بررسی تأثیرات فرهنگ بر تغییرات الگوی خانه‌های بومی در روستای طولارود بالای شهرستان تالش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 دانشیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

چکیده

به زودی شاهد از بین رفتن الگوهای خانه‌های بومی به واسطه قوانین و روش‌های ساخت جدید خواهیم بود. این مهم بر اهمیت مطالعه و مستندسازی خانه‌های بومی تأکید می‌کند. در این راستا پنج خانه با ویژگی‌های بومی با الگوی یکسان، به صورت هدفمند به عنوان نمونه موردی برای این پژوهش انتخاب شدند که در پای کوه روستای طولارود بالای شهر تالش قرار دارند. ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی در این مقاله استفاده شده است. شرایط موجود خانه‌های تغییریافته برداشت و ترسیم شد. از آنجا که تغییرات در مراحل مختلفی بوده، اطلاعات دقیق آن توسط مصاحبه از ساکنین به دست آمد. پس از ترسیم، پلان‌ها وارد نرم‌افزار ای‌گراف شدند که بواسطه تحلیل‌های کمی آن، لیست‌های عددی مستخرج گردید. این اطلاعات برای تحلیل‌های قیاسی در بخش نتایج و همراه با استدلال استنباطی و منطقی اطلاعات به دست آمده از مصاحبه ساکنان قابل استفاده است. با مقایسه اطلاعات آشکار گردید که ایوان در این خانه‌ها با عمق کم در پیکره‌بندی فضایی همراه با ارزش‌های بالای ارتباط، کنترل و هم پیوندی، اولین و محتمل‌ترین فضا برای پذیرش تغییرات است. یکی از آثاری که برای روستاهای نزدیک شهر می‌توان قائل شد، احتمال تأمین زیرساخت‌هایی همچون برق، لوله‌کشی گاز و آب است که ایده جاگذاری فضاهایی همچون آشپزخانه، حمام و سرویس بهداشتی را برای استفاده از آن‌ها ترغیب می‌نماید. استفاده از تسهیلات مدرن زندگی از طریق تغییر دادن شکل خانه‌های اولیه بومی بواسطه تغییر فرهنگ ساکنین قابل پیش‌بینی است.

