شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر برنامه‌ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه‌های بوم‌گردی (موردمطالعه: منطقه 9 آمایش ایران)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

برنامه‌ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه‌های بوم‌گردی به ما این امکان را می‌دهد تا دریابیم که چگونه چرخه زندگی اقامتگاه‌های بوم‌گردی تحت تأثیر نتایج شبکه‌های ارتباطی آن‌ها قرار گرفته و تا چه اندازه هماهنگی و اعتماد بین پیوندهای (عمودی و افقی) موجود در زنجیره به تشکیل خوشه‌ها کمک می‌کند. ازاین‌رو، تعاملات نزدیک میان حلقه‌های زنجیره ارزش، بازارهای پشتیبان، محیط توانمندساز، ارتباطات عمودی - افقی و بازار نهایی در ابعاد مشارکتی، یکپارچگی، کارایی و اثربخشی و... زمینه‌ساز توسعه پایدار فضایی می‌شود. این پژوهش به شیوه توصیفی - پیمایشی انجام شده است که بر پایه نظرخواهی از خبرگان، ذی‌نفعان و گردشگران زنجیره ارزش استوار است. جامعه آماری پژوهش شامل 128 روستا دارای جمعاً 189 اقامتگاه بوم‌گردی در منطقه 9 آمایش کشور (استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی) است. بر اساس روش ‌ تخمین شخصی، 20 درصد از حجم جامعه آماری مبنا قرار گرفت که درنهایت تعداد 26 روستا و 38 اقامتگاه بوم‌گردی تعیین گردید. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS و GIS صورت گرفت. یافته‌های پژوهش بر اساس آزمون گابریل نشان داد که شاخص‌های مشارکت با میانگین کلی 98/2 و کارایی با میانگین 95/2 نسبت به سایر شاخص‌های برنامه‌ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه‌های بوم‌گردی اهمیت بیشتری دارند. همچنین نتایج حاصل از آزمون T تک‌ ‌نمونه‌ای نشان داد تمامی شاخص‌های برنامه‌ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در وضعیت نامطلوبی قرار دارند و نتایج تحلیل رابطه خاکستری نیز در این مورد نشان داد روستاهای موردمطالعه به لحاظ برنامه‌ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه‌های بوم‌گردی در منطقه با یکدیگر برابر نیستند.

کلیدواژه‌ها


Addink, H. (2019). Good Governance (Concept and Context). First Edition: Great Clarendon Street, Oxford, OX2 6DP, United Kingdom, 1-325.
Aminian, N., Seyed Naghavi, M. (2018). Presenting Pattern of Good Governance of Tourism in Iran. Tourism Management Studies, 13(42), 27-102. doi: 10.22054/tms.2018.9018.
Asprogerakas, E., & Zachari, V. (2019). The EU territorial cohesion discourse and the spatial planning system in Greece. European Planning Studies, 28 (3), 583-603.
Azimi Amoli, J. (2011). Good Governance Analysis in Rurals Sustainability (Case Study: Mazandaran Rurals Province). Ph. D Thesis in Geography and Rural Planning, Supervisor: Dr. A. R. Eftekhari, 1-304.
Beaumont, N., & Dredge, D. (2010). Local tourism governance: A comparison of three network approaches. Journal of Sustainable Tourism, 18 (1), 7-28.
Bichler, B.F. (2019). Designing tourism governance: The role of local residents. Journal of Destination Marketing & Management, 1-12.
Biswas, R., Arnab, J., Arya, K., & Ramamritham, K. (2019). A goodgovernance framework for urban management. Journal of Urban Management, 8, 225–236. https://doi.org/10.1016/j.jum.2018.12.009.
Borouj, A. (2012). A comparative study of ecotourism eco-lodges in desert areas from the perspective of sustainable tourism development. Master Thesis in Tourism Management in Marketing, Allameh Tabatabai University, Faculty of Management and Accounting, 1-250.  
Buhalis, D. (2010). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21 (1).1-27.
Casais, B., Fernandes, J., Sarmento, M. (2020). Tourism innovation through relationship marketing and value co-creation: A study on peer-to-peer online platforms for sharing accommodation. Journal of Hospitality and Tourism Management, 42, 51-57.
