دوره و شماره: دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 200-397