تحلیل سازه‌های اثرگذار بر مشارکت اجتماعی مردم در پروژه‌های بنیاد برکت (موردمطالعه: روستاهای شهرستان سروآباد - استان کردستان)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان سنندج، ایران.

چکیده

یکی از ابعاد مهم توسعه در میان جوامع روستایی، توجه به بعد اجتماعی است به‌طوری‌که، شکست یا موفقیت طرح‌های توسعه روستایی بستگی به درجه مشارکت و درگیری اجتماعات محلی در آن‌ها دارد. مطالعه حاضر به دنبال تحلیل سازه‌های اثرگذار بر مشارکت اجتماعی روستائیان در پروژه‌های عمرانی بنیاد برکت (وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)) در بازه زمانی 1397-1399 روستاهای شهرستان سروآباد استان کردستان است. روش‌شناسی پژوهش کمی و بر اساس روش پیمایش است و برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است. جامعه آماری شامل تمامی افرادی ذی‌نفع در پروژه‌های بنیاد برکت در دهستان‌های اورامان، پایگلان، بیساران و ژریژه شهرستان سروآباد و روستاهای تحت پوشش هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران و نمونه‌گیری سهمیه‌ای متناسب، 385 نفر بالای 18 سال تعیین شد و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS23 انجام شد. نتایج نشان داد بین متغیرهای عدالت اجتماعی، اعتماد نهادی، رضایتمندی مردم از طرح‌های عمرانی، تعلق اجتماعی، پایگاه اجتماعی - اقتصادی و میزان آگاهی مردم از پروژه‌های بنیاد برکت با میزان مشارکت اجتماعی مردم در پروژه‌های بنیاد برکت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین بین متغیرهای احساس امنیت، نوگرایی و وضعیت تأهل با مشارکت اجتماعی مردم در پروژه‌ها رابطه‌ای یافت نشد. درنهایت می‌توان گفت ظرفیت‌های بالای توسعه منطقه در بخش‌های توسعه انسانی، گردشگری و باغداری از یک‌سو و نرخ زیاد بیکاری، عدم سرمایه‌گذاری بخش دولتی و توسعه‌نیافتگی منطقه از سوی دیگر، زمینه پذیرش طرح‌ها و ایده‌های نو در میان مردم را فراهم ساخته و این امر گزاره‌های سنت کلاسیک توسعه (مقاومت روستائیان در برابر ایده‌های نو) را فروریخته است.

کلیدواژه‌ها


Azkia, M. (2007). Sustainable Rural Development, Tehran, Information Publications.
Barkat Foundation. (2020). A comprehensive model for the development of underprivileged and rural areas, Tehran, New Ideas publisher.
Bruce, N. (2017). Social security, growth and welfare in overlapping generations economies with or without annuities journal of public Economics, 41(19), 239-253.
Danesh-Mehr, H., & Ahmadresh, R. (2009). Surveying the social attitudes of villagers towards social participation (case study: Deshe village of Paveh County), Rural Development Quarterly, Volume 1, Number 1: 1-27.
Ghafari, Gh., & Niazi, M. (2016). Participatory Sociology, Tehran, Neshar Press.
Ghasemi, M. A. (2015). investigation of socio-economic factors affecting the participation of villagers in construction projects: a case study of the central part of Kashan city, Rural and Development Quarterly, Volume 8, Number 4: 79-112.
Goetschel, L. (2020). Globalization and social participation: The Challenge of Collective Action, Akadamic Loccum, 46(12), 319-348.
Hyyppa, M., Maki, J. E., & Erkki, A. (2018). Long - term stability of social participation. Springer science, 26(42), 389- 396.
Jatmikowati, S. H., Abdullah, A., & Pangalila, T. (2019). Community participation (analysis on implementation of policies on village development guidelines based on Permendagri No. 114 of 2014 in Simojayan Village, Ampelgading Distric, Malang Regency). International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), 8(3S2), 520-526.‏
Milbrath, L. (2020). Social Participation, U, S, A: Nally College Puslishing Company.
Morissette, T. M. (2019). Elder friendliness and social participation of older adult living within age- segregated retirement Communities University of California at Los Angles. UMI Number: 1466144.
Movarej, M., Pourateshi, M., A.Z., Mirzareza., A.K., & Sokhtanlo, S. (2014). Factors influencing people participation in rural reclamations plans. Iranian Journal of Agricultural Economics and. Development Research. 45 (3), 555-564. doi: 10.22059/ijaedr.2014.53172.
Oakley, P., & Marsden, D. (1984). Approaches to participation in rural development. International labour office.‏
Piškur, B., Daniëls, R., Jongmans, M. J., Ketelaar, M., Smeets, R. J., Norton, M., & Beurskens, A. J. (2014). Participation and social participation: are they distinct concepts?. Clinical rehabilitation, 28(3), 211-220.‏
Pretty, I. (2015). Participatory Learning for Sustainable Agriculture, World Development, pp.1247-1263.
Sapienza, H. J. (2019). Social participation, knowledge acquisition, and knowledge exploitation in young technology-based firms. Strategic Management Journal, 22(67), 587–613.
Statistical Centre of Iran. (2015). General Population and Housing Census.
Susilowati, N., Herdiani, A., & Widhiastuti, R. (2018). Village Community Participation Model in Village Funds Management to Exteriorize the Accountability. KnE Social Sciences, 1024-1038.
Taleb M., Mirzaiee, H., & Naderi, A. (2012). Evaluating the role of participation in rural development projects (case study: rural development projects), Local Development Quarterly, Volume 4, Number 1: 1-18.
Welch, C., Piekkari, R., Plakoyiannaki, E., & Paavilainen, E. (2019). Theorizing from case studies: Towards a pluralistic future for international business research. Journal of International Business Studies, 42(5), 740–762.
Ylirenko, H., Autio, E., & Tontti, V. (2018). Social participation, knowledge, and the international growth of technology-based new firms. International Business Review, 11(95), 279–304.