Department for Regional Development Northern Ireland. (2001). Publications Orderline Corporate Document Services The Studios, 89 Holy wood Road, 1-266. 
Derlukiewicz, N., Snie˙zyk, A. M., Mankowsk, D., Dyjakon, A., Minta, S., Pilawk, T. (2020). How do Clusters Foster Sustainable Development? An Analysis of EU Policies. Sustainability, 12, 1-15.
Ebrahimi, A. (2017). Town and Country Planning (A series of specialized meetings of Town and Country Planning). First Edition.Tehran: Specialized publisher of architecture and urban planning.
Ebrahimpour Azbari, M., Moradi, M., Momeneh, M. (2017). The Role of Customer Pressure and innovativeness on Sustainable Supply Chain Management and Sustainable Competitive Advantage. Industrial Management Studies, 15(47), 121-150. doi: 10.22054/jims.2017.8119.
Economic Commission for Latin America and the Caribbean. (2017). Rural industrial policy and strengthening value chains. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), ECLAC Books, Editor:Ramon Padilla-Perez 145, Santiago, Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 1-236.
Eftekhari, A. R., Khalifeh, E., Pourtaheri, M., Rahmani-fazli, A. (2016). Analyzing of the spatial planning management's pattern of rural regions in Iran, case study: Rural Development Plans of Tehran Province. MJSP,20 (3), 61-104.
Eftekhari, A.R., Azimi Amoli, J., Pourtaheri, M., Ahmadypour, Z. (2012). Presentation of an Appropriate Rural Good Governance Model in Iran Case study: Rural Areas of Mazandaran Provience in Iran. Geopolitics Quarterly, 8(26), 1-28.
Eftekhari, A.R., Pourtaheri, M., Fazli, N. (2014). Analysis of Factors Affecting the Development of Entrepreneurship in Rural Tourism. Journal of Tourism Planning and Development, 3(8), 87-107.
Evans, R., Vermeulen, W. J.V. (2021). Governing electronics sustainability: Meta-evaluation of explanatory factors influencing modes of governance applied in the electronics value chain. Journal of Cleaner Production, 278,1-16, 10.1016/j.jclepro.2020.122952.
Feller, A., Shunk, D., & Callarman, T. (2006). Value Chains Versus Supply Chains. 1-7. Access in www.bptrends.com
Fillis, L., Telford, N. (2020). Handbook of Entrepreneurship and Marketing. ‎ Edward Elgar Pub, 480.978-1785364563.
Gispert, O.B., Clave, S.A. (2020). Dimensions and models of tourism governance in a tourism system: The experience of Catalonia. Journal of Destination Marketing & Management, 17, 1-13.
Habibpour Gatabi, K., & Safary Shaly, R. (2012). Comprehensive Manual for Using SPSS in Survey Researches. 1 Edition. Tehran: Loviyeah.
Hafeznia, M.R. (2006).An Introduction to the Research Method in Humanities.21 Edition. Tehran: Samt.
Hajarian, A. (2022). Responsibility for Good Governance on the Social Sustainability of Rural Households (Case Study: Rural Areas of Kashan). Geography and Environmental Sustainability, 12(1), 41-55. doi: 10.22126/ges.2022.7385.2490.
Hajializadeh, J., Mousavi, A., Zarafshan, A. (2016). An analysis of the correlation between the pattern of Good urban governance and the level of citizen participation. Geographic Space, 16(54), 237-260.
Hawkins, D.E., Calnan L. M. (2009). Comparative Study of the Sustainability of Donor-supported Tourism Clusters in Developing Economies. Tourism Recreation Research, 34:3, 269-282, DOI: 10.1080/02508281.2009.11081602.
Heidari Sarban, V., Arshadi, A., Saeb, S., Ziarati, M. (2018). Evolution of the Effects of Governance on the Development of Rural Tourism, Case Study: Nir County. Geographical Journal of Tourism Space, 7(25), 33-50.
Imani, B., & Fathi, B. (2019). Assessing and analyzing the performance of dehijans with an emphasis on a competent governance approach. Case study: Villages in the central part of Ardabil city. Rural Development Strategies, 6(1), 51-62.
International Monetary Fund. (2020). https://www.imf.org.
International Labour Organization. (2017). Rapid market assessment of responsible tourism in vietnam. International Labour Of-fice, CH-1211 Geneva 22, Switzerland, The International Labour Office welcomes such applications. Acess of /www.ilo.org.
