M. (2019). Review the position of supporting local communities in tourism development and its impact on sustainable livelihoods villages in the border Township Chabahar. Journal of Geography and Planning,23(69),41-46. (In Persian)
Chin, C. H., & Lo, M. C. (2017). Tourist's perceptions on man-made elements, natural elements and community support on rural tourism destination competitiveness. International Journal of Leisure and Tourism Marketing, 5(3), 227-247.
Dwyer, L., & Kim, C. (2003). Destination competitiveness: determinants and indicators. Current issues in tourism, 6(5), 369-414.
Dupeyras, A., & MacCallum, N. (2013). Indicators for measuring competitiveness in tourism: A guidance document.‏ OECD Tourism Papers, 2013/02, OECD Publishing. (https://doi.org/10.1787/5k47t9q2t923-en).
Eftekhari, A. R., Mahdavi, D., & Poortaheri, M. (2011). Localization process of sustainable development indicators of rural tourism in Iran. Journal of Rural Research, 1(4), 1-41. (In Persian)
Enright, M. J., & Newton, J. (2004). Tourism destination competitiveness: a quantitative approach. Tourism management, 25(6), 777-788.
Farzin, M. R., & Nadalipour, Z. (2010). Factors Affecting the Competitive Advantage of Tourism Destinations in Iran: Chabahar Region. Quarterly Journal of Tourism Studies, 5(14), 41-66 (In Persian)
Fleischer, A., & Pizam, A. (1997). Rural tourism in Israel. Tourism management, 18(6), 367-372.‏
Gomezelj, D. O., & Mihalič, T. (2008). Destination competitiveness—applying different models, the case of Slovenia. Tourism management, 29(2), 294-307.
Haywood, L. K., Nortje, K., Dafuleya, G., Nethengwe, T., & Sumbana, F. (2020). An assessment for enhancing sustainability in rural tourism products in South Africa. Development Southern Africa, 37(6), 1033-1050.
Hall, D., Mitchell, M., & Roberts, L. (2003). Tourism and the countryside: dynamic relationships. New directions in rural tourism, 3-15.
Jafartash Amiri, B., Puyanzadeh, N. (2015). Assessing and prioritizing the factors affecting the tourism industry competitiveness in Iran. JMDP 2015; 28 (3) :85-106
Kułyk, P., & Brelik, A. (2019). Tourist competitiveness of Polish rural areas.
Lane, B, (1994). What is Rural Tourism? Journal of Sustainable Tourism 2(1 & 2), 7–21.
Lane, B., & Kastenholz, E. (2015). Rural tourism: The evolution of practice and research approaches–towards a new generation concept?. Journal of Sustainable tourism, 23(8-9), 1133-1156.
Law, F. Y., & Lo, M. C. (2016). Rural Tourism Destination Competitiveness Of Kubah National Park In Sarawak: Tourism S'perapective. Asian Academy of Management Journal, 21.
Lim, J., Lo, M. C., Mohamad, A. A., Chin, C. H., & Ramayah, T. (2017). The Modeerating Impact Of Community Support On Tri-Dimensional Impacts Of Tourism (Economic, Socio-Cultural, & Environmental) Towards Rural Tourism Competitive Advantage. Internatinal  Journal  of Business & Society, 18.
Lo, M. C., Chin, C. H., & Law, F. Y. (2019). Tourists’ perspectives on hard and soft services toward rural tourism destination competitiveness: Community support as a moderator. Tourism and Hospitality Research, 19(2), 139-157.
Mtapuri, O., & Giampiccoli, A. (2019). Tourism, community-based tourism and ecotourism: a definitional problematic. South African Geographical Journal, 101(1), 22-35.
Naadalipor, Z. (2013). Investigating Quality of Tourism Destination Management in Terms of Competitive Advantage in Chabahar. Journal of Tourism, 1(1), 57-73. (In Persian)
Pearce, DG. (1989). Social impacts of tourism. Social Cultural and Environmental Impacts of Tourism, NSW Tourism Commission, Sydney. 1–39.
Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Competitive Intelligence Review, 1(1), 14-14.
Ramezanzadeh Lasboyee, M., Rezvani, M. R., & Akbarpour, M. (2015). Analysis of the environmental impacts of second home tourism from the perspective of the host community and visitors (Case Study: villages of Dohear region, Tonekabon township). Human Geography Research, 47(4), 625-643. doi: 10.22059/jhgr.2015.52224
Ritchie, J. B., & Crouch, G. I. (2003). The competitive destination: A sustainable tourism perspective. Cabi.
Ritchie, J. R., & Crouch, G. I. (2010). A model of destinatination competitiveness/sustainability: Brazilian perspectives. Revista de Administração Pública, 44(5), 1049-1066.
Rezazadeh, A. & Davari, A. (2014). Structural equation modeling with PLS software. University Jihad Publishing Organization. (In Persian)