تحلیل چرایی توسعه نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در شهرستان کامیاران: کاربرد روش نظریه بنیانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

کشاورزی، محور استقلال و توسعه هر کشور محسوب می‌شود. یکی از راهکارهای توسعه کشاورزی، ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی با هدف جلوگیری از ضایعات محصولات و ایجاد ارزش‌افزوده است. هرچند، موانعی موجب شده تا این صنایع نتوانند توسعه لازم را داشته و ناگزیر اجرای مطالعاتی برای شناسایی و مدیریت این موانع ضرورت می‌یابد. این پژوهش نیز با هدف تحلیل چرایی توسعه‌نیافتگی صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به روش استقرائی در شهرستان کامیاران انجام شد. پارادایم تحقیق کیفی بوده و از روش نظریه بنیانی برای جمع‏آوری و تحلیل داده‏ها استفاده شد. جمع‏آوری داده‏ها از طریق مشاهدات میدانی و مصاحبه‏های عمیق با 14 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی، کشاورزان و سرمایه‏‌گذاران شهرستان سنندج و کامیاران انجام شد. نمونه‌‏گیری به شیوه هدفمند و برای تعیین حجم نمونه از قاعده اشباع نظریه‌ای استفاده شد. پس از سه مرحله کدگذاری، داده‏های گردآوری‌شده در قالب 25 مفهوم، 10 مقوله عمده کدگذاری و تحلیل شدند. نتایج نشان داد، چرایی توسعه‌نیافتگی صنایع تبدیلی در شهرستان کامیاران را به ترتیب در الگوی کشت نامناسب و تنوع زیاد در محصولات باغی، ضعیف بودن حمایت‏های دولتی و سازمان‏های ذی مدخل، مشکلات مدیریتی و انگیزشی، بروکراسی و کاغذبازی در فرایند صدور مجوزها، مشکلات اقتصادی مرتبط با احداث و نگهداری صنایع تبدیلی، مشکلات فناوری، ساختاری و برنامه‏ریزی، ضعف مدیریت بازاریابی، ریسک‌گریزی و عدم تمایل به سرمایه‏‌گذاری، ضعف مشارکت اجتماعی و فقدان مواد اولیه، می‌توان یافت. درنهایت پیشنهادهایی در جهت رفع موانع و مشکلات ایجاد و توسعه این صنایع با تأکید بر شرایط شهرستان ارائه شد. 

