تأثیر گردشگری بر اقتصاد روستاهای بین‌راهی (موردمطالعه: روستای گوراب و شهر زنگنه شهرستان ملایر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

امروزه صنعت گردشگری به‌عنوان یکی از پرشتابان‌ترین بخش‌های اقتصادی و یکی از مناسب‌ترین ابزارهای بازآفرینی و احیای مجدد مناطق روستایی برای نیل به توسعه پایدار مطرح است. در این رابطه، روستاهای بین راهی به دلیل موقعیت خود، خدمات گردشگری و فروش سوغات و محصولات و فرآورده‌های کشاورزی و باغداری به مسافران و گردشگران ارائه می‌کنند که نقش کلیدی در توسعه اقتصادی آن‌ها دارد. بر این اساس، هدف از این پژوهش شناخت و تحلیل نقش گردشگری بر اقتصاد روستاهای بین راهی در روستا شهر زنگنه و گوراب است که در کنار بزرگراه اراک - ملایر واقع شده‌اند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری، ساکنین روستای گوراب و شهر زنگنه است که با فرمول کوکران تعداد 266 خانوار به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. اقتصاد گردشگری روستایی شامل پنج مؤلفه بازساخت اقتصادی، پایداری اقتصادی، گردشگری کشاورزی، گردشگری غیر کشاورزی و مشارکت جامعه محلی است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و Smart PLS انجام شده است. نتایج حاکی از تأثیر معنادار ارائه خدمات به گردشگران و مسافران بین راهی بر اقتصاد گردشگری این سکونتگاه‌ها دارد. همچنین با تحلیل معیار R2، بیشترین تأثیر خدمات به گردشگران به بازساخت اقتصادی با مقدار 385/0 و کمترین تأثیر آن به مشارکت جامعه محلی با مقدار 241/0 به دست آمد. جهت توسعه اقتصاد گردشگری روستاهای بین راهی، استفاده از ظرفیت‌ها و فراهم کردن زیرساخت‌ها و امکانات رفاهی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، منطبق با ویژگی‌های محیطی امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Bazrkar, A., & Haji Mohammadi, M. (2019). Investigating the impact of knowledge management on the organization's financial performance with regard to the mediating role of innovation and organizational intelligence, New research approaches in management and Entrepreneurship, 26(5), 68-86. (In Persian)
Chatzitheodoridis, F., & Kontogeorgos, A. (2020). Exploring of a Small-Scale Tourism Product under Economic Instability: The Case of a Greek Rural Border Area. Economies, (52)8, 1-19.
Chehrazi Konaraki, Z., & Taghipour, A. (2013). Investigating the impact of transportation on the development of roadside villages. The first national transportation conference on sustainable development, Tehran. (In Persian)
Darvishi, H. A., Beyranvadzade, M., Neder dehghani alvar, A. & Ahmadi, S. (2014). Prioritization of Rural Tourism Development Strategies from the Aspect of Spatial Planning: A Case Study of Gaykan-Aligoodarz County. Rural Development Strategies, 1(2), 69-84. (In Persian)
Dašić, D., Živković, D., & Vujić, T. (2020). Rural tourism in development function of rural areas in Serbia. Economics of Agriculture, (3) 67, 719-733. 
Ebrahimi Dehkordy, A. (2019). Evaluation of Tourism Economics in Mazandaran Villages. Geographical Journal of Tourism Space, 8(30), 19-32. (In Persian)
Ebrahimzadeh, E., & Aghasizadeh, A. (2009). The Analysis of Effective Factors in the Expansion of Coastal Region of Chabahar Tourism through SWOT Model. Journal of Urban - Regional Studies and Research, 1(1), 107-128. (In Persian)
Fotoohi, M., Hosseini Nia, G., & Sajjadi, S. M. (2021). Effects of Agro Tourism on Rural Entrepreneurship Development with a Focus on Sustainable Development: A Case Study: (Significant Villages of Yazd Province). The Journal of Geographical Research on Desert Areas, 9(2), 245-267. (In Persian)
Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. Tourism management, 63, 223-233.
Ghaderi, E., & Arabi, S. (2019). The effects of tourism on the sustainability of cities on the way (case study: Zirab city). New Attitude in Human Geography, 11(4), 239-260. (In Persian)
Hashimoto, A., & Tefler, D. (2011). Female empowerment through agroturism in rural Japan, Routledge, London.
Ibadat, R. (2016). The Economics of Souvenir Sales and their Role in Tourism: A Case Study of Bari Imam, Pakistan. institute of development economics, Department of Development Studies, 1-12. 