Jeong, Y. (2020). Measuring Community-based Tourism Governance. Ph.D. Thesis, Seoul National University, Department of Forest Sciences, Forest Environmental Science Major, 1-133.
Jones, P.J.S, Lieberknecht, L.M & Qiu, W. (2016). Marine spatial planning in reality: Introduction to case studies and discussion of Findings. Marine Policy, Vol 71, 256-264.
Kilelu, C., Klerkx, L., Omore, A., Baltenweck, I., Leeuwis, C., Githinji, J. (2017). Value Chain Upgrading and the Inclusion of Smallholders in Markets: Reflections on Contributions of Multi-Stakeholder Processes in Dairy Development in Tanzania. The European Journal of Development Research, 29 (5), 1102–1121.
Koopmans, M.E., Rogge, E., Mettepenningen, E., Knickel, K. (2017). The role of multi-actor governance in aligning farm modernization and sustainable rural development. Journal of Rural Studies, 1-11, 10.1016/j.jrurstud.2017.03.012.
Martinez-Perez, A., Elche, D., Garcia-VillaVerde, P. (2019). From diversity of interorganizational relationships to radical innovation in tourism destination: The The role of knowledge exploration. Journal of Destination Marketing and Management, 11(80–88).
Medeiros, E. (2017). From smart growth to European spatial planning: a new paradigm for EU cohesion policy post-2020. European Planning Studies, 25 (10), 1856-1875.
Miri, M., Sharifzadeh, M., Abdullahzadeh, Gh.H., Abedi Sarvestani, A. (2020). The value chain analysis of fisheries businesses with an entrepreneurship orientation - case of beach seine fishing cooperative of Golestan Province. Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, 6(4), 1-16. doi: 10.22069/jead.2021.18283.1423.
Movahed, A. (2008). Spatial distribution of accommodation centers in historical cities (Case study: Isfahan). Journal of Human Geography Research. 65, 105-116.
Navruz-zoda, Z. B. (2020). Cluster tools for organizing pilgrimage tourism at the meso level. ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84), 365-370.
Nico Nesbati, A. (2011). Governance and development: past, present, future. Quarterly Journal of Planning and Budget, Volume 16, Number 4, 129-154.
Norouzi, A., Mahdavi, D., & Badrizadeh, Z. (2018). Evaluating the Performance of Village Administrations Using the Framework of Rural Good Governance Indicators (A Case Study: Rural Areas in Central District of Isfahan County). Journal of Rural Research, 8(4), 649-662.
OECD. (2020). OECD Tourism Trends and Policies 2020. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/6b47b985-en, 1-384.
Pomeroy, P., Navy, H., Joan Ferrer, A., Purnomo, A.H. (2017). Linkages and Trust in the Value Chain for Small-scale Aquaculture in Asia. Journal of the World Aquaculture Society, 48 (4), 542-554.
Portaheri, M. (2021). Methods and techniques of decision making in geography. First Edition. Tehran: Qoms Publishing.
Porter, M. (2010). Chapter 4: Value Chain Analysis. Acess in https://shodhganga.inflibnet.ac.in.
Pulido-Fernandez, J.I., Pulido-Fernandez, M.L.C. (2017). Proposal for an Indicators System of Tourism Governance at Tourism Destination Level. Journal of Soc Indic Res, 1-48.
Qian, Ch., Sasaki, N., Shivakoti, G., & Zhang, Y. (2016). Effective governance in tourism development – An analysis of local perception in the Huangshan mountain area. Tourism Management Perspectives, 20, 112-123.
Rabbani, R., Shafi, Z., Anabestani, AA. (2019). Investigating the factors affecting the selection of tourists in relation to ecotourism Eco-lodges as a product of low-acceleration tourism (Case study: Ecotourism Eco-lodges in Isfahan province). 4 National Conference on Management, Accounting and Economics with Emphasis on Regional and Global Marketing, Tehran, Shahid Beheshti University, 1-18.
Risteski, M., Kocevski, J., Arnaudov, K. (2012). Spatial planning and sustainable tourism as basis for developing competitive tourist destinations. Social and Behavioral Sciences, 44, 375-386.
