تحلیل آثار پروژه تعمیم ترسیب کربن (موردمطالعه: مناطق گل‌چشمه و بزیجان شهرستان محلات استان مرکزی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

پروژه ترسیب کربن تحت حمایت سازمان‌های مختلف بین‌المللی و با هدف اساسی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح کشورهای درحال‌توسعه در حال اجرا است. شهرستان محلات یکی از مناطق پیشرو در ایران برای اجرای این پروژه است. پروژه حاضر علی‌رغم دستاوردهای عینی، اثرات اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی فراوانی در مناطق تحت پوشش به‌جای گذاشته است. مطالعه حاضر با تکیه بر تکنیک پیمایشی، این اثرات را از دیدگاه 105 نفر از کارشناسان حاضر در منطقه تحلیل کرده است. نتایج نشان داد که پروژه ترسیب توانسته با اجرای عملیات آبخیزداری، مرتع‌داری و بیابان‌زدایی خطر رواناب و جاری شدن سیل در منطقه را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد و از فرسایش خاک در منطقه در حد قابل قبولی جلوگیری کند. با برگزاری 6 دوره آموزش مهارت، سطح مهارت شغلی شرکت‌کنندگان در دوره در حد مطلوبی افزایش یافت و هم‌زمان با برگزاری این دوره‌ها، 5 صندوق اعتبارات خرد نیز تأسیس شد که پشتوانه اقتصادی لازم برای راه‌اندازی 49 کسب‌وکار از این طریق فراهم شد. با شکل‌گیری 22 گروه توسعه، سطح سرمایه اجتماعی اعضای گروه‌ها به‌خصوص در بعد اعتماد اجتماعی در حد خوبی بهبود یافت. به‌علاوه، درنتیجه برگزاری دوره‌های آموزشی و همچنین سازمان‌دهی روستائیان در قالب گروه‌های توسعه، نگرش و رفتار آن‌ها در قبال منابع طبیعی و محیط‌زیست بهبود یافت. درمجموع، نتایج مطالعه حاضر بیانگر این است که اقدامات انجام‌گرفته در فرایند پروژه، در شکل‌گیری مؤلفه‌های توسعه پایدار متوازن در کنار محقق شدن هدف ترسیب کربن خاک تأثیر بسزایی داشته‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Ahmadi Firoozjaei, A., Sedighi, H., & Mohamadi, M. A. (2007). Measuring and Comparing Social Capital Components of Members and Non-Members of Rural Production Cooperatives. Social Welfare Quarterly, 6(23), 93–112.
Ahmadizadeh, S., & Dawoudian, J. (2016). Effect Three Functions of Carbon Sequestration International Project on Empowering Local Communities of South Khorasan. Journal of Rural Development Strategies, 3(3), 379–395.
Bayrak, M. M., & Marafa, L. M. (2017). Livelihood Implications and Perceptions of Large Scale Investment in Natural Resources for Conservation and Carbon Sequestration: Empirical Evidence from REDD+ in Vietnam. Sustainability (Switzerland). https://doi.org/10.3390/su9101802
Bazrafshan, J., & Paidar, A. (2017). Evaluating the Situation of Environmental Culture’s Reproduction in Rural Areas (Case Study: A Pilot of Carbon Sequestration Project in Jazmourian). Journal of Research and Rural Planning, 6(2), 21–37. https://doi.org/10.22067/jrrp.v5i4.55710
Chabbi, A., Lehmann, J., Ciais, P., Loescher, H. W., Cotrufo, M. F., Don, A., Sanclements, M., Schipper, L., Six, J., Smith, P., & Rumpel, C. (2017). Aligning agriculture and climate policy. In Nature Climate Change. https://doi.org/10.1038/nclimate3286
Department of natural resources and watershed of Mahallat. (2017). The report of International Carbon Sequestration Project in Golcheshme and Buzijan areas of Mahallat, Markazi province, Iran.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (2016). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research This, 18(1), 39–50.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error. Journal of Marketing Research. https://doi.org/10.2307/3151312
Fuss, S., Lamb, W. F., Callaghan, M. W., Hilaire, J., Creutzig, F., Amann, T., Beringer, T., De Oliveira Garcia, W., Hartmann, J., Khanna, T., Luderer, G., Nemet, G. F., Rogelj, J., Smith, P., Vicente, J. V., Wilcox, J., Del Mar Zamora Dominguez, M., & Minx, J. C. (2018). Negative emissions - Part 2: Costs, potentials and side effects. In Environmental Research Letters. https://doi.org/10.1088/1748-9326/aabf9f
Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., & Vermeersch, C. M. J. (2016). Impact Evaluation in Practice, Second Edition. In Impact Evaluation in Practice, Second Edition. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0779-4
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic Management Journal, 20(2), 195–204. https://doi.org/10.1002/(sici)1097-0266(199902)20:2<195::aid-smj13>3.0.co;2-7
IPCC. (2001). Climate Change 2001: Synthesis Report. A Contribution of Working Groups I, II and III to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Watson, R.T. and the Core Writing Team (eds.)].
