تحلیل فضایی تاب‌آوری فرامحلی سکونتگاه‌های روستایی شهرستان روانسر در مواجهه با خشکسالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسادکتری، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

شناسایی سطح کلی تاب‌آوری فرامحلی سکونتگاه‌های روستایی نسبت به خشکسالی، در جهت حکمرانی خوب نواحی روستایی بسیار حائز اهمیت است. درواقع با تحلیل فضایی تاب‌آوری فرامحلی دهستان‌ها، به‌کارگیری راهبردهای مدیریتی تعدیل آسیب‌های ناشی از خشکسالی مقدور می‌شود. لذا هدف این تحقیق اولویت‌بندی سطح تاب‌آوری فرامحلی نسبت به خشکسالی در بین شش دهستان شهرستان روانسر در استان کرمانشاه است. بنابراین، پنج شاخص سنجش تاب‌آوری فرامحلی نسبت به خشکسالی یعنی جریان‌های افراد، سرمایه‌ها، محصول و کالاها، اطلاعات، فناوری‌ها و نوآوری‌ها، با واکاوی پیشینه پژوهش، انتخاب گردید. در مرحله بعد با بهره‌گیری از آزمون T تک نمونه‌ای یک‌طرفه، میزان تأثیرگذاری هر یک از شاخص‌های مذکور بر تاب‌آوری فرامحلی روستائیان از منظر دهیاران شهرستان هدف (99=N) که بر مبنای جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه‌گیری تصادفی 79 نفر از آنان انتخاب شدند، بررسی و تأیید گردید، سپس به‌منظور تعیین وزن شاخص‌های فوق‌الذکر،‌ با تکنیک گلوله برفی و روش نمونه‌گیری هدفمند، 17 نفر از متخصصان و کارشناسان جهاد کشاورزی و فرمانداری شهرستان روانسر انتخاب و از نظرات آنان استفاده شد. نتایج یافته‌ها با تکنیک TOPSIS بر مبنای شاخص‌های مطرح‌شده، بیانگر آن بود که تاب‌آوری فرامحلی نسبت به خشکسالی در مناطق روستایی دهستان‌های حسن‌آباد و زالواب بیشترین، در دهستان‌های بدر و دولت‌آباد متوسط و در دهستان‌های منصورآقایی و قوری قلعه کمترین مقدار است. این امر می‌تواند ناشی از جریان‌های و پیوندهای فرامحلی و نامتوازن و عدم عدالت فضایی در حوزه دهستان‌های مذکور باشد. نتایج این مطالعه می‌تواند پیشنهادهایی کاربردی برای حکمرانی خوب نواحی روستایی هدف به‌منظور تعدیل آسیب‌پذیری و افزایش تاب‌آوری روستائیان نسبت به خشکسالی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


Afrakhteh, H., Azizpur, F., Tahmasebi, A., & Sulaimany, A. (2015). Rural adaptation strategies to drought, case study: Pshtang Village in Ravansar township. Environmental Management Hazards, 2(3), 341-354. (In Persian)
Appadurai, A. (1996). Modernity at large: Cultural dimensions of globalization (Vol. 1). U of Minnesota Press.‏
Bahrami, R. (2013). TOPSIS method to measure the development level in rural districts of the Ravansar County. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 8(23), 73-89. (In Persian)
Brickell, K., & Datta, A. (Eds.). (2011). Translocal geographies. Ashgate Publishing, Ltd.
FreitaG, U., & Von oPPen, A. (eds.) (2010). Translocality - the study of globalizing processes from a southern perspective. Leiden/Boston ‏‏
Ghasemi Siyani, D., Afrakhteh, D., Aziz Poor, D., & Riyahi, D. V. (2019). Rural Area Spatial Integration Based on Network Analysis of Spatial Flows (Case study: BonRud District and the Jolgeh (Isfahan city). Geography and Territorial Spatial Arrangement, 9(31), 35-52. (In Persian)
Greiner, C., & Sakdapolrak, P. (2013). Translocality: Concepts, applications and emerging research perspectives. Geography compass, 7(5), 373-384.