Karami, Z., Ghanian, M., KHosravipour, B., Baradaran, M. (2013). Survey of Small and MediumEnterprise (SME’s) Activities Based on Rural Tourism. Journal of Tourism Planning and Development, 2(5), 110-127. (In Persian)
Khan, A., Bibi, S., Lorenzo, A.,  Lyu, J., Babar Z.H. (2020). Tourism and Development in Developing Economies: A Policy Implication Perspective. journal of Sustainability, 12. 
Khani, F. (2018). Foundations of Planning in Changing Rural Space, University of Tehran Press, 2n Edition.
Kong, W. H., & Chang, T. (2012). The role of souvenir shopping in a diversified Macau destination portfolio. Journal of Hospitality & Management, (21) 4, 357-373.
Lacher, R. G., & Nepal, S. K. (2011). The Economic Impact of Souvenir Sales in Peripheral Areas a Case Study from Northern Thailand. Tourism Recreation Research, (36)1, 27-37.
Li, F., Ryan, Ch. (2018). Souvenir shopping experiences: A case study of Chinese tourists in North Korea. Tourism Management, 64, 142-153.
Mahdavi, M., Ghadiri Masoum, M., & Ghahremani, N. (2018). Impacts of Tourism on Rural Development: Attitudes of Rural People in Kan valley and Soleghan Subdistrict in Tehran County. Village and Development, 11(2), 39-60(In Persian)
Manola, M., & Balermpas, A. (2020). Souvenirs: Their Role in Tourism Industry, Cultural Heritage and Their Utilization in Experiential Teaching. Archives of Business Research, (8)9, 1-10.
Meng, F., & Xu, Y. (2012). Tourism shopping behavior: planned, impulsive, or experiential? International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 6(3), 250-265.
Oroji, H., Alizadeh, M., Abianeh, V., & Safavi, S. R. (2018). Explanation and presentation model of rural tourism economy in Iran. Geographical Planning of Space, 8(29), 107-132. (In Persian)
Papoli Yazdi, MH., Saghaei, M. (2014). Tourism (Nature and Concepts), SAMT Publications, Tehran, ninth edition.
Prebensen, N. K. (2005). Country as destination – Norwegian tourists’ motivations and perception. Journal of Hospitality & Leisure Marketing, (12)3, 63–85.
Ramzanzadeh, M., Tabrizi, N., & Zamiran, MR. (2019). Tourism development and reconstruction in urban destinations (case study: Shiraz city), Urban and Rural Management, 18(55), 27-44. (In Persian)
Rezaei, M., Rakhshani Nasab, H.M., Dostimoghadam, H., Arbabi, F., Dostimoghadam, M. (2018). Investigating the role of service-welfare complexes in tourism development. Geography and Human Relationships, 1(3), 935-951. (In Persian)
Rezvani, M.R. (2009). Development of rural tourism (with a sustainable tourism approach), Tehran University Publications.
Saberifar, R. (2018). Study and evaluation of roadside and midway tourist attraction potentials (Case study: South Khorasan). Geographical Journal of Tourism Space, 7(28), 79-94. (In Persian)
Sargazi, S., Hassanvand, D., & Asayesh, H. (2020). Strategic Analysis of the Development of Rural Tourism Industry in the Conditions of Iran's Economy. Geographical Journal of Tourism Space, 9(36), 55-76. (In Persian)
Shahmari Ardajani, R. (2012). Feasibility assessment of Asalem road to Khalkhal is a step towards the development of tourism activities. Natural Geography, 5(17), 69-74. (In Persian)
Sharply, R. (2001). Rural Tourism, Translated by Fatemeh Nasiri & Rahmatullah Monshizadeh, Tehran, Monshi Publication.
Statistical Center of Iran. (2016). General population and housing census of Hamadan province.
Tosun, C., Pinar Temizkan, S., Dallen, J., Alan Fyall, A. (2007). Tourist shopping experiences and satisfaction. International Journal of Tourism Research, (9)2, 87-102.
Tulabinejad, M., Pudine, M.R., & Tulabinejad, M. (2019). Rural tourism, management and marketing, Jihad University Press, Tehran, first edition.
Wilkins, H. (2011). Souvenirs: What and why we buy. Journal of Travel Research, (50)3, 239– 247. 
Yosefi Shahir, H., Hoseinzadeh Dalir, K., Bagheri, K. (2014). Evaluation of tourism infrastructures with emphasis on communication axes and stops from the point of view of tourists (historical-cultural area of Tabriz). Geographical Journal of Tourism Space, 3(12), 25-44. (In Persian)
Yu, H., & Littrell, M. A. (2003). Product and process orientations to tourism shopping. Journal of Travel Research, (42)2, 140- 150.
Zhang, X., & Ryan, C. (2018). Investigating tourists’ and local residents’ perceptions of a Chinese film site, Tourist Studies, Volume 18, Issue 3 https://doi.org/10.1177/1468797618771693