ارائه مدل کسب‌و‌کار GHORBANI در بنگاه‌های خرد به‌منظور توانمندسازی جوامع محلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه مهندسی مناطق خشک و بیایانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.

2 استادیار، گروه تجارت، دانشکده تجارت و مالیه، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

اگر کسب‌وکارها در جوامع محلی بخواهند موفق باشند، باید مدل‌های کسب‌وکار کارآمدی را ایجاد کنند چراکه این تنها راه بقای آن‌ها در بازار متلاطم امروزی است. مدل کسب‌وکار پارادایمی است که ازطریق آن سازمان‌ها باید فرایندهای کسب‌وکار را به‌صورتی سامان دهند تا بتوانند ارزش‌آفرینی کرده، درآمدزایی کنند و کسب‌وکار را به سمت پایداری و بقا سوق دهند. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر این است که عوامل موجود در کسب‌وکارهای کوچک شناسایی شوند، به صاحبان کسب‌وکارها در استفاده از استراتژی‌های بهینه جهت بهبود عملیات کسب‌وکار و ارتقای عملکرد کسب‌وکارشان کمک شود و درنهایت یک مدل کسب‌وکار جدید برای کسب‌وکارهای کوچک (GHORBANI Business Model) ارائه شود. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و ازطریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته، داده‌های 35 نفر از اعضای هیئت‌مدیره صندوق‌های توسعه روستایی در شهرستان قلعه گنج از توابع استان کرمان گردآوری شد و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت؛ سپس با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، مدل کسب‌وکارهای کوچک طراحی شد. یافته‌های این تحقیق کیفی نشان می‌دهند که مؤلفه‌های مدل کسب‌وکارهای کوچک شامل محصولات تحت ضمانت دولت (G)، سرمایه انسانی (H)، سازمان‌ها و روش‌ها (O)، روش‌های ایجاد درآمد (R)، بانک وام‌دهنده (B)، فعالیت‌ها (A)، هزینه‌های خالص (N)، و مشتریان داخلی (I) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


Adams, C., & Harder, B. M. (2019). Lifestyles are risky, too: the social construction of risk and empowerment in prescription drug direct-to-consumer advertisements. Health, Risk & Society, 21(1-2), 17-34.
Adams, K., Snyder, J., Crooks, V. A., & Berry, N. S. (2018). A critical examination of empowerment discourse in medical tourism: the case of the dental tourism industry in Los Algodones, Mexico. Globalization and health, 14(1), 70.
Afuah, A., & Tucci, C. L. (2013). Internet business models and strategies: Text and cases (Vol. 2). New York: McGraw-Hill.
Aghazadeh, H., Hasangholipour Yasouri, T., Mehrnoosh, M., Latifi, M. M., Soleimani, S. (2020). Designing a Sales Model based on Open Innovation in the Construction Industry (Case Study: Iranian Atlas Construction Group), Business Management Journal, 11(2), 221-240.
Aghazadeh, H., Latifi, M. M. (2021). Business Analysis, Samt Publication. 
Akbarzadeh, P., Kaboli, S. H., Rajabi, M. R. (2019). The Role of Empowering Local Communities in the Sustainable Management of Natural Resources (Case Study: Rameh Area of Aradan). Journal of New Attitudes in Human Geography, Vol. 12, No. 1, 573-594.
Asayesh, F., & Jafari Zare, M. (2022). Develop a recession marketing model using the data-based technique (Case study of Pakshoo Industrial Group). An Approach to Business Management, 3(1), 1-18.
Asghari Lfamjani, S., Poudineh Dadinejad, F. (2013). Evaluation of the Role of Valuable Concepts in the Sustainable Development of Rural Tourism, Case Study: Sekoohe Village in Sistan Region, The First National Conference on the Sustainable Development in arid and semi-arid regions, Abarkooh, Islamic Azad University, Abarkooh Branch.
Aziz, A. A. (2019). The Relationship between Information Technology Governance and Administrative Empowerment a Prospective Study in the colleges and institutes of the Northern Technical University in Nineveh Governorate. Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences, 15(48 part 1), 288-303.
Bessa, R., Coelho, F., Rodrigues, X., Alonso, A., Soares, T., Pires, G., ... & Mäkivierikko, A. (2018, June). Grid and Market Hub: Empowering Local Energy Communities in InteGrid. In Proceedings of the CIRED 2018 Workshop, Ljubljana, Slovenia (pp. 7-8).
