دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1401 
تفکیک سطوح پیشایندهای رفتاری بر مبنای شاخص‌های پایداری و خصوصیات فردی کشاورزان (موردمطالعه: شهرستان قلعه گنج)

صفحه 408-419

10.22059/jrur.2022.329903.1670

فاطمه نرماشیری؛ مهدی قربانی؛ غلامرضا زهتابیان؛ حسین آذرنیوند؛ امیر علم بیگی؛ رولند ورنر شولز


ناپایداری منابع آب کشاورزی و توسعه روستایی در دشت رفسنجان

صفحه 484-503

10.22059/jrur.2022.342013.1736

سعید صالحیان؛ مصطفی کدخدایی؛ رحمت اله منشی زاده؛ محمد تقی رضویان