تحلیل عوامل پیش برنده تنوع‌بخشی به فعالیت‌های اقتصادی روستاهای شهرستان ماسال

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استاد، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 استادیار، گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

برای پایدارسازی اقتصاد روستایی ،وجود تنوع، یکی از ضروریات جوامع مختلف قلمداد شده و رعایت این اصل، ثبات و پایداری ساختارهای اقتصادی را تسهیل خواهد نمود. بر همین اساس هدف از این پژوهش تحلیل عوامل پیش برنده تنوع‌بخشی در فعالیت‌های اقتصادی  روستاهای شهرستان است. این تحقیق کاربردی است و روش انجام آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق نیز 68 نفر از دهیاران و کارشناسان دستگاه‌های اقتصادی شهرستان ماسال هستند که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعیین گردید. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که گویه‌های آن با نظرات کارشناسی استاد راهنما و مبانی نظری تحقیق تهیه و تنظیم شده است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که 23 عامل پیش برنده در تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی روستاهای شهرستان ماسال نقش دارد . نتایج آزمون فریدمن نشان داد که شاخص‌ وجود زمینه‌های متعدد جهت جذب توریسم با رتبه میانگین 09/20، دارای بیشترین اهمیت و شاخص سطح سواد جوانان روستایی به‌ویژه دختران با رتبه میانگین 53/5 دارای کمترین اهمیت در بین عوامل مطرح‌شده است. بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده می‌توان نتیجه گرفت که تدوین طرح جامع تنوع‌بخشی به اقتصاد روستاهای شهرستان ماسال با شناسایی و گنجاندن تمامی ظرفیت‌های محدوده موردمطالعه ازجمله مواردی است که باید در اولویت کار مسئولان این شهرستان قرار گیرد. 

