تحلیلی بر سرمایه اجتماعی و پایداری ‌محیط‌زیستی‌: تعاونی باغداران شهرستان ملایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استاد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

4 استادیار، گروه کشاورزی، مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، وزارت جهاد کشاورزی، تهران، ایران.

چکیده

رفتارهای محیط‌زیستی مسئولانه، مجموعه‌ای از کنش‌های افراد جامعه نسبت به محیط‌زیست است که یک طیف وسیع از احساسات، تمایلات و آمادگی‌های خاص برای رفتار نسبت به محیط‌زیست را شامل می‌شود. افراد هر اجتماعی برحسب شرایط و مقتضیات خاص اجتماعی و فرهنگی خود، برخورد متفاوتی نسبت به محیط‌زیست دارند. این برخوردها و رفتارها ممکن است کاملاً منفی و مخالف محیط‌زیست و یا برعکس باشد که می‌تواند متأثر از سرمایه اجتماعی جامعه ‌باشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی در پایداری محیط‌زیستی باغات انگور تعاونی باغداران شهرستان ملایر است. جامعه آماری پژوهش اعضای تعاونی باغداران شهرستان ملایر است که شامل 3000 نفر هستند و از این تعداد 341 نفر بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش‌نامه استاندارد سرمایه اجتماعی آپهوف (2000) و پرسش‌نامه محقق ساخته اندازه‌گیری پایداری محیط‌زیستی به روش ردپای اکولوژیک بود. روایی پرسش‌نامه توسط متخصصین فن تأیید و پایایی آن نیز از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه و 86/0 به دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های مختلف آماری با استفاده از نرم‌افزارهای EXEL، SPSS و PLS صورت پذیرفت. نتایج حاصل از برازش مدل رابطه سرمایه اجتماعی با پایداری محیط‌زیستی نشان داد که بعد ساختاری سرمایه اجتماعی 2/36 درصد و بعد شناختی سرمایه اجتماعی 9/33 درصد تغییرات مربوط به متغیر پایداری محیط‌زیستی را به‌طور مستقیم تبیین نمودند. پژوهش حاضر با نگاهی جامع، چهارچوب‌مند و بر اساس ردپای اکولوژیک و سازه‌های سرمایه اجتماعی، تأثیر سرمایه اجتماعی موجود در تعاونی باغداران را بر پایداری محیط‌زیستی می‌سنجد که بررسی این موضوع در این تعاونی در نوع خود جدید است.