Heyman, J. M., & Campbell, H. (2009). The anthropology of global flows: A critical reading of Appadurai'sDisjuncture and Difference in the Global Cultural Economy'. Anthropological Theory, 9(2), 131-148. ‏
Jamini, D., Safari Aliakbari, M., Salahi Kakhaki, M., Alipoor, K., & Zolfaghari, A. (2017). Spatial Distribution of Quality of Life and Identification of its Determinants in Rural Settlements (Case Study: Ravansar County in Kermanshah Province). Geography and Environmental Planning, 28(2), 57-78. (In Persian)
Karmifar, E., Soltanimoqds, R., Talshi, Gh., & Syed, R., (2016). the role of crop flow in rural-urban linkages; Case study: Central part of Dezful city. Geography, 48(14), 7-30. (In Persian)
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610. ‏‏
Land use planning document. (2019). Program and budget organization; management and planning organization of Kermanshah province. (In Persian)
Lohnert, B., & Steinbrink, M. (2005). Rural and urban livelihoods: A translocal perspective in a South African context. South African Geographical Journal, 87(2), 95-103.
Lynch, K. (2005). Interrelationships between the city and the Rural in developing countries, translation: Rizvani, MR. & Sheikhi, D. 2007, Payam Publications, first edition. (In Persian)
Meteorology of Kermanshah province. (2022). Access in: http://www.kermanshahmet.ir/practicalweatherinformation/lasrain
Mohammadi Yeganeh, B., & Hosseinzadeh, A. (2012). The functional role of villages-cities in the development of surrounding villages Case study: Zarin Roud city, Khodabande city. Regional Planning Quarterly, 3(11), 55-64. (In Persian)
Porst, L., & Sakdapolrak, P. (2018). Advancing adaptation or producing precarity? The role of rural-urban migration and translocal embeddedness in navigating household resilience in Thailand. Geoforum, 97, 35-45.‏
Rockenbauch, T., & Sakdapolrak, P. (2017). Social networks and the resilience of rural communities in the Global South: a critical review and conceptual reflections. Ecology and Society, 22(1).‏
Saidi, A. (2011). Rural-urban relations and links in Iran, Mehr Mino publishing, Tehran, first edition. (In Persian)
Sakdapolrak, P. (2014). Building resilience through translocality. Climate change, migration and social resilience of rural communities in Thailand. ‏ Working Paper Series,1,1-24.
Sakdapolrak, P., Naruchaikusol, S., Ober, K., Peth, S., Porst, L., Rockenbauch, T., & Tolo, V. (2016). Migration in a changing climate. Towards a translocal social resilience approach. DIE ERDE–Journal of the Geographical Society of Berlin, 147(2), 81-94. ‏
Seydaei, E., Ghanbari, Y., Jamini, D., & Boshagh, M. (2013). Measuring the Agricultural Sustainability in Rural Areas- A Case Study: Rural Areas of Central District of Ravansar Township. Geography and Environmental Sustainability, 3(1), 87-106. (In Persian)
Sharafi, L., & Zarafshani, K. (2011). Economic and Social Vulnerability Assessment among Farmers towards Drought (Case of study: Wheat Farmers Kermanshah, Sahne, and Ravansar townships) in. Journal of Rural Research, 1(4), 129-154. (In Persian)
Soleymani, A., Afrakhteh, H., Azizpur, F., & Tahmasebi, A. (2017). Explain the Process of Villagers Vulnerability to Drought (Case Study: Peshtang Village in Ravansar County). Journal of Research and Rural Planning, 5(4), 77-90. (In Persian)
Soltani Moghadas, R. (2011). The position of the extra-local flow of capital in the rural area. Geoghraphy 11(37),157-170. (In Persian)
Statistical Center of Iran. (2016). Population statistics of Kermanshah province and cities. General population and housing census. (In Persian)
Sulaimany, A., & Rezvani, M. (2022). The Analysis of Translocality Knowledge Network: Introducing a New Approach to Human Geography Research. Geography and Environmental Sustainability, 12(3), 23-40. (In Persian)
Tacoli, C. (1998). Rural-urban interactions: a guide to the literature. Environment and urbanization, 10(1), 147-166. ‏
Taleshi, M., Aliakbari, E., Jafari, M., & Seyed Akhlaghi, S. J. (2017). Developing and validating of Appropriate Indices for Rural Resilience to draught (Case Study: Hableroud Watershed Basine). , 24(4), 881-896. (In Persian)