Roxas, F.M.Y., Rivera, J.P.R., & Gutierrez E.L.M. (2020). Mapping stakeholders’ roles in governing sustainable tourism destinations, Journal of Hospitality and Tourism Management, 45, 387-39.
Sadeghi, A., Ghaderi, A. (2016). Demand chain management model: a tool to create value for stakeholders. Fifth National Conference on Modern Management Sciences, Golestan Province, Gorgan, 1-21.
Samii, J. (2017). Evaluation and analysis of the role of good governance in the governance of Gorgan. Master Thesis in Geography, Gorgan University, Supervisor: Dr. Khoda Rahmbazi, 1-94.
Scholten, T, Hartmann, Th., & Spit, T. (2019). The spatial component of integrative water resources management: differentiating integrationof land and water governance. International Journal of Water Resources Development, 36 (5), 800-817.
Shahbazi, F. (2017). Preference consensus of ecotourists, stakeholders and experts for ecotourism value chain upgrading in Fuman, North of Iran. Master Thesis in Natural Resources Engineering - Forestry, Urmia Faculty of Natural Resources, Supervisor: Marzieh Hajjarian, 1-158.
Sharifzadegan, M. H., Fathi, H., Malekpour Asl, B. (2015). Good governance, institutionalization for development (lessons from national to urban level and experience from Iran). First Edition, Tehran: Tehran City Studies and Planning Center.
Sharma, A., Gaur, J. (2017). Importance of tourism value chain analysis system (VCAS) towards pro- poor tourism development in Madhya Pradesh Region, India. Research Journal of Management Sciences, Vol. 6(1), 6-8.
Song, H., Liu, J., Chen, G. (2012). Tourism Value Chain Governance: Review and Prospects. Journal of Travel Research, 52, 1, 15-28.
Statistical Center of Iran. (2016). Statistical data and information
Stipanovic, CH., Rudan, E. (2016). Tourism product club in generating the value chain. Journal of Management Studies, 14 (2), 214-222.
Taghvae, M., Abdoallahzadeh, M., Pooreidivand, L., Afsharpoor, F. (2012). An analysis of finding optimal location for residential centers in Tabriz through the AHP approach. Geographic Space, 13(43), 171-189.
Thaithong, N. (2016). An investigation of tourism stakeholder networks and and cluster sustainability in Samui Island, Thailand. University of Hull, Supervisor: Saxena, Gunjan; Tsagdis, Dimitrios, 1-414.
Tsuji, M., Giovannetti, E., Kagami, M. (2019). Industrial Agglomeration and New Technologies A Global Perspective. Chapter5: Globalization, industrial districts and value chains, Roberta Rabellotti, 1-383. 
Uddin, M. T., Goswami, A., Rahman, M. S., Dhar, A.R. (2019). How can governance improve efficiency and effectiveness of value chains? An analysis of pangas and tilapia stakeholders in Bangladesh. Aquaculture, 510,206-215.
UNDP. (2002). Access in https://www.undp.org, Posted on May 11, One governance challenge, three vaccines.
United Nations Development Programme. (2020). Annual Report. 1-47. Access in https://iran.un.org.
Van der Zee, E., Gerrets, A.M., Vanneste, D. (2017). Complexity in the governance of tourism networks: balancing between external pressure and internal expectations. Journal of Destination Marketing and Management, 1-20, 
Vysochan, O., HYK, V., & Hrvniv, T. (2021). Attributive-Spatial tourist Clusteration of Regions of Ukraine. GeoJournal of Tourism and Geosites, 35(2), 480–489. 
Watabaji, M., Molnar, A., & Gellynck, X. (2016). Integrative role of value chain governance: evidence from the malt barley value chain inEthiopia. Institute of Brewing & Distilli, 122 (4), 670-681.
Western Australian Planning Commission on. (2019). The Shire of Serpentine Jarrahdale Local Planning Strategy. Ordinary Council Meeting 19 August, 1-127.
World Bank. (2020). Georgia - Beyond Arrivals : Emerging Opportunities for Georgian Firms in Tourism Value Chains (English). Washington, D.C, 1-47.
Yuzbaşıoglu, N., & Dogan, O. (2021). Strategic Governance in The Marina Sector in the Context of Marine Tourism Cluster. Almatourism. Journal of Tourism, Culture and Territorial Development, 12(23), 59–82.