تحلیل راهبردی برنامه‌های توسعه روستایی سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه به‌منظور توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 استادیار، گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تحلیل راهبردی برنامه‌های توسعه روستایی سازمان بسیج سازندگی استان کرمانشاه به‌منظور توسعه پایدار انجام گرفت. پژوهش حاضر در دو مرحله به روش کیفی - کمی ازطریق دو ابزار مصاحبه و پرسش‌نامه انجام گرفت. جامعه آماری، متشکل از 30 کارشناس شاغل در نهادهای متولی توسعه روستایی، 30 نفر از کارشناسان سازمان بسیج سازندگی و 30 نفر از جامعه هدف برنامه‌های سازمان (مجموعاً 90 نفر) بودند که به‌منظور شناسایی راهبردها نظرخواهی شدند و 8 متخصص توسعه روستایی نیز جهت اولویت‌بندی راهبردها به شکل هدفمند انتخاب شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در محیط نرم‌افزارهای SPSS22 و Super Decision انجام شد. برای شناسایی راهبردها از تکنیک سوات (SWOT) و برای اولویت‌بندی از روش تحلیل شبکه (ANP) استفاده شد. نتایج تحقیق بیانگر شناسایی تعداد 33 نقطه قوت و فرصت به‌عنوان مزیت‌ها و 44 نقطه ضعف و تهدید به‌عنوان محدودیت‌های مؤثر در برنامه‌های توسعه روستایی سازمان بسیج سازندگی بود که درنهایت منتج به استخراج 10 راهبرد اصلی گردید. اولویت‌بندی راهبردها نشان داد که راهبرد (ST1) «هماهنگی بسیج سازندگی با سایر متولیان توسعه روستایی در تدوین برنامه‌ها و کاهش دوباره‌کاری‌ها» در اولویت اول و راهبردهای (WT1) «همفکری و برگزاری نشست‌های منظم با رهبران محلی جهت اجرا و ارزشیابی برنامه‌های توسعه روستایی» و (SO1) «همکاری با سمن‌ها و نهادهای مذهبی جهت بسیج نیروهای مردمی و منابع مالی به سمت طرح‌های اشتغال‌زایی» به ترتیب در اولویت‌های بعدی قرار گرفتند. پیشنهاد می‌شود به‌منظور ارتقای کیفیت برنامه‌های توسعه روستایی، سازمان بسیج سازندگی با سایر متولیان توسعه روستایی نشست‌هایی مشترک داشته و برخی برنامه‌ها را به‌صورت مشترک انجام دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Abdolmaleki, H. (2010). Sociological explanation of strategies for entrepreneurship development and job creation in construction mobilization with emphasis on opportunities for youth presence and voluntary activity. Basij Studies Quarterly, 13(49), 9-10. (In Persian)
Abdolmaleki, H. (2011). World View of Construction and Youth Leisure, Ati Negar, Tehran, 238. (In Persian)
Ahmadi, S. (2020). Study of Effective Factors on Rural Biological Settlements (Case Study: Sardasht City). Sustainability, Development & Environment, 1(1), 29-50. (In Persian)
Akhawan, M. A. (2010). Principles of Jihadi Army Management, Tehran, Khadem Alreza publishing. (In Persian)
Asadi, Z., Pourramazan, I., Mawlawi Hashjin, N. (2016). The role of participation in rural development of Khoshkbijar section of Rasht city. Space economics and rural development. 5 (15): 82-61. (In Persian)
Azkia, M., & Dibaji Forooshnai, S. (2016). Criticism The Rural Development Plans in Iran. Quarterly of Social Studies and Research in Iran, 5(1), 103-125. (In Persian) 
Badri, S., Rezvani, M., & Khodadadi, P. (2019). Analyzing the Qualitative Content of Spatial Policies of Rural Development in Iran’s Post Islamic Revolution. Spatial Planning, 9(1), 1-24. (In Persian)
Barati Chirani, F., Hassani Mehr, S.S., Asghari, H., Poor Sheikhian, A. (2020). The future of sustainable rural development (Case study: Rural settlements in Rasht). Journal of Geographical engineering of territory, 6(4), 34-46. (In Persian)
Ebrahimi, M. S., Akbari Dolatabad, M., & Eskandri, J. (2022). Assessing social responsibility in organizations related to rural development management Case study: Jihad-e-Agriculture Organization of Isfahan Province. Village and Space Sustainable Development, 3(1), 61-80. (In Persian)
Efati, M. (2013). Organizations and Institutions Involved in Rural Development in Iran (After the Victory of the Islamic Revolution), Jihadi Management Conference, Ministry of Jihad Agriculture. (In Persian)
Emami, S.M., Bagheri Nasrabadi, M. (2015). Designing an Institutional Framework for Identifying and Entrepreneurially Performing Basij-e-Sazandegi Missions, Quarterly Journal of Basij Strategic Studies, 18 (69), 33-46. (In Persian)
Feli, S., Sedighi, H., Pezeshki Rad, GH., & Mirzaei, A. (2018). Challenges Facing Iranian Rural Communities to Achieve Sustainable Development. Village and Development, 13(4), 97-128. (In Persian)
Forkuor, D., & Korah, A. (2022). NGOs and sustainable rural development: experience from Upper West Region of Ghana. Environment, Development and Sustainability, 1-24.
