دوره و شماره: دوره 14، شماره 3، آذر 1402، صفحه 406-583