کاربست آینده‌نگاری در مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه‌علیا

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 دانشیار، گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.

4 دانشیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

امروزه کم‌آبی به‌ویژه در بخش کشاورزی از محرزترین مسائل در کشور ایران هست و در آینده بروز چالش‌های مختلف در وضعیت منابع آب امری اجتناب‌ناپذیر است و بر این اساس تصمیم‌گیری درست و بهینه مستلزم مطالعه همه‌جانبه در آینده است که انجام تحقیقات آینده‌نگاری را قابل‌توجیه می‌کند. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی، تک مقطعی و هنجاری است که از رویکرد آینده‌نگاری برای مدیریت پایدار منابع آب زیر‌زمینی در بخش کشاورزی حوضه کرخه‌علیا بهره برده شده است. جامعه آماری این تحقیق تمام کارشناسان از نهادهای دانشگاه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان، مدیریت بانک کشاورزی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان و اداره محیط‌زیست شهرستان کوهدشت انتخاب شدند. در ابتدا با انجام مصاحبه‌های نیم ساختارمند به شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر مدیریت پایدار منابع آب زیرزمینی اقدام شد و در ادامه از تکنیک تحلیل پیشران‌ها و با استفاده از نرم‌افزار MAC-MIC به شناسایی پیشران‌های مؤثر از بین مؤلفه‌های حاصل از مصاحبه اقدام شد. این حوزه‌ها به ترتیب اولویت عبارت‌اند از توسعه زیرساخت‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌ها و توسعه دانش و آگاه‌سازی بهره‌برداران از مشکلات منطقه (با میزان امتیاز اثرگذاری 26)، ارزش‌گذاری آب و حذف یارانه‌های مرتبط با آب در بخش کشاورزی (با کسب امتیاز 21)، توسعه مشاغل غیرزراعی در جوامع روستایی (با میزان امتیاز اثرگذاری 28) و تقویت ارتباط نهادهای مرتبط با آب (با میزان امتیاز اثرگذاری 29). نتایج نهایی این تحقیق نشان داد که لازمه تحقق پایداری منابع آب زیر‌زمینی توجه همزمان به چندین حوزه مختلف هست و این تنوع را می‌توان از متفاوت بودن ماهیت پیشران‌ها دریافت.

