جغرافیای شادابی: تجزیه و تحلیل مکانی شادابی متأثر از عوامل اجتماعی - اقتصادی در سطح نواحی روستایی (موردمطالعه: روستاهای شهرستان تربت حیدریه)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

3 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

4 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

شادابی قضاوت و ارزیابی فرد از کیفیت زندگی خود است. مطالعات انجام‌گرفته نشان می‌دهد تفاوت‌های مکانی در شادابی افراد بین مکان‌ها و مناطق وجود دارد. تفاوت‌های بین‌المللی، بین منطقه‌ای و بین شهری در شادابی انجام گرفته است، اما تاکنون تفاوت شادابی افراد در مناطق روستایی مختلف به‌ویژه در ایران انجام نگرفته است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی وضعیت شادابی و وابستگی مکانی آن در مناطق روستایی شهرستان تربت حیدریه پرداخته است. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه و مصاحبه از نمونه‌ای منتخب مشتمل بر 380 خانوار از جامعه آماری خانوارهای روستایی شهرستان‌های تربت حیدریه (23105 = N) است که با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای  محاسبه شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی، پرسش‌نامه شادابی فوردایس، رگرسیون چندگانه و برای تحلیل وضعیت شادابی روستاهای موردمطالعه از نرم‌افزار GIS استفاده شده است. نتایج آزمون و مقایسه میانگین‌های شادابی حاکی از آن است که میزان شادابی روستاها در سه دسته پایین (میانگین نمرات 320-355)، متوسط( 356-365) و بالا (366-385) طبقه‌بندی شدند. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد از میان 16 متغیر مستقل مرتبط با شادابی 4 متغیر درآمد با ضریب همبستگی (399/0)، سرمایه اجتماعی (383/0) فاصله 5 کیلومتر با نزدیک‌ترین شهر (599/0) و فاصله 10 تا 15 کیلومتر با شهر با ضریب (452/0) بیشترین همبستگی را با شادابی خانوارهای روستایی داشته است. همچنین بررسی نقشه وضعیت شادابی روستاهای موردمطالعه نیز باتوجه‌به خوشه‌ای بودن شادابی روستاها، وابستگی مکانی شادابی را تأیید می‌کند. نتایج نشان می‌دهد روستاها بسته به اینکه در چه وضعیتی قرار دارند ازنظر عوامل مختلف مانند میزان درآمد، سرمایه اجتماعی، کیفیت زندگی  و فاصله تا شهر، از میزان شادابی متفاوتی برخوردار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها


