نوسازی و فرهنگ سیاسی روستایی؛ (مورد مطالعه: روستائیان شهرستان ماکو)

نوع مقاله : مقاله برگرفته از پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

2 دبیر علوم اجتماعی

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین نوسازی و فرهنگ سیاسی در بین روستاییان شهرستان ماکو می‌پردازد. این بررسی در جهت آزمون نظریه‌های موج اول و دوم توسعه سیاسی حرکت می‌کند. چارچوب نظری تحقیق مبتنی بر نظریات دانیل لرنر و کارل دویچ است و برای سنجش متغیر فرهنگ سیاسی از طبقه بندی گابریل آلموند استفاده می‌کند. نوع پژوهش کمی و از تکنیک پیمایش جهت گردآوری داده‌ها استفاده می‌کند. داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه از حجم ۳۸۱ استخراج شده است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که فرهنگ سیاسی روستاییان ماکو، یکدست نیست. یافته‌ها نشان می‌دهند که بین فرهنگ سیاسی و دینداری، استفاده از رسانه های ارتباطی جدید و تحصیلات روستاییان رابطه وجود دارد؛ بدین صورت که سطح دینداری پایین و بالا در بین روستاییان با خود به ترتیب فرهنگ سیاسی مشارکتی و ده کوره ای به دنبال خواهد داشت. همچنین هر قدر که سطح تحصیلات و استفاده از رسانه های ارتباطی جدید در بین روستاییان بالاتر رود به تناسب فرهنگ سیاسی شان نیز به سمت نوع مشارکتی فرهنگ مزبور میل خواهد کرد. بدین ترتیب، تحقیق حاضر نشان می‌دهد که صرف روستایی بودن موجبات برخورداری از فرهنگ سیاسی سنتی نظیر ده کوره‌ای و انقیادی نمی‌شود و باید از روایت‌های کلان و ذات‌گرایانه نظریات کلاسیک توسعه سیاسی در باب روستاییان اجتناب نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 شهریور 1402
  • تاریخ دریافت: 27 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 10 شهریور 1402
  • تاریخ پذیرش: 16 شهریور 1402