Birkie, S. E. (2018). Exploring Business Model Innovation for Sustainable Production: Lessons from Swedish Manufacturers. Procedia Manufacturing, 25, 247-254.
Blasco, L., Alexander, M., Chen, T., Jonas, J., Raithel, S., & Sörhammar, D. (2017, June). Exploring Business Actor Engagement in Service Systems through Engagement Platforms. In 15th International Research Symposium on Service Excellence in Management.
Bocken, N. M., De Pauw, I., Bakker, C., & van der Grinten, B. (2016). Product Design and Business Model Strategies for a Circular Economy. Journal of Industrial and Production Engineering, 33(5), 308-320.
Bosworth, G., Annibal, I., Carroll, T., Price, L., Sellick, J., & Shepherd, J. (2016). Empowering Local Action through Neo-Endogenous Development; The Case of LEADER in England. Sociologia Ruralis, 56(3), 427-449.
Bosworth, G., & Turner, R. (2018). Interrogating the Meaning of a Rural Business through a Rural Capitals Framework. Journal of Rural Studies, 60, 1-10.
Brown, C. J., & Frame, P. (2018). Exploring Business Model Innovation in Business School–Small Business Engagements: Understanding and Helping Small Business Leaders through Action Learning Programs. International Journal of Innovation and Learning, 23(2), 166-195.
El Sawy, O. A., & Pereira, F. (2013). Business Modelling in the Dynamic Digital Space: An Ecosystem Approach. Heidelberg: Springer.
Faber, E., Ballon, P., Bouwman, H., Haaker, T., Rietkerk, O., & Steen, M. (2013, June). Designing Business Models for Mobile ICT Services. In Workshop on concepts, metrics & visualization, at the 16th Bled electronic commerce conference etransformation, Bled, Slovenia.
Fallah, M. R. (2018). Identifying Drivers Affecting Micro-Business Development in Rural Home Business. Modern Marketing Research Quarterly, 8th Year, No. 3, Serial Number 30, 119-140.
Foroozani, M., Mardani Najafabadi, M. (2020). Ranking of Entrepreneurial Businesses in Rural Areas of Dezful City, Journal of Entrepreneurial Strategies in Agriculture, Vol. 7, No. 14, 43-56. 
Foth, M., Caldwell, G., Fredericks, J., & Volz, K. (2018). Augmenting Cities beyond Bedazzlement: Empowering Local Communities through Immersive Urban Technologies. In Workshop Proceedings of Augmenting Cities and Architecture with Immersive Technologies, Media Architecture Biennale (MAB-18) (pp. 1-4). Media Architecture Biennale.
Gaspar, P. D., & Lima, T. M. (2020). OSH Empowerment of Portuguese Agri-food MSMEs through the Application of Computational Tools of Risks Assessment. In Occupational and Environmental Safety and Health II (pp. 755-763). Cham: Springer International Publishing.
Gupta, S., Pingali, P. L., & Pinstrup-Andersen, P. (2017). Women’s Empowerment in Indian Agriculture: Does Market Orientation of Farming Systems Matter?. Food security, 9(6), 1447-1463.
Hamidizadeh, M. R., Hajikarimi, A. A., Latifi, M. M. (2013). Explanation and Evaluation of Strategic Positioning of Economic Enterprises, Journal of Strategic Management Studies, 3(9), 35-53.
Heikkilä, J., Heikkilä, M., & Bowman, H. (2015, December). Business Modelling Agility: Turning Ideas into Business. In Bled eConference (p. 22).
Johnson, M. W., Christensen, C. M., & Kagermann, H. (2018). Reinventing your Business Model. Harvard business review, 86(12), 57-68.
Joyce, A., & Paquin, R. L. (2016). The Triple Layered Business Model Canvas: A Tool to Design More Sustainable Business Models. Journal of cleaner production, 135, 1474-1486.
Karimi, A., Rahmani, S. (2016). Designing a Business Model for the Organizational Agility (Case Study: Saipa Automobile Company), Journal of Entrepreneurship Development, No. 28, 292-273.
Linder, M., & Williander, M. (2017). Circular Business Model Innovation: Inherent Uncertainties. Business strategy and the environment, 26(2), 182-196.
Massa, L., Tucci, C. L., & Afuah, A. (2017). A Critical Assessment of Business Model Research. Academy of Management Annals, 11(1), 73-104.