Agricultural Jihad of Torbat-Haydariah. (2019).
Anbari, M., Haghi, S. (2013). The effects of social risks on women's social vitality, Rural Development, 5(1): 158-133.
Arifwidodo, S., Perera, R. (2011). Quality of life and compact development policies in Bandung, Indonesia. Appl. Res. Qual. Life, 6,159–179.
Aslam, A., Corrado, L. (2012). The geography of well-being. J. Econ. Geogr. 12, 627– 649.
Ballas, D., & Thanis, L. (2022). Exploring the Geography of Subjective Happiness in Europe During the Years of the Economic Crisis: A Multilevel Modelling Approach, Social Indicators Research, https://doi.org/10.1007/s11205-021-02874-6.
Berry, B.J.L., Okulicz-Kozaryn, A. (2011). An urban–rural happiness gradient. Urban Geogr. 32, 871–883.
Brereton, F., Clinch, J.P., Ferreira, S. (2008). Happiness, geography and the environment. Ecolog. Econ. 65, 386–396.
Carbonell, A. F., Gowdy, J. (2007). Environmental degradation and happiness, Ecological Economics, 60, 509- 516.
D'Ambrosio, C., Frick, J.R. (2012). Individual wellbeing in a dynamic perspective. Economica vol 79, pp 284–302.
Deputy of Rural Development of the Presidential Institution. (2015).
Diener, E., Emmons, R.A., Larsen, R.J., Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. J. Pers. Assess. 49, 71–75.
Diener, E., Suh, E.M., Lucas, R.E., Smith, H.L. (1999). Subjective well-being: three decades of progress. Psychol. Bull. 125, 276–302.
Dolan, P., Peasgood, T., White, M. (2008). Do we really know what makes us happy?  review of the economic literature on the factors associated with subjective well-being. J. Econ. Psychol. 29, 94–122.
Easterlin, R.A. (2001). Income and happiness: towards a unified theory. Econ. J. vol. 111, pp 465–484.
Easterlin, R.A., McVey, L.A., Switek, M., Sawangfa, O., Zweig, J.S. (2010). The happiness–income paradox revisited. Proc. Natl. Acad. Sci. 107, 22463–22468.
Florida, R., Mellander, C., Rentfrow, P.J. (2013). The happiness of cities. Reg. Stud. 47, 613–627.
Frey, B., & Stutzer, A. (2002). Happiness and economics. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Grimes, A., Wesselbaum, D. (2019). Moving Towards Happiness? International Migration, Vol. 20, pp 1- 21.
Inglehart, R. (1994). Cultural evolution in an advanced industrial society, translated by Maryam Veter, Tehran: Kavir Publications.
Kahneman, D. (2000). Experienced utility and objective happiness: a moment based approach, In: Kahneman, D. & Tverski, A. (Eds.) 'Choices, values and Frames’, Cambridge University Press, New York. 
Kahneman, D., Krueger, A.B., Schkade, D.A., Schwarz, N., Stone, A.A. (2004). A survey method for characterizing daily life experience: the day reconstruction method. Science 306, 1776–1780.
Kozaryn, A. O. (2011). Geography of European Life Satisfaction, Soc Indic Res, 101, 435- 445.
Lyubomirsky, S. (2010). Hedonic adaptation to positive and negative experiences. In: Folkman, S. (Ed.), The Oxford Handbook of Stress, Health, and Coping. Oxford University Press, New York, pp. 200–224.
Lyubomirsky, S., Sheldon, K.M., Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: the architecture of sustainable change. Rev. Gen. Psychol), 9, pp 111–131.
Mirshah Jafari, E. Abedi, M., Darikondi, H. (2004). Happiness and factors affecting it, Cognitive Science News, 4 (2): 53-58.
Morrison, P.S. (2007). Subjective wellbeing and the city. Soc. Policy J. N. Z. vol. 31, pp 74– 103.
Naibi, H. (1995). A research in social psychology: measuring the level of happiness of heads of households in Tehran, master's thesis in sociology, Faculty of Social Sciences, University of Tehran.
Nawijn, J., Marchand, M. A., Veenhoven, R., & Vingerhoets, J. (2010). Vacationers Happier, but Most not Happier After a Holiday, Applied Research in Quality of Life,vol. 5(1), pp 35-47.
Okenfels, A. (2009). Economics in real life, in search of happiness, translated by Jafar Khairkhahan, Dunyai Ekhtaz newspaper, 9 (2255).
Okulicz-Kozaryn, A. (2011). Geography of European Life Satisfaction, Soc Indic Res, 101, 435-445.
Oswald, A.J., Wu, S. (2010). Objective confirmation of subjective measures of human well-being: evidence from the U.S.A. Science vol. 327, pp576–579.
Rehdanz, K., Maddison, D. (2008). Local environmental quality and life-satisfaction in Germany. Ecolog. Econ. 64, 787–797.
Sadeghi, Kh., Bazarafshan, J., Haji-Nejad, A., Yasuri, M. (2020). Investigation of factors affecting the vitality of rural households (case study: Foman city), Tehran Rural Researches, 11(2): 250-269.
Schimmel, J. (2009). Development as Happiness: The Subjective Perception of Happiness and UNDP’s Analysis of Poverty, Wealth and Development, Happiness Stud, vol 10, pp 93- 111.
Seligman, M.E.P. (1999). Positive social science. J. Posit. Behav. Interv. 1, 181–182.
Senik, C. (2009). Direct evidence on income comparisons and their welfare effects. Journal of Economic Behavior and Organisation 72, 408–424.
Stanca, L. (2010). The geography of economics and happiness: spatial patterns in the effects of economic conditions on well-being. Soc. Indic. Res, 99, pp 115–133.
Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J.-P. (2009). Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress.
Stutzer, A., Frey, B. S. (2003). Reported Subjective Well-Being: A Challenge for Economic Theory and Economic Policy, CREMA Working Paper Series, CREMA - Center for Research in Economics, Management and the Arts, http://hdl.handle.net/10419/214283.
Tobler, W.R. (1970). A computer movie simulating urban growth in the Detroit region. Econ. Geogr., 234–240.
Veenhoven, R. (2017). Greater Happiness for a Greater Number: Did the Promise of Enlightenment Come True? Soc Indic Res 130, pp 9–25.
Veenhoven, R. (2018). Co-development of Happiness Research: Addition to ‘‘Fifty Years after the Social Indicator Movemen, Soc Indic Res, 135:1001- 1007.
Vendrik, C. M. (2013). Adaptation, anticipation and social interaction in happiness: An integrated error-correction approach, Journal of Public Economics, vol 105, pp 131- 149.
Wang, D., Wang, F. (2015). Contributions of the usage and affective experience of the residential environment to residential satisfaction.
Zhu, J., Fan, Y. (2018). Commute happiness in Xi’an, China: Effects of commute mode, duration, and frequency, Travel Behaviour and Society, 11, pp 43- 51.