کلیدواژه‌ها


Agricultural Jihad Organization of Kurdistan. (2019). Statistical Report of agricultural status, available online on: https://kurdistan.mporg.ir/Portal/View/Page.aspx?PageId=8285e2c1-237a-4a32-a236-f3aa4f36a179&t=28
Ahmadian, M., Ghanbari, Y., Aslani Sangdeh, B., & Azizi, H. (2013). Identification and analysis of factors affecting the underdevelopment of agricultural conversion and complementary industries (Case study: Marvdasht city) Journal of Rural Research and Planning, Journal of Research and Rural Planing, 2(4), 125-152.
Ampadu-Ameyaw, R., & Omari, R. (2015). Small-Scale Rural Agro-processing Enterprises in Ghana: Status, Challenges and Livelihood Opportunities of Women. Journal of Scientific Research & Reports, 6(1), 61-72.
Apeaning, R. W., & Thollander, P. (2013). Barriers to and driving forces for industrial energy efficiency improvements in African industries–a case study of Ghana's largest industrial area. Journal of Cleaner Production, 53, 204-213.
Asghari Lafmajani, S., Badakhsh, Y., & Farhadi, V. (2013). A Study of the Problems and Challenges of Rural Industry Development (Case Study: Landeh Villages, Kohgiluyeh County), Abstracts of the National Conference on Rural Development, Gilan
Baniasadi, M., Mozafari, L., & Balali, H. (2020). Investigating the effect of investment and improving the business environment on the employment of agricultural-related conversion and complementary industries in Hamadan province, National Conference on Agricultural Industry and Commercialization, 1-8.
Behzad Nasab, J. (2016). Investigating the status and challenges of food and beverage processing industries with emphasis on agricultural processing industries in Iran, International Conference on New Research in Agricultural Sciences and Environment, pp. 19-1.
Deputy for Entrepreneurship Development and Employment. (2018). Business Development Plan and Sustainable Employment. Ministry of Cooperatives, Labour, and Social Welfare. Available online on: https://karafarini.mcls.gov.ir/icm_content/media/image/2019/03/264730_orig.pdf
Bitsch, V. (2005). Qualitative research: A grounded theory example and evaluation criteria. Journal of agribusiness, 23(345-2016-15096), 75-91.
Eghbali, J., Asadi, A., & Shaban Ali fami, H. (2019). Investigating the problems of developing conversion and complementary industries in the agricultural sector in the city of Frieden, Quarterly Journal of Rural Research, 9(3), 375 – 360.
Eghbali, J., Kalantari, Kh., & Motiei, N. (2016). The role of conversion and complementary industries in the development of agriculture and sustainable food security. Third National Conference of Student Scientific Associations of Agriculture and Natural Resources, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran.
Hassan bagi, A.R., Alibaygi, A.H., Athari, Z. (2019). Problem-finding of Rural Food-Processing Industries in Kaboudarahang Township to Rural Entrepreneurship Development. Journal of Entrepreneurship in Agriculture, 5 (4): 105-116.
International Trade Administration. (2019). Tanzania - Agro-Processing | export.gov. Retrieved 3 December 2019, from https://www.export.gov/article?id=Tanzania-Agro-Processing.
Farahani, H., Hosseinzadeh A., & Nasrin, S. (2017). The role of establishing agricultural conversion and complementary industries on the economic sustainability of villages. Journal of Rural Research, 3(7), 1-10.
Izadi, N., & Hayati, D. (2013). Structures affecting accurate agricultural knowledge: A case study of members of Shiraz urban consulting services companies, Iranian Journal of Agricultural Development and Education, 2, 47 – 35. 
Kalantari, Kh., & Levai Adriani, R. (2017). Identify and explain the challenges facing rural production cooperatives in Iran using a fundamental theory approach. Journal of Cooperatives and Agriculture and Agriculture, 5 (17), 51-33.
Kalantari, Kh., Rahnama, Movahed Mohammadi, H. (2011). Factors promoting and preventing the creation and development of conversion industries in North Khorasan province. Journal of Agricultural Economics and Development, 18 (70), 19-37.
Karami, A., Faryabi, M., & Ahmadvand, M. (2020). Analysis of the Consequences of Establishing Transformation and Complementary Industries in the Agricultural Sector Case: Central Part of Jiroft County, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 8(28), 223-238.
Karamshahy, S. (2011). The Feasibility Of Establishing Conversion And Complementary Industries For Achieving Economic Development In Rural Areas, Case Study: Zarin Dasht County Of Dareshahr Township, (Unpublished Doctoral Dissertation) Zanjan University, Iran.
Karshenasan, A., & Alizadeh, M. (2017). Challenges and opportunities of entrepreneurship development in horticultural processing industries (Case study of North Khorasan province). Journal of Entrepreneurial Strategies, 2(6), 44-50.
Kazungu, M., & Guuroh, R. T. (2014). Assessing the potential of non-farm and off farm enterprises in spurring rural development in Uganda. International Journal of Agricultural policy and research, 2(5), 198-202.
Keding, G. B., Schneider, K., & Jordan, I. (2013). Production and processing of foods as core aspects of nutrition-sensitive agriculture and sustainable diets. Food security, 5, 825-846.
Khodayi steyar, H., Raheli, H., Kohestani, H., & Shojai mazdi, H. (2018). The Analysis of Obstacles and Problems of Processing and Complementary Agricultural Industry Units in villages Sari County. Rural Development Strategies, 5(4), 455-467. 
Mirzaei, A., Asadi, A., & Tahmasebi, M. (2012). Barriers to the development of small and medium enterprises of rural entrepreneurs in Khuzestan province, Quarterly Journal of Entrepreneurship Development, (2) 4, 165-181.
Mohammadi, A., Rokanuddin Eftekhari, A., & Portaheri, M. (2021). Analysis of capacity management of conversion and complementary industries in rural areas of Zirkuh city. Space Economics and Rural Development, 9(1), 96-113.
Moradi, Kh., Agahi, H., Zarafshani, K., & Papzan, A. (2016). Qualitative Analysis of Challenges Facing Fruit Processing Industries in Kermanshah Province Using NVivo Softwar, Journal of Rural Research, 6(3), 483-514.
Nkwabi, J., Mboya, L., Nkwabi, J., & Nkwabi, J. (2019). A Review of The Challenges Affecting The Agroprocessing Sector In Tanzania. Asian Journal of Sustainable Business Research, 1(2), 68-77.
Olamide, E., Ogujiuba, K., & Maredza, A. (2022). Exchange rate volatility, inflation and economic growth in developing countries: Panel data approach for SADC. Economies, 10(3), 67.
Omani, A., Salmanzadeh, S. (2014). Identifying the effective factors on innovation management in conversion and complementary industries of livestock products in rural areas of Khuzestan province. Village and Development, 6 (4), 121-141.
Onu, M.E., & Ekine, D.I. (2009). Critical challenges to small-scale rural business firms: A case study of poultry farm enterprise in Ido LGA, Oyo State. Asia-Pacific Journal of Rural Development, 19(2), 143-166.
Papzan, A., & Shiri, N. (2013). Investigating obstacles and problems in the development of organic agriculture. Journal of Space Economics and Rural Development, 1(1),113-126.
Poor-ramazan, I., & Akbari, Z. (2015). The effects of creating conversion and complementary industries in the agricultural sector on rural economy: a case study; Central part of Rasht city, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 3(4), 164-145. 
Radfar, R., & Teymouri, M. (2011). A Study of the Experiences of Selected Countries in the Food Industry in Iran, Publications of the Institute for Planning Research, Agricultural Economics and Rural Development.
Rahmanian Koushkaki, M., Mahdavi Hajiloui, M., & Khaledi, Sh. (2017). Analysis of driving factors and obstacles to the development of rural entrepreneurship with emphasis on conversion and complementary industries in the studied agricultural sector: Camphiroz sector (Marvdasht city). New Attitudes in Human Geography, 9(1), 53-70.
Sundar, K., & Srinivasan, T. (2009). Rural industrialisation: challenges and proposition. Journal of Social Sciences, 20(1), 23-29.
Swai, M. (2017). Factors affecting the growth of small and medium agro-processing firms in Tanzania: a case of sunflower oil processors in Dodoma. Masters. The University of Dodoma.
Taherkhani, M. (2003). Recognition of effective factors in rural-urban migration with more emphasis on the migration of rural youth (Qazvin province (. Modares Journal of Humanities, 6(2), 41-60.
World Health Organization. (2016). Mar. Published online 2016, 1Feb, 228–229.