Khandker, S. R., Koolwal, G. B., & Samad, H. A. (2010). Handbook on Impact Evaluation: Quantitative Methods and Practices. In Learning.
Kiani, V., & Sadeghi, M. (2020). The effects of carbon sequestration project on stable security in rural settlements (Case study: Sarbisheh border areas). Village and Space Sustainable Development, 1(3), 51–68.
Lashani Zand, M., Parvizi, Y., Ebrahimi, L., Masoudi, B., & Rafiee, B. (2016). Investigation and comparison of carbon sequestration with regard to , biological operations In the two regions Rimele Khorramabad and Abkandari Koohdasht. Irainaian Journal of Rangeland and Desert Research, 23(2), 219–230.
Lashani Zand, M., Parvizi, Y., Shahrokhvandi, S. ., & Rafiee, B. (2013). Comparative evaluation of carbon sequestration in relation to watershed managment practices and reclamation operations (Case study: Rimele, Romeshkan flood spreading and Abkhandari Koohdasht). Irainaian Journal of Rangeland and Desert Research, 20(2), 397–406.
Mohamadi, Y., Nematolahi, J., & Sepahvand, F. (2017). The Role of Micro Financing on Quality of Rural Women’Life through International Carbon Sequestration Project in South Khorasan Provinc. Community Development (Rural and Urban Communities), 9(2), 239–260.
Mohebi, A. A., Solaimangoli, R., & Yazdani, A. (2019). Carbon Sequestration and Development of Peripheral Villages, Case: Senkhaast District in Jajarm County. Journal of Urban Peripheral Development, 1(1), 83–94.
Moradieraghi, H., Pali, A., Panahi, F., & Davudirad, A. (2022). Assessing the factors affecting the resilience of local communities in desert ecosystems Case study (Golcheshmeh neighborhood carbon sequestration project). Iranian Journal of Rangeland and Desert Research, 29(3), 399–412.
Murugan, P., & Israel, F. (2017). Impact of Forest Carbon Sequestration Initiative on Community Assets: The Case of Assisted Natural Regeneration Project in Humbo, Southwestern Ethiopia. African Studies Quarterly.
Nejadi, N., Abbasi, E., & Choobchian, S. (2017). The Role of Combating Desertification Projects in Promotion of Local People’s Social Capital (The Case of Shahdad Carbon Sequestration Project). Journal of Rural Research, 7(4), 604–617.
Pappa, I. C., Iliopoulos, C., & Massouras, T. (2018). What determines the acceptance and use of electronic traceability systems in agri-food supply chains? Journal of Rural Studies. https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2018.01.001
Senadheera, D. K. L., Wahala, W. M. P. S. B., & Weragoda, S. (2019). Livelihood and ecosystem benefits of carbon credits through rainforests: A case study of Hiniduma Bio-link, Sri Lanka. Ecosystem Services. https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2019.100933
Shirko, A. T. (2014). Livelihood Impact of Carbon Sequestration on Local Communities: A Case of Ethiopia Nature Regeneration Project in Wolaita, Ethiopia. In Issn (Vol. 5, Issue 22, pp. 2222–1700).
Sykes, A. J., Macleod, M., Eory, V., Rees, R. M., Payen, F., Myrgiotis, V., Williams, M., Sohi, S., Hillier, J., Moran, D., Manning, D. A. C., Goglio, P., Seghetta, M., Williams, A., Harris, J., Dondini, M., Walton, J., House, J., & Smith, P. (2020). Characterising the biophysical, economic and social impacts of soil carbon sequestration as a greenhouse gas removal technology. In Global Change Biology. https://doi.org/10.1111/gcb.14844
Vieira, A. L. (2011). Interactive LISREL in Practice: Getting Started with a SIMPLIS Approach. Interactive LISREL in Practice.
White, H. (2009). Theory-based impact evaluation: principles and practice. Journal of Development Effectiveness. https://doi.org/10.1080/19439340903114628.