کلیدواژه‌ها


Alipour, A., Rahimi, J., & Azarnivand, A. (2017). Investigating the quality of underground water for drinking and agriculture - a prerequisite for planning land use in arid and semi-arid areas of Iran. Pasture and Watershed Management (Natural Resources of Iran). 70(2) pp. 423-434
Balali, H., & Viaggi, D. (2015). Applying a System Dynamics Approach for Modeling Groundwater Dynamics to Depletion under Different Economical and Climate Change Scenarios. Water .7,pp. 5258-5271
Derke, M., Zarafshani, K., & Sharfi, L. (2018). Contract farming, a way towards sustainable agricultural development, the fourth international conference on agricultural and environmental engineering with a sustainable development approach, Shiraz
Fisher, G., Wisneski, J. E., & Bakker, R. M. (2020). Strategy in 3D: Essential Tools to Diagnose, Decide, and Deliver. Published to Oxford Scholarship Online: July 2020. DOI: 10.1093/oso/9780190081478.001.0001
Gholamrezai, S., Sepahvand, F. ( 2017). Farmers’ participation in water user association in western Iran. Journal of water and land development section of land reclamation and environmental engineering in agriculture, 2017 2017, no. 35 (x–xii): 49–56 
Godet, M., Durance, Ph. (2011). Strategic Foresight for Corporate and Regiona Development, UNESCO.l
Hosni, H., El-gafy, I., Ibrahim, A., & Abowarda, A. (2014). Maximizing the economic value of irrigation water and achieving self sufficiency of main crops. Ain Shams Engineering Journal 5, 1005-1017
Hosseinpour, M., Moradi, Z. (2019). Investigation and analysis of the entrepreneurship role of handicrafts in the rural development of the rural areas of Kermanshah province, the 5th International Conference on Accounting, Management and Innovation in Business, Tehran, Conference Permanent Secretariat.
Jakeman, A.J., Barreteau, O., Hunt, R.J., Rinaudo, JD., Ross, A. (2016). Integrated Groundwater Management. Springer, Cham. Integrated Groundwater Management: An Overview of Concepts and Challenges. https://doi.org/10.1007/978-3-319-23576-9_1
Kazem-Nejad, M., Azizi, L., Hosseini Amin, S. (2020). Contract agriculture based on the value chain of agricultural products; An inevitable approach in organizing production and market, the fifth international conference on agricultural sciences, environment, urban and rural development,
Karimi, S., Sepahvand, F. (2019). Effective educational drivers on the economic empowerment of women in Nahavand rural communities in line with the development of home businesses. Agricultural Education Research Management. 12(54). pp. 30-52
Klaasa ,Dua K.S.Y., Monzur A., Imteaza , Ika Sudiayemc , Elkan M.E. Klaasc , Eldav C.M. (2020). Assessing climate changes impacts on tropical karst catchment: Implications on groundwater resource sustainability and management strategies. Journal of Hydrology. 582.
Lee, M., Afrasiab, P., Sabohi, M., & Ebrahimian, M. (2020).Valuation of underground water using the residual method considering irrigation water salinity in Varamin city, Water Research in Agriculture, 34(2) pp. 301 -317.
Madhnure, P., Rao, P. N., & A.D. Rao (2015). Establishing Strategies for Sustainable Groundwater Management Plan for Typical Granitic Aquifers-A Pilot Study near Hyderabad, India. Aquatic Procedia.4, 1307-1314
Movahedi, R., Sephond, F., Rahimian, M. (2021). Solutions for the development of sustainable rural tourism capacities in Khorram Abad city. Tourism Management Studies, 16(55), 233-256.
Naderi Mahdei, K., Sepahvand, F., & Gholamrezai, S. (2019). Effect of Livelihood Assets on Farmer Participation in Agricultural Water Resources Management (WUAs in Lorestan Province). Community Development (Rural and Urban Communities), 11(1), 125-146. doi: 10.22059/jrd.2019.74457 
Nazemi, N., Foleyb, R W., Garrick, L & Withycombe K, L. (2020). Divergent agricul-tural water governance scenarios: The case of Zayanderud basin, Iran. Agricultural Water Management.229.
Panahi, F. (2012). Analysis of factors affecting the optimal management of water resources in Iran's agricultural system. Agricultural Education and Promotion Research, 5(1): 101-117.
Poursaid, A., & Golshani, Z. (2015). Economic vulnerability of rural households from drought in Ilam province. Rural economy researches. 2(4): 66-57
Saadati, T. (2017). The role of handicrafts in the development and economy of villages, the fourth scientific research congress on the development and promotion of agricultural sciences, natural resources and the environment of Iran, Tehran, https://civilica.com/doc/648989
Saha, D., Sanjay, M., & Arunangshu, M. (2017). Groundwater Re-sources and Sustainable Management Issues in India. DOI:10.1007/978-981-10-4552-3_1.In book: Clean and Sustainable Groundwater in India.
Samani , S. (2020). Analyzing the Groundwater Resources Sustainability Management plan in Iran through Comparative Studies. Groundwater for Sustainable Development. 12 https://doi.org/10.1016/j.gsd.2020.100521
Sepahvand, F., Naderi Mahdei, K., Gholamrezai, S., & Bijani, M. (2022). Strategies to sustainable management of groundwater resources in Romeshkan plain. Environmental Sciences, 20(3), 155-172. doi: 10.52547/envs.2021.1121
Sepahvand, F., Naderi Mahdei, K., Gholamrezaei, S., Bijani, M. (2021). Challenges of sustainable management of underground water resources in the agricultural sector. The second national conference on agricultural and environmental research. Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
Sepahvand, F., Gholamrezai, S., Rahimian, M. (2019). Solutions to enhance the farmers’ participation in water user’s associations (WUAs) in lorestan province, Iran. The international journal of agricultural management and development (IJAMAD). 9 (3).
Shahraki, J., Hashemi Monfared, S., Sardarshahraki, A., & Ali Ahmadi, N. (2015). Management of water resources and economic valuation of water in the agricultural sector, the third scientific research congress of development and promotion of agricultural sciences, natural resources and environment of Iran, Tehran.
Shokati Amghani, M., Kalantari, K., Asadi, A., Shabanali Fami, H. (2018a). Investigating The Effective Factors on Land Dispersion and Fragmentation in East Azarbayjan Province.Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 49(3)
Shokati Amghani, M., Kalantari, K., Asadi, A., Shabanali Fami , H. (2018b). A Survey of agricultural land dispersion and fragmentation at both global and Iranian levels. Journal of Land Management.pp63-82
Tzanakakis, V. A., Angelakis, A. N., Paranychianakis, N. V., Dialynas, Y. G., & Tchobanoglous, G. (2020). Challenges and Opportunities for Sustainable Management of Water Resources in the Island of Crete, Greece .V. A. TchobanoglousWater, 12(6), 1538; https://doi.org/10.3390/w12061538
Yousefi, A., Yadgari, A., & Mozafar Amini, A. (2016). The need to revise the structure of water governance in Iran: a case study of Zayandeh Rood Basin, the 6th National Conference on Water Resources Management of Iran, Sanandaj.