Hedayati, S.H. (2009). The Role of sazandegi Basij in the Development of Social Values, Abstract of Basij Sazandegi Symposium Articles, Tehran, Basij Research and Research Institute, Basij Sazandegi Organization. (In Persian)
Jafarpour, M. (2012). Developing strategies for employment and entrepreneurship using environmental analysis method. Journal of Basij Strategic Studies, 15 (55), 149-189. (In Persian)
Jabbari, H. (2005). Community-based approaches in poverty reduction programs, Social Welfare Quarterly, 5 (18), 263-297. (In Persian)
Jihad Sazandegi of Kermanshah. (2015). New Instructions on Human Settlements, Jihad Monthly, 12(157), 21-30. (In Persian)
Jomehpour, M. (2012). The third type of settlement as a way to achieve an appropriate model of housing for sustainable development. Rural Research and Planning, 2, 1-27. (In Persian)
Kumar, S., Raizada, A., & Biswas, H. (2014). Prioritising development planning in the Indian semi-arid Deccan using sustainable livelihood security index approach. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 21(4), 332-345.
Madani Ghahfarokhi, S. (2015), The necessity of fighting the phenomenon of poverty and inequality in Iran, Tehran: Agah Press, 461p. (In Persian)
Maghsoodi, H., & Valdani Zarghani, E. (2015). Designing and explaining the ideal pattern of Jihadi movements to realize the resistance economy. Tehran: Research Institute of Basij Studies and Research. (In Persian)
Mohammadi, Y., Hedayatinia, S., hasanpoor, K., bayanati, N. (2020). Identification and Prioritization of Development Strategies in Rural Areas Based on Strategic Planning Approach: Case Study of Asadabad Town, Hamedan Province. Geography and Development, 18(61), 177-204. (In Persian)
Papli Yazdi, M., & Ebrahimi, M.A. (2015). Rural Development Theories, Ninth Edition, Tehran: Samat Publications, 318. (In Persian)
Rahimi Nasab, M., soleimani, M., & veldan, E. (2018). Explaining the Ideal Pattern of Jihadi Movements to Counter Poverty and Deprivation with and Emphasis on Community- centered Approach and Empower. Basij Strategic Studies, 20(77), 89-112. (In Persian)
Rezvani, M.R. (2000). Rural Development Planning in Iran: From Thought to Action (Basic Evaluation of the Content and Performance of Development Plans in Recent Decades), Quarterly Journal of Geographical Research, 32(38), 65-77. (In Persian)
Rezvani, M.R. (2008). Introduction to Rural Development Planning in Iran. Third Edition, Tehran: Qoms Publications, 306. (In Persian)
Roohollahi, M., Tabatabaeiyan, H., Manteghi, M., Bamdad Sufi, J. (2018). The Pattern of the Formation of Social Innovationin the Jihad-e-Sazandegui. Scientific Journal of Islamic Management, 26(2), 91-131. (In Persian)
Shakoori, A. (2022). The ups and downs of the development experience with a revolutionary approach with emphasis on Jihad-e Sazandeghi. Sociological Review, 29(1), 269-294. (In Persian)
Singh, PK., Chudasama, H. (2020). Evaluating poverty alleviation strategies in a developing country. PLoS ONE 15(1), e0227176. 
Todaro, M. (1987). Economic Development in the Third World, translated by Gholam Ali Farjadi, Publications of the Program and Budget Organization, 450.
Tohidloo, Sh. (2022). Analysis of the role of rural development actors in organizing rural housing (Case study: villages of Zanjan city using a multi-subject-multi-player model). Physical Development Planning, 8 (4), 51-62. (In Persian)
United Nations. (2015). Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. The UN General Assembly, A/RES/70/1. 2015. Available at: https://www.refworld.org/docid/57b6e3e44.html
World Bank. (2015). The World Bank: Annual Report 2015. The World Bank, Washington, DC, USA. 2015.