کلیدواژه‌ها


Asquith, L., & Vellinga, M. (2005). Vernacular Architecture in the Twenty-First Century, Theory, education and practice. Talor & Francis e-Library, London and New York.
Azarbaad, N. (2016). [Spatial Analysis of Urban-Rural Relations (Persian)]. Tehran: Noreelm Publication.
Dursun, P., & Saglamer, G. (2003). Spatial analysis of different home environments in the city of Trabzon, Turkey. In Proceedings of Space Syntax Fourth International Symposium (Vol. 1),18pp.
Bazen, M. (2016). [Talesh Ethnic region in northern Iran (Persian)]. Translation by Mozafar Amin Farshchian. Tehran: Jame Negar Publication.
Beyti, H., Pourjavad Asl, B., Gharehbaglou, M., Naseri, H. (2021). [The Effect of Climate on the Spatial Organization of Rural Housing Based on the Theory of Space Syntax (Case Study: Villages of East Azerbaijan Province) (Persian)]. Journal of Rural Research, 11(4), 746-765. doi: 10.22059/jrur.2020.306250.1533
Fateh, M., & Daryoush, B. (2010). [Rural Architecture 1-2 (Persian)]. Tehran: Elmo Danesh Publication.
Hamedani Golshan, H. (2015). [Rethinking the theory of "space syntax", an approach in architecture and urban design; Case study: Boroujerdi House, Kashan (Persian)]. Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, 20 (2), 85-92.
Heidar Nattaj, V., & Ahmadi, S. (2019). [The Analysis of Spatial Relationships in Village Houses Based on a Social Approach (Case Study: Village Koopar) (Persian)]. JHRE: 38 (166):19-34. URL: http://jhre.ir/article-1-1617-fa.html
Heidari, AA., Ghasemian Asl, A., & Kiai, M. (2017). [Analysis of the spatial structure of traditional Iranian houses using space syntax method (Case study: Comparison of houses in Yazd, Kashan and Isfahan) (Persian)]. Scientific-Research Quarterly of Islamic Iranian City Studies, No. 28, 21-34.
Jalalian, H. (2017). [The Place of Village in Regional Planning (Persian)]. Tehran: Samt Publication.
Kamalipour, H., Memarian, Gh.H., Faizi, M., & Mousavian, M. F. (2012). [Formal Classification & Spatial Configuration in Vernacular Housing: A Comparative Study on the Zoning of the Reception Area in Traditional Houses of Kerman Province (Persian)]. Housing And Rural Environment, 31(138), 3. magiran.com/p1039379
Khakpour, M., & Eshghi Sanati, H. (2014). [The effect of social factors on the physical texture of Guilan rurals (Persian)]. Quarterly Journal of Housing and Rural Environment, No. 148, 3-20. 
Madahi, S.M., & Memarian, G.H. (2017). [A Space Syntax Analysis of Vernacular Dwelling Configuration (Case Study: Boshrooyeh City) (Persian)]. Journal of Housing and Rural Environment. 35(156): 49-66.
Memarian, Gh. (2002). [Syntax of Architectural Space (Persian)]. Journal of Sofeh, No. 35, 74-84.
Mozaffar, F., Hosseini, S. B., & Abdemojiri, A. (2012). [Culture in Architectural Researches (Persian)]. Journal of Housing and Rural Environment. 31 (138): 29-38.
Mustafa, F. A. & Hassan, A. S. (2010). Spatial-functional analysis of Kurdish courtyard houses in Erbil city. American Journal of Engineering and Applied Sciences. 3(3): 560-568.
Naghavi, M., & Paydar, A., & Mahmoodi, S. (2013). [The role of modernity in cultural changes of rural areas by using similarity to ideal solution (TOPSIS) sample: Shohada Behshahr Rural District (Persian)]. Spatial Planning (Modares Human Science). 17(1 (79)): 105-126.
Pourtaheri, M., Eftekhari, R., & Nikbakht, M. (2011). [Effects of cultural changes on rural housing case study: central district of Qazvin province (Persian)]. Geographic Space Journal. 11(35): 115-134.
Rapoport, A. (1969). House, form and culture. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Rapoport, A. (2004). [Cultural Origins of Architecture (Persian)]. Translation by Al Rasoul, S. & Bank, A., Khiyal Journal, 8: 56-97.
Razjoo, M., Matin, M., & Emamgholi, A. (2019). Analysis of the formation of social interactions in rural housing in temperate and humid climates using the method of space syntax in housing in the plains of Guilan. Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 (2): 371-396.
Rondinelli, D.A. (1985). Applied Methods of Regional Analysis: the Spatial Dimensions of Development Policy. Westview: Boulder.
Şalgamcıoğlu, M. E. (2014, November). Space Syntax: A Dialect of Architectural Design Research. EURAU 2014: "Composite Cities" European Symposium on Research in Architecture and Urban Design. Istanbul, Turkey.
Tabatabai Malazi, F., & Saber Nezhad, J. (2016). [Analytical approach of space syntax in the perception of spatial configuration of Qeshm vernacular housing (case study of Laft village) (Persian)]. Journal of Housing and Rural Environment, 154(35): 75-88.
Taleghani, M. (2010). [Hajatpour House (Persian)]. Tehran: Matn Institute.
Taleshi, M., Azizpour, F., & Dolati, G. (2019). [The Impact Analysis of Spatial Flows on Physio-Spatial Transformation of Peripheral Villages (Case Study: Peripheral Rural Settlements of Karaj Metropolitan, Tankanan Shomali District) (Persian)]. JHRE, 38 (166):79-94.
Varmaghani, H., Soltanzadeh, H., & Mozayan Dehbashi, Sh. (2016). [A comparative study of vernacular housing in Gilan and Mazandaran based on human geographical factors (Persian)]. Quarterly of New Attitude in Human Geography, 7(2): 127-146.