دکتر سیدحسن مطیعی لنگرودی؛ جغرافیدانی واقع‌گرا

نویسنده

استادیار، گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.