کلیدواژه‌ها


Abasi, M., Ebrahimi, A., Sheikhi, M., & Akbari, A. (2019). Analyzing the levels of the concept of social capital with a metacombination approach. Journal of Cultural Research Society, Volume 10, Number 2.
Aghili, M., Khoshfar, Gh., & Salehi, S. (2009). Social capital and responsible environmental behaviors in northern Iran. Journal of Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Volume 16, 236-250.
Azadkhani, P., Hoseinzade, J., & Karami, F. (2020). Investigating the role of social capital in protecting the environment of Ilam city. Environmental Science and Technology Quarterly. Volume 22, Number 9. (In Persian).
Azad, M., Rahmani, A., & Esfejir, A. (2019). The role of social capital in local sustainable development. Urban sociological studies, year 4, number 12.
Babaei, M., Babaei, M., Abdollahi, A., & Jangjo, E. (2013). Investigating and analyzing the role of social capital in sustainable urban development with emphasis on Mako city. The first national conference on tourism, geography and sustainable environment, Hamadan, Hegmataneh Environmental Assessors Association
Bavarsad, B., Jeldani, Sh., & Ghezelbash, H. (2021). Evaluation of the mediating role of social entrepreneurship in the effect of social capital and human capital on operational performance. Change management research journal, year 13, number 26.
Chen, Q., Acey, C., Lara, J.J. (2014).Sustainable Futures for Linden Village: A model for increasing socialcapital and the quality of life in an urban neighborhood.Sustainable Cities and Society.
Darvishi, M., Ghaedi, M., Gharineh, K., & Tohidfam, M. (2020). Analysis of sustainable urban development based on indicators of social capital and social trust. Research and urban planning, volume 11, number 40.
Damari, B., Almadani, H., Mirzaei, H., Rahbari, M. (2020). Investigating the status of social capital among workers in industrial environments in Iran. Iran work health research paper, volume 17, number 44.
Esfahani, S. M. J. (2022). Management of energy consumption and greenhouse gas emissions using the optimal farm scale: Evidence from wheat production in South Khorasan Province. Iran Agricultural Research, 40(2), 71-83. doi: 10.22099/iar.2022.41569.1461
Hamadan Agricultural Jihad Organization. (2021). https://hm.agri-jahad.ir.
Jafari Majd, B., & Zarei, M. (2022). Designing the model of organizational social capital in education (research case: General Administration of Education of Lorestan province). Journal of Organizational Management, Volume 9, Number 1, April 1401.
Kabiri, A., & Karimzadeh, S. (2017). Sociological analysis of the relationship between social capital and environmental concern. Applied Sociology (Isfahan University Humanities Research Journal), Period: 28, Number: 1.
Karami, F., Hoseinzadeh, J., & Azadkhani, P. (2020). Investigating the role of social capital in protecting the environment of Ilam city. Environmental Science and Technology Quarterly, Volume 22, Number 9.
Korkinejad, Zh. (2022). The effect of social capital on sustainable economic development in rural areas of Sirjan city. Space Economy and Rural Development Quarterly, 11th year, 2nd issue
Krishna, A. (2001). Moving from the stock of social capital to the flow of benefits: the role of agency. World Development, 29, 925-943.
Liu, Jingyan. Hailin Qu, Danyu Huang, Gezhi Chen, X. Y., Xinyuan Z., Zhuida L. (2020). The role of social capital in encouraging residents’ pro environmental behaviors in community-based ecotourism.
Nasrollahi, Z., & Eslami, R. (2013). Investigating the relationship between social capital and sustainable development in Iran. Economic growth and development research Course  4, Number: 13, 61-78.
Porbehi, T., Shamsedini, A., & Jafarinia, Gh. (2021). Investigating the impact of social capital on the sustainable urban development of Bushehr. Geography (regional planning), year 12 - number 3.
Postelnicu, L., & Hermes, N. (2018). The economic value of social capital. International Journal of Social Economics, 45(6), 870-887.
Rezaei, A., Jolayi, R., & Keramatzadeh, A. (2020). Investigating the effect of price policies and agricultural water rationing on the sustainability of water resources in Golestan province. Journal of Water Research in Agriculture (Soil and Water Sciences), Course: 34, Number 2.
Richmond, L., Casali, L. (2022). The Role of Social Capital in Fishing Community Sustainability: Spiraling down and up in a Rural California Port, Marine Policy, Vol. 137. March, 104934. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2021.104934.
Rohani, H., Ghorbani, M., & Kohansal, M. (2021). Analysis of factors affecting the dimensions of sustainable agricultural development in Razavi Khorasan Province; Application of seemingly unrelated regression equations. Journal of Economic Research and Agricultural Development of Iran, Volume 2, Number 1.
Shokrgozar, A., Jafari, M., & Rahimi, S. (2016). Investigating the role of social capital in sustainable environmental development, a case study of Khorramabad city. The first national conference on natural resources and sustainable development in Central Zagros, Shahrekord, https://civilica.com/doc/606492
Stindel, M., & Jancker, F. (2016). study on relationship of social capital with sustainable urban development (case study: Berlin, Hamburg andcolognecities), International Research Journal of social sciences, vol 5, No 6.
Takada, S., & Marutani, M. (2014) Relation between social capital with peripheral quality and sustainable development, Journal of social development, Volume 8, No, 31.
Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020a). The Effects of Social Support on Sleep Quality of Medical Staff Treating Patients with Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in January and February 2020 in China. CLINICAL RESEARCH. 26.