Matzler, K., Bailom, F., Von den Eichen, S. F., & Kohler, T. (2013). Business Model Innovation: Coffee Triumphs for Nespresso. Journal of Business Strategy.
Mohaghar, A., Haji Heidari, N. (2011). Business Model Change Methodology Due to the Introduction of Mobile Technology into The Organization. Journal of Information Technology Management, No. 4, 175-192.
Niroomand, P., Zafarian, R., Ghassemzadeh, F., Delkhosh Kasmaie, A. (2013). Choosing the Suitable Business Model for Economic Enterprises Active in the Field of Mobile Internet in Iran Using the Hierarchical Analysis Approach. Journal of Information Technology Management, No. 13, 171-186.
Osterwalder, A., & Euchner, J. (2019). Business Model Innovation: An Interview with Alex Osterwalder. Research-Technology Management, 62(4), 12-18.
Osterwalder, A., Pigneur, Y., Oliveira, M. A. Y., & Ferreira, J. J. P. (2011). Business Model Generation: A Handbook for Visionaries, Game Changers and Challengers. African journal of business management, 5(7), 22-30.
Razmi, Z., Haji Heidari, N., Hosseini Kia, A. S. (2015). A Research on the Influence of the Value Proposition of the Customer Interface Area, to Design a Business Model along with the BMO Approach. Management and Development Process Journal, Volume 27, Number 4, 117-138.
Rezaie Bonjar, M., Abbasi, E. (2019). Investigating Factors Affecting the Implementation of the Personal Banking Business Model based on Osterwalder's Business Ontology (Case Study: Refah Kargaran Bank). Journal of Financial Management Strategy, 6th year, No. 23, 89-107.
Rezvani, M., Davari, A., Afrasyabi, R. (2019). Designing a Customer Club Business Model in the Insurance Industry with an Emphasis on Innovation and Customer Blocks. Human Resource Management Research Journal, 8 (1), 112-89.
Rose, J., & Johnson, C. W. (2020). Contextualizing Reliability and Validity in Qualitative Research: Toward more Rigorous and Trustworthy Qualitative Social Science in Leisure Research. Journal of leisure research, 51(4), 432-451.
Saadi, H., Nazemi, A. A. (2016). The Role of Small and Home Businesses in the Rural Economy, the Second National Conference of New Horizons in the Empowerment and Sustainable Development of Architecture, Civil Engineering, Tourism, Energy and Urban and Rural Environment, Hamedan, the Permanent Secretariat of the Conference, Shahid Mufteh College.
Savari, M., Eskandari Damaneh, H. (2019). The Role of Participatory Management in Empowering Local Communities coping with Drought in the South of Kerman Province. Journal of Planning and Arrangement of Space, Vol. 23, No. 2, 123-171.
Shabani, S. (2015). A Conceptual Business Model to Improve the Environment for Small and Medium Businesses. Indian Journal of Science and Technology, 8(27), 1-11.
Sharma, M., & Bhati, M. (2017). The Role of Organizational Factors of Empowerment and Motivation in Enhancing Employees’ Commitment in Indian Automotive Industry. Universal Journal of Industrial and Business Management, 5(3), 29-37.
Shojaie Fard, A. (2019). Empowerment and Rural Entrepreneurship in Small Business Environments (Case: Aisin Village - Bandar Abbas City). Scientific Quarterly of Regional Planning, 9th year, Serial No. 36, 185-196.
Shubar, A., & Lechner, U. (2004, June). The Public WLAN Market and its Business Models-An Empirical Study. In Proceedings of the 17th bled eCommerce conference (pp. 1-18).
Sousa-Zomer, T. T., & Cauchick-Miguel, P. A. (2019). Exploring Business Model Innovation for Sustainability: An Investigation of two Product-Service Systems. Total Quality Management & Business Excellence, 30(5-6), 594-612.
Srnicek, N. (2017). The Challenges of Platform Capitalism: Understanding the Logic of a New Business Model. Juncture, 23(4), 254-257.
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of Qualitative Research Techniques.
Su, T. T. (2020). A Study on Socio-Economic Empowerment of Female Workers in Myanmar’s Garment Industry.
Uvarova, I., Atstaja, D., & Korpa, V. (2020). Challenges of the introduction of circular business models within rural SMEs of EU. International Journal of Economic Sciences.
Vilponen, J. (2019). Digital Therapeutics Solution and Business Model Creation: Multiple-Case Study through VISOR Lens.