کلیدواژه‌ها


Abimbola, A. O., & Oluwakemi, O. A. (2016). Livelihood Diversification and Welfare of Rural Households in Ondo State, Nigeria, Journal of Development and Agricultural Economics, Analysis of Theory and Practice, Geographical Paper, Vol. 5, No. 189, PP. 549-557.ASTI Country.
Alavizadeh, S. M., & Kermani, M. (2010). Diversification of economic activities as an approach to sustainable rural development, National Conference on the contribution of agriculture and natural resources in the development of the Islamic Republic of Iran, Rasht.
Anabestani, A. A., Tayebnia, S. H., Shayan, H., Rezvani, M. R. (2015). The analysis of barriers regarding variations in economic activities of bordering villages located in Marivan. Journal title 2015; 3 (10) :87-111. URL: http://serd.khu.ac.ir/article-1-2170-fa.html
Azarya, V. (2020). New Immigrants in the Israeli Armed Forces; Arm Forces and Society; V0l. 6.
Bazargan, A. (2011). Diversification of rural economy in order to achieve sustainable development, case study: Miracles village of Zanjan city, master's thesis in rural planning, Zanjan University.
Charaghi, M., Ghadiri Masom, M., & Rezvani, M. R. (2016). The Role of Non-Agricultural Incomes in Food Security of Rural Households. Journal of Food Technology and Nutrition, 13(4), 71-78.
Choi, H.S. (2012). Rural Industrialization through science and technology. Korea: Institute of industrial science and technology.
Copus, K. A. (2018). From Core – Periphery to Planning Studies, Vol, No4, Car Fax Publishing
Corral, L., Reardon, T. (2019). Rural nonfarm incomes in Nicaragua. World Development, Vol. 29, No. 3, PP: 427–442.
Ersado, L. (2018). Income Diversification in Zimbabwe : Welfare Implications from Urban and Rural Areas. Policy Research Working Paper; No. 3964. World Bank, Washington, DC. 
Escobal, J. (2017). The Determinants of Nonfarm Income Diversification in Rural Peru. World Development, Vol. 29, No. 3, PP: 497–508.
Golmohammadi, F. (2010). Deployment of Handcraft Industries and Average Technology in Rural Areas of Iran for expansion of Tourism and Sustainable Rural Employment. JHRE 2010; 29 (131) :73-94. URL: http://jhre.ir/article-1-34-fa.html
Ghadermarzi H. (2015). Employment Strategic Planning in Rural Area of Javanrood . Journal title 2015; 4 (11) :109-130. URL: http://serd.khu.ac.ir/article-1-2241-fa.html
Ghadiri Masoum, M., Zianoushin, M. M., & Khorasani, M. A. (2018). Economic Sustainability and Its Relation to Spatial-Location Features in Iran: A Case Study of the Villages in Kouhin Subdistrict of Kaboudrahang County. Village and Development, 13(2), 1-29.
Gibson, J., Susan, O. (2018). The Effect of Infrastructure Access and Quality on NonFarm Enterprises in Rural Indonesia, World Development, Vol. 38, No. 5, PP: 717–726.
Hajian, N., Ghasemi, M., & Mofidi, A. (2019). The Role of Variety of Economic -Agronomic and Non-Agricultural Activities on the Resilience of Farmers’ Rural Households in the Areas Exposed to Drought (Case Study: Chenaran County). Journal of Geography and Environmental Hazards, 7(4), 31-52. doi: 10.22067/geo.v0i0.71994
Henry, M., & Drabenstott, M. (2020). A New Micro View of the US Rural Economy, Economic Review, 2nd quarter, PP: 53-70.
Hertz, T., Winters, P., De La O, A.P., Quinones, E., Davis, B., Zezza, A. (2019). “Wage inequality in international perspective: Effects of location, sector, and gender”, Conference Paper – FAO-IFAD-ILO Workshop on “Gaps, trends and current research in gender dimensions of agricultural and rural employment: Differentiated pathways out of poverty, Rome. (2019).
Hoang, X., Cong, S. (2017). Non-Farm Activity, Household Expenditure, and Poverty Reduction in Rural Vietnam: 2002–2008, World Development, Vol. 64, PP: 554–568.
IFAD. (2019). From summit resolutions to farmers’ fields: Climate change, food security and smallholder agriculture, Proceedings of the Governing Council High-Level Panel and Side Events.
ILO. (2012). Global Employment Trends 2012. Preventing a deeper job crisis, Geneva: ILO.
Javan, J., Alavi Zadeh, S.A.M., & Kermani, M. (2011). The Role Of Economic Activities Diversification In Sustainable Rural Development Case Study: County Of Semirom. Geography, 9(29), 17-43. SID. https://sid.ir/paper/150426/en
Javan, J., & Heidari Mokarrar, H. (2011). The role of wells in diversifying rural economy Case study: Zahak city in Sistan and Baluchestan, Human Geography Research, No. 76, pp. 49-66. (In Persian)
Khatun, D. (2015). Rural Livelihood Diversification in West Bengal: Determinants and Constraints, Agricultural Economics Research Review,Vol. 25(No.1) , pp 115-124
Lanjouw, P. (2019). Nonfarm employment and poverty in rural El Salvador. World Development, Vol. 29, No. 3, PP: 529–547.
Motei Langroudi, S. H., Riahi, V., Jalalian, H., & Ahmadi, A. (2019). Explaining the Factors Affecting Differentiation of Economic Activities among the Villagers (Case Study: Villages in Saqez, Iran). Human Geography Research, 51(1), 193-209. doi: 10.22059/jhgr.2018.254080.1007664. (In Persian)
Nasiri, E. (2018). Rural Industries, an Effective Factor in Iran\'s Social and Economic Development Process: A Case Study of Boumehen Villages in Tehran Province. Village and Development, 11(1), 35-58.
Taghdisi, A., Karamshahi, S., & Shayan, M. (2018). The Assessment of Approach diversification of economic activities in achieving to rural sustainable development A Case Study central part of Dareshahr county. Geography and Human Relationships, 1(2), 608-622. (In Persian)
Yunez-Naude, A., Taylor, J. E. (2017). The Determinants of Nonfarm Activities and Incomes of Rural Households in Mexico, with Emphasis on Education, World Development 29(3):561-572,DOI:10.1016/S0305